31 oktober 2022

Invoering Gasketelwet uitgesteld tot 1 april 2023

De invoering van de verplichte CO-certificering, ook bekend als de Gasketelwet, is met drie maanden uitgesteld naar 1 april 2023. De ingangsdatum van de verplichte certificering voor bedrijven die werkzaamheden verrichten aan gasverbrandingsinstallaties was eigenlijk 1 januari 2023, maar volgens minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening lukt het niet om vóór die tijd voldoende installatiebedrijven te certificeren.

Op 21 oktober jongstleden liet De Jonge de Tweede Kamer weten dat er weliswaar drie goedgekeurde certificatieschema’s zijn en dat er intussen ook vier certificerende instellingen (30 augustus 2022 werd Kiwa als eerste certificerende instelling door de overheid aangewezen) zijn aangewezen, maar dat dit proces dusdanig veel tijd in beslag nam dat het de certificeerders niet meer lukt om op tijd een flink deel van de potentieel 3500 installatiebedrijven te certificeren. ‘Ik vind dat een onwenselijke situatie’, aldus De Jonge, ‘Zeker midden in de winterperiode. Consumenten en andere opdrachtgevers moeten er op kunnen vertrouwen dat er voldoende bedrijven zijn om noodzakelijke werkzaamheden aan hun gasverbrandingsinstallatie uit te voeren.’

Voorbereidingen

Door de invoeringsdatum van de wet te verschuiven naar 1 april 2023 verwacht De Jonge dat installatiebedrijven voldoende tijd hebben om zich op tijd te laten certificeren. ‘Het voorbereiden op certificatie vergt onder andere het op orde brengen van het kwaliteitssysteem en het beschikken over de vereiste vakbekwaamheid op het gebied van koolmonoxide. Het certificeren van een gemiddeld installatiebedrijf kost de nodige procestijd tussen de aanvraag van een certificaat en het verstrekken van een certificaat. Ik roep bedrijven daarom op de noodzakelijke voorbereidingen ter hand te nemen en het indienen van een aanvraag om zich te laten certificeren zo spoedig mogelijk te doen.’

Strafbaar

Installatiebedrijven die op 1 april 2023 niet gecertificeerd zijn, mogen vanaf die datum geen werkzaamheden meer verrichten aan gasverbrandingsinstallaties. Doen ze dat wel, dan zijn ze strafbaar. Dat geldt ook voor consumenten en andere opdrachtgevers die vanaf die datum een bedrijf inschakelen dat niet gecertificeerd is.

Meer informatie

Kiwa werd op 30 augustus 2022 als eerste certificerende instelling door de overheid aangewezen voor het afgeven van certificaten voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. Sindsdien reikte Kiwa al tal van CO-certificaten uit, onder meer tegen Kiwa’s eigen BRL K25000, de BRL 6000-25 en de NHK BRL. Wilt u weten welk CO-certificaat voor uw bedrijf van toepassing is? Check de CO-beslisboom. Wilt u meer weten over wat er tijdens het certificeringstraject allemaal aan de orde komt? Bekijk het overzicht met veelgestelde vragen over CO-certificering.