25 juli 2019

Tijdelijk handelingskader PFAS

Begin juli is het 'Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie' aangeboden aan de Tweede Kamer. Het handelingskader is per direct in werking getreden, waardoor bedrijven genoodzaakt zijn om eventuele veranderingen toe te passen.

De aanleiding van deze maatregel is deze brief gericht aan de Tweede Kamer. Hierin biedt de Staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ (hierna: handelingskader PFAS) aan. PFAS komt verspreid voor in de bodem in Nederland en Europa. Ook wordt PFAS op veel plaatsen boven de detectielimiet aangetroffen. Het gevolg hiervan is stagnatie op het gebied van verzet van grond en baggerspecie.

Het tijdelijke handelingskader PFAS biedt een landelijk kader voor de omgang met PFAS-houdende grond en baggerspecie. Omdat er sprake is van een invulling van de zorgplicht, kan dit handelingskader, vooruitlopend op de aanpassing van de regelgeving, nu al worden gebruikt. Daarnaast hebben bevoegde overheden de mogelijkheid om in hun eigen bodembeleid beargumenteerd af te wijken van de landelijke normen. Op dit moment kan er nog geen definitief kader rondom de omgang met PFAS-houdende grond en baggerspecie worden opgesteld. Dit komt omdat er een aantal onderzoeken lopen rondom onder andere PFAS in grondwater. Naar verwachting worden de onderzoeken begin 2020 afgerond en kan het definitieve handelingskader voor PFAS dan worden opgesteld. Echter is de maatregel per direct in werking getreden. Er is een overgangstermijn tot 01 oktober 2019 van toepassing voor het niet voldoen aan het handelingskader. Vanaf dat moment dient aantoonbaar te zijn of er sprake is van een van de genoemde stoffen en in welke gehalte deze voorkomt in de betreffende partij grond en of baggerspecie.

In handelingskader PFAS worden voorlopige toepassingsnormen geïntroduceerd voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie. Deze normen zijn gebaseerd op het advies van RIVM over risicogrenzen voor PFOS, PFOA en GenX. Voor veel projecten betekent dit dat per direct PFAS-metingen moeten worden meegenomen bij het onderzoek naar de kwaliteit van grond of baggerspecie en/of toe te passen landbodem of waterbodem.

In het onderstaande documenten kunt u lezen wat de voorlopige toepassingen betekenen voor landbodem of waterbodem.

Waterbodem                                       Landbodem

Dit betekend voor Kiwa dat wij tijdens onze auditwerkzaamheden ook aandacht besteden aan de invulling van het tijdelijk handelingskader PFAS. Het tijdelijke handelingskader stelt dat er een algehele verdenking is van verhoogde waarden PFAS in Nederland, en breder in Europa. Alle betrokkenen in de keten zullen aantoonbaar moeten maken of er sprake is van verhoogde waarden en wat de mogelijke restricties hiervan kunnen zijn. Tijdens onze auditwerkzaamheden letten wij er op dat de maatregelen die voortvloeiend uit het tijdelijk handelingskader zijn opgenomen in uw kwaliteitssysteem en de werkprocessen binnen uw organisatie.

In de onderstaande tabel staan de toepassingsnormen vanuit dit tijdelijke handelingskader weergegeven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw auditor. Of neem een kijkje op de website van RWS Leefomgeving waar u FAQ’s kunt vinden.