Waterstof @ industrie

Behalve een veelbelovende alternatieve energiebron is waterstof ook een grondstof met tal van industriële toepassingen. Zo wordt het gebruikt bij de productie van ammoniak, dat nodig is bij het maken van onder meer kunstmest en kunststoffen. Ook olieraffinaderijen gebruiken waterstof, om zwavel uit ruwe aardolie te verwijderen (hydrotreating) en zwaardere koolwaterstoffen om te zetten in lichtere koolwaterstoffen (hydrocracking) en zo meer benzine uit ruwe aardolie te kunnen halen. 

Van grijze naar groene waterstof

De waterstof die op dit moment door de Nederlandse industrie wordt gemaakt (jaarlijks 800 duizend ton) wordt nu nog gemaakt met behulp van stoom-methaan-reforming. Hierbij wordt aardgas onder hoge temperaturen omgezet in waterstof. Het proces om deze zogenaamde grijze waterstof te produceren is niet duurzaam: elk jaar wordt hierbij zeven miljoen ton koolstofdioxide uitgestoten. Die uitstoot kan worden teruggedrongen door groene waterstof te gebruiken. Dit is waterstof die op duurzame wijze is geproduceerd, door middel van elektrolyse met duurzaam opgewerkte elektriciteit.

Vervanging aardgas

In de chemische industrie, in hoogovens en in raffinaderijen vinden veel processen plaats waarbij een hoge temperatuur nodig is, bijvoorbeeld om bepaalde reacties te laten plaatsvinden. Op dit moment wordt die hogere temperatuur bereikt door de verbranding van aardgas. Waterstof verbrandt op een hoge temperatuur en is daarom met name interessant bij toepassingen waarvoor een temperatuur vereist is van meer dan 250°C. Als de restwarmte dan door middel van cascadering kan worden hergebruikt voor andere processen of doeleinden, kan duurzaam geproduceerd waterstof een interessante vervanger zijn voor aardgas.

Energiebuffering

De duurzame opwekking van energie kan leiden tot een onregelmatige energieproductie, waardoor vraag en aanbod niet altijd in balans zijn. Elders op deze themapagina’s kon u al lezen dat het met behulp van power-to-gas (P2G)-systemen mogelijk is om overtollige energie op te slaan. Zeker voor seizoenopslag is deze manier van energiebuffering interessanter dan opslag in batterijen, omdat die op dit moment nog niet de meest efficiënte manier zijn om elektriciteit maandenlang op te slaan. Het waterstof dat in een P2G-systeem wordt geproduceerd kan in een regelbare gascentrale worden gebruikt om energie mee op te wekken als dat nodig is.

 • PAS 55 is een standaard die bedoeld is voor de optimalisatie van het beheer van uw fysieke infrastructurele bedrijfsmiddelen over de gehele levensduur ervan en dient als basis voor Risk Based Asset Management processen in te richten. Wij helpen u graag.
  Lees meer
 • De weerstand tegen permeatie van gassen en water door leidingwanden en andere scheidingscomponenten zoals folies is voor vele praktijktoepassingen een uiterst belangrijke eigenschap. Kiwa Technology kan u helpen en zoeken naar de juiste oplossing.
  Lees meer
 • Wat is waterstof eigenlijk? Welke eigenschappen heeft het en hoe gedraagt het zich in de praktijk? Dit kom je allemaal te weten in de Praktijkcursus Waterstof.
  Lees meer
 • Er zijn volop kansen om ons energiesysteem met behulp van waterstof duurzamer te maken. Waterstof is een interessante energiebron om aardgas te vervangen. Vooral omdat recent onderzoek aantoont dat bestaande aardgasinfrastructuren relatief eenvoudig geschikt kunnen worden gemaakt voor de distributie van waterstof.
  Lees meer
 • Krijg jij als technicus of beleidsmaker in energie- of warmtesector te maken met de energietransitie? Dan is Kiwa’s hbo-opleiding Energietransitie en Duurzame Energie - Gastechniek een mooie opstap.
  Lees meer