Bodem

Een gezonde bodem is letterlijk de basis waarop we leven, recreëren en wonen. Het is daarom essentieel om de bodemkwaliteit te bewaken. We moeten dus een balans vinden tussen de bescherming van de bodemkwaliteit voor mens en milieu en het gebruik ervan voor onder meer bebouwing, industrie en infrastructuur. Dat kan door het voorkomen van bodemverontreiniging te borgen. Naast wet- en regelgeving zijn er tal van keurmerken en kwaliteitssystemen die daarbij helpen.

Besluit Bodemkwaliteit 

Het Besluit Bodemkwaliteit  is gebaseerd op grond van de Wet milieubeheer, de Wet bodembescherming en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Doel: duurzaam bodembeheer. Het besluit stelt aan de ene kant heldere regels voor het verantwoord toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie en stelt aan de andere kant kwaliteitseisen aan personen en bedrijven die werkzaam zijn in de bodemsector. Door de kwaliteit te borgen wordt er bijgedragen aan een betere uitvoering van bodembeheer. Het Besluit bodemkwaliteit vereist dat de milieukundige begeleiding door een gecertificeerd en erkend bedrijf wordt uitgevoerd. Kiwa ondersteunt u daar graag bij.  

Impact van gebouw op omgeving 

De impact van gebouwen op bodemecosystemen is afhankelijk van de omvang van de bebouwing in relatie tot de omvang van het totale ecosysteem. Vanuit het perspectief van duurzaamheid is Kiwa groot voorstander van het bevorderen van duurzame investeringen en het binnen de perken houden van de impact van gebouwen op het bodemecosysteem. We controleren en beoordelen bedrijven volgens de geldende criteria en beoordelingsrichtlijnen. Samen met u werken we aan duurzaam bodembeheer!

Onze services: