28 mars 2023

Miljøaspekter - Hva er det, og hvordan kartlegge dem

Miljøaspekter utgjør alle de aktivitetene en virksomhet gjennomfører som er med på å påvirke miljøet. Å håndtere disse på en forsvarlig måte kan bidra til å redusere miljøpåvirkninger, overholde gjeldende forskrifter og lovgivning, samt forbedre virksomhetens miljøprestasjoner.

I denne artikkelen vil vi se nærmere på hva miljøaspekter er, og hvordan de kan integreres i et miljøledelsessystem iht. ISO 14001.

Skal du sertifiseres? Søk om ISO 14001 sertifisering eller les mer om miljøsertifiseringer i Norge her

Hva er miljøaspekter?

Miljøaspekter refererer til alle aktiviteter, produkter eller tjenester en virksomhet har som kan ha påvirkning på miljøet. Miljøpåvirkningen kan være direkte, eller indirekte, og den kan være positiv eller negativ.

Kort forklart kan man si at et miljøaspekt er årsaken til at klima og ytre miljø påvirkes. Miljøpåvirkningen er konsekvensen av dette. Se figuren under for noen eksempler på hvordan dette henger sammen.

Sammenhengen mellom miljøaspekt og miljøpåvirkning

Miljøaspektanalyse

For å få en forståelse for hvordan din virksomhet påvirker miljøet, må miljøaspektene og aktivitetene som står for denne påvirkningen kartlegges. Dette kalles en miljøaspektanalyse. Det er viktig å involvere alle interessenter, inkludert ledere, ansatte og eksterne parter i dette arbeidet.

En god måte å starte kartlegging på er å gå gjennom de prosessene, eller hovedaktivitetene dere har i virksomheten; Hvilke prosesser har dere, og hvordan påvirker de miljøet? For eksempel kan en bedrift som produserer elektroniske produkter vurdere miljøaspekter som energiforbruk, avfallshåndtering, utslipp av farlige stoffer og ressursforbruk.

Det stilles ikke krav til metode for hvordan du skal gjennomføre en miljøaspektanalyse, men vi anbefaler at det brukes et kartleggingsskjema for denne jobben. Her er noen eksempler på punkter et slikt skjema kan inneholde:

 1. Aktiviteter/prosesser som har miljøpåvirkning, og hvor disse aktivitetene skjer i virksomheten
 2. Hvilke miljøaspekt virksomheten har
 3. Hvilken miljøpåvirkning aspektene medfører
 4. Om miljøpåvirkningen skjer under normal eller unormal drift, eller ved potensielle feil og uhell (og hvor sannsynlig det er)
 5. Hvilken konsekvens miljøpåvirkningen kan medføre

Ved å kartlegge alle miljøaspektene i virksomheten, samt gjøre en risikovurdering av miljøpåvirkningen, får du avklart hva som er de «vesentlige miljøaspektene». Dette er de miljøaspektene som har størst påvirkning på natur og miljø, og skaper en høyere prioritet i virksomheten.

Overvåking og opplæring

Kunnskap om de vesentlige miljøaspektene er kjernen i arbeidet med å styre risiko og redusere miljøpåvirkning, og dermed forbedre miljøprestasjonen.

Disse vil sammen med kunnskap om krav i miljøregelverk (samsvarsforpliktelsene) danne grunnlag for utforming av miljøpolicy og miljømål samt planer for å nå miljømål og redusere miljørisiko. Miljømålene bør utformes som SMARTE mål:

 • Spesifikke
 • Målbare
 • Aksepterte og ambisiøse
 • Realistiske
 • Tidsavgrenset
 • Evaluere

Hjertet i miljøstyringen – styring av miljørisikoHjertet i miljøstyringen – styring av miljørisiko

Videre er det viktig å sørge for tilstrekkelig opplæring for å sikre at alle ansatte har en forståelse for miljøaspektene og hvordan de skal adresseres på en effektiv måte.

Vil du vite mer om dette temaet? Meld deg på et av våre kurs i miljøledelse, eller kontakt oss for å finne ut hvordan vi kan hjelpe din virksomhet med ISO 14001 og miljøstyring.

Oppsummering

Start med å kartlegge hvordan din virksomhet påvirker klima og miljø. Når du har kartlagt alle miljøaspektene må de prioriteres etter størst påvirkning og sannsynlighet. De med høyest påvirkning kalles «vesentlige miljøaspekter». Disse må virksomheten ta spesielt hensyn til, og de brukes videre for å utforme miljøpolitikk, miljømål og planer for å nå målene.

For å styre miljørisiko, altså risikoen av miljøpåvirkningen fra de vesentlige miljøaspektene, må det etableres risikoreduserende tiltak.