Wat kunnen organisaties verwachten van de ‘Prestatieladder Circulair’?

Organisaties die een traject starten om circulair te ondernemen komen in aanmerking voor het Kiwa-certificaat “Prestatieladder Circulair”. Het certificaat richt zich op de inrichting van het managementsysteem en hoe dat aanhaakt op de principes van circulair ondernemen. Ook wordt er gelet op het ontwikkelen van producten en diensten die in lijn zijn met circulair ondernemerschap.

De Prestatieladder Circulair leidt organisaties stap-voor-stap bij het maken van een omslag binnen de dagelijkse bedrijfsvoering naar circulair ondernemen. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de structuur van o.a. de ISO 9001. Dit biedt vooral kwaliteitsmanagers die vertrouwd zijn met die normen veel houvast, want zij blijven op bekend terrein!

Wat verwacht Kiwa precies van een organisatie die in aanmerking wil komen voor een certificaat Prestatieladder Circulair?

 1. Inzicht in de eigen context
  De organisatie stelt vast wat de impact is van circulair ondernemen voor haar doelen en strategie. Denk bijvoorbeeld aan stakeholders, economische restricties, wettelijke bepalingen, een strategisch plan etc.
 2. Leiderschap en betrokkenheid
  Het topmanagement toont leiderschap bij de implementatie van circulair ondernemen in de organisatie. Denk hierbij aan het uitdragen van beleid dat gericht is op circulair ondernemen.
 3. Planning
  De organisatie kan aantonen dat er actie wordt ondernomen op het gebied van circulair ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan een plan van aanpak waarin stap-voor-stap wordt beschreven hoe de organisatie de beoogde circulaire doelen zal gaan behalen.
 4. Middelen
  Door de organisatie wordt vastgesteld welke middelen er nodig zijn om de beoogde circulaire doelen te behalen. Denk hier bijvoorbeeld aan de opleiding en training van medewerkers in het kader van circulariteit.
 5. Plan / do / check / act
  De organisatie hanteert een plan / do / check / act - cyclus voor continue verbetering van het circulaire beleid. Denk hierbij o.a. aan het vaststellen van op circulariteit gerichte interne controles en het bij verbetering betrekken van belangrijke stakeholders uit de supply-chain. Er kan ook gedacht worden aan transparante communicatie over de producten of diensten naar de markt. Of aan het opstellen van overeenkomsten met afnemers waarbij terugname van het product na een bepaalde gebruiksduur is geregeld.
 6. Ontwerp en keuze van materialen
  De organisatie heeft tijdens het productontwerp bepaald hoe materialen verwerkt kunnen worden in het product op een wijze waarop de waarde ervan zoveel mogelijk wordt behouden. Denk hierbij o.a. aan het opstellen van een milieuverklaring (LCA / EPD) en aan een systeem dat ervoor zorgt dat producten terug te traceren zijn.
 7. Monitoring
  De organisatie meet voortdurend de prestaties om het overgangsproces te kunnen verbeteren. Interne audits zijn hier een voorbeeld van.

De regeling Prestatieladder Circulair verlangt niet van organisaties dat zij in één keer aan alle eisen voldoen. Er zijn naast het instapniveau-0 vier hogere niveaus te bereiken waarbij het de bedoeling is dat de organisatie ieder jaar een trede stijgt op de ladder tot niveau-4 bereikt is.