Heeft waterstof een toekomst?

Diverse overheden, waaronder de Nederlandse, stimuleren momenteel op verschillende manieren innovaties op het gebied van waterstof. Centraal hierin staan de duurzame productie van waterstof en het transport, de distributie en nieuwe toepassingen daarvan. 

Kip/ei-scenario

Er zijn volop mogelijkheden om met waterstof ons energiesysteem te verduurzamen. Zo kan waterstof een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen (en dus broeikasgasemissies) in het wegverkeer. Auto’s met een brandstofcel zijn al beschikbaar, maar tot een grote doorbraak is het nog niet gekomen. Hier lijkt een typisch kip/ei-scenario te gelden: te weinig vraag door slechte beschikbaarheid en slechte beschikbaarheid door te weinig vraag.

Overschot groene stroom

Met de toepassing van waterstof als opslagmedium voor het overschot aan groene stroom kunnen we nú al ons voordeel doen. Zonnepanelen en windmolens leveren bij respectievelijk mooi weer en harde wind veel meer stroom dan op dat moment nodig is. Die energie kan niet worden opgeslagen en gaat dus vaak verloren.

P2G-oplossingen

Met overtollige stroom, en water, kan door middel van elektrolyse waterstofgas worden gemaakt.  Dergelijke power-to-gas (P2G)-systemen kenmerken zich door hun schaalbaarheid en kunnen snel worden bij- en afgeschakeld, al naar gelang de vraag naar energie. Daarnaast kan overtollige energie - zo nodig maandenlang - worden opgeslagen en eventueel worden gedistribueerd in de vorm van waterstof.

Nieuwe toepassingen

Samen met netbeheerders, overheden en andere stakeholders speelt Kiwa een voortrekkersrol bij nieuwe toepassingen van waterstof in het algemeen en P2G-oplossingen in het bijzonder. Vanuit onze expertise op het gebied van gas en gasinfrastructuren bekijken we ook welke rol het bestaande gasleidingnetwerk hierbij kan spelen.

Waterstof in het bestaande net

Zo bleek uit een onderzoek dat Kiwa in 2018 uitvoerde voor Netbeheer Nederland dat het bestaande Nederlandse gasnet relatief eenvoudig geschikt kan worden gemaakt voor de distributie van waterstof. Noodzakelijk hiervoor zijn nieuwe gasmeters en cv-ketels en ook moeten er maatregelen worden getroffen om waterstoftoepassingen veilig in woningen te kunnen installeren en gebruiken. 

Download: Onderzoek Toekomstbestendige Gasdistributienetten (pdf)