1 mars 2024

Dette må du vite om miljøsertifisering

Miljøsertifisering_jordklode-bæreskraftsymboler-i-gress.jpg

Miljøsertifisering er et verdifullt verktøy for virksomheter som ønsker å redusere sin negative miljøpåvirkning. En miljøsertifisert bedrift har gjennomgått en grundig evaluering av sitt miljøledelsessystem av en uavhengig tredjepart. Sertifikatet er et bevis på at virksomheten oppfyller krav i en anerkjent standard for miljøledelse.

Det finnes flere ulike miljøsertifiseringsordninger. De mest brukte i Norge er den internasjonale standarden ISO 14001, Den europeiske ordningen EMAS og Miljøfyrtårn, som er en norsk sertifiseringsordning. I tillegg finnes det flere bransjespesifikke ordninger.

Krav til miljøledelsessystem

Felles for disse miljøsertifiseringsordningene er at de stiller krav til at virksomheten har et fungerende og godt dokumentert system for miljøledelse.

Miljøledelse handler om å systematisere og regulere miljøavtrykket til virksomheten. Et miljøledelsessystem skal være en del av det totale ledelsessystemet og omfatte alle aspekter ved virksomheten som har innvirkning på det ytre miljøet.

Kravene til miljøledelse kan variere mellom ordningene, men noen av de vanligste kravene er:

 • Etablering av en miljøpolitikk og mål. Virksomheten må utvikle en miljøpolitikk som gir retningslinjer for miljøprestasjoner og mål som gir en klar indikasjon på hva virksomheten ønsker å oppnå.
 • Kartlegging av miljøaspekter. Virksomheten må identifisere alle sine miljøaspekter, inkludert påvirkning på miljøet, og vurdere risiko og muligheter knyttet til disse.

Hvordan kartlegge miljøaspekter

 • Utvikling av en miljøstyringsplan. Virksomheten må utvikle en miljøstyringsplan som beskriver hvordan de skal oppfylle miljømålene og overvåke miljøprestasjoner.
  Implementering av tiltak. Virksomheten må iverksette tiltak for å redusere sin miljøpåvirkning, inkludert energiforbruk, avfallshåndtering og utslipp.
 • Kontinuerlig forbedring. Virksomheten må jevnlig overvåke og evaluere miljøprestasjonene og vurdere hvordan effektiviteten av de iverksatte tiltakene kan forbedres.

Miljøsertifisering_industriarbeider-med-laptop-på-anlegg.jpg

Fordelene med miljøsertifisering

Miljøsertifisering har flere fordeler både for bedrifter og for samfunnet generelt:

 • Redusert miljøpåvirkning. En miljøsertifisering hjelper bedrifter med å identifisere og redusere sin miljøpåvirkning ved å utvikle og implementere bærekraftige praksiser.
  Kostnadsbesparelser. Prosedyrer og prosesser som er utviklet gjennom miljøsertifisering kan føre til kostnadsbesparelser for bedrifter ved å redusere energiforbruk, avfallshåndtering og råvarebruk.
 • Forbedret omdømme. Et anerkjent miljøsertifikat kan bidra til å forbedre en bedrifts omdømme ved å vise frem et aktivt miljøengasjement. Dette kan føre til økt tillit og lojalitet fra kunder og interessenter.
 • Konkurransefortrinn. Miljøsertifisering kan gi bedrifter en konkurransefordel ved å dokumentere at de møter miljøstandarder og krav i forbindelse med anbudsprosesser eller kundeetterspørsler generelt. Forsikringsselskaper kan i noen tilfeller også etterspørre slik dokumentasjon.
 • Overholdelse av lovkrav. Miljøsertifisering hjelper bedrifter med å oppfylle lovpålagte miljøkrav og kan dermed redusere risikoen for straffesanksjoner og bøter.
 • Bedre samfunnsansvar. Miljøsertifikatet viser at en bedrift tar sitt samfunnsansvar på alvor og bidrar til å fremme en bærekraftig utvikling.

Viktigheten av miljøsertifisering

Det finnes altså flere mulige miljøsertifiseringer i Norge. Uansett ordning er miljøsertifisering et viktig virkemiddel for få flere virksomheter til å redusere miljøavtrykket. Det gir forbrukere og interessenter tillit til at en aktør tar ansvar for sin miljøpåvirkning og jobber for en mer bærekraftig fremtid.

Kurs i miljøledelse

Se alle
 • Nyhet
 • Nettkurs + virtuelt klasserom
 • 1 dag
ISO 14001 - Innføring i miljøledelse

Lær hvordan miljøledelse kan hjelpe dere å jobbe systematisk med å forbedre bedriftens miljøprestasjoner.

Les mer
 • Klasserom - Virtuelt klasserom
 • 5 dager
Ytre miljø, bærekraftig utvikling og samfunnsansvar (V100)

Du lærer hvordan bedrifter kan redusere sin miljøpåvirkningen for å fremme virksomhetens samfunnsansvar.

Les mer
 • Klasserom - Virtuelt klasserom
 • 5 dager
Ledelsessystemer for arbeidsmiljø og ytre miljø (V120)

Du lærer hva som kjennetegner beste praksis i det systematiske HMS-arbeidet, og hvordan et ledelsessystem for arbeidsmiljø og ytre miljø kan bidra til bærekraftig omstilling.

Les mer