30 august 2021

Sikrer nye og eksisterende bygg

Kraner-på-byggeplass-sett-fra-luften.jpg

Kiwa leverer tjenester som styrker sikkerheten og kostnadseffektiviteten i nye byggeprosjekter og forlenger levetiden på eksisterende anlegg. 

Prosjekter innen bygg og anlegg er ofte komplekse, med leveranseorganisasjoner som består av en mengde underleverandører. Per Nossen, forretningsutvikler i Kiwa, fremhever at det er viktig å gjøre gode tilstandsvurderinger både for å sikre at funksjonaliteten opprettholdes på gamle anlegg, men også for at nye prosjekter gjennomføres kostnadseffektivt og i henhold til krav. 

- Når det gjelder nye prosjekter vil det være av stor verdi å komme tidligst mulig med i prosessen, for å redusere risikoen for avvik under produksjon. Avvik medfører ofte høyere kostnader og at prosjektene tar lenger tid, derfor er alle tjent med at avvik ikke oppstår, sier Nossen.

Han understreker at det er viktig at entreprenørene får med seg alle krav og tilleggskrav slik at konstruksjonen blir i henhold til spesifikasjonene. 

- Dette kan være spesielt avgjørende i prosjekter med mange internasjonale aktører. Kiwa har opparbeidet seg en god oversikt og inngående kjennskap til gjeldende standarder og forskrifter, og kan bidra til at prosjektene gjennomføres på en sikker og kostnadseffektiv måte, bemerker Nossen.

Etterslep på vedlikeholdet 

Med tiden vil det kunne oppstå skader og slitasje på konstruksjoner i eksisterende anlegg. Gry Eian, leder for inspeksjon i Kiwa, forteller at det sannsynligvis er et betydelig vedlikeholdsetterslep på mange anlegg.

- En enkel visuell inspeksjon kan ha en god nytteverdi, sier Eian, og fortsetter:

 - Kiwa utfører inspeksjoner, tilstandskontroller og skadeanalyser i forbindelse med betong, stål, armering, overflatebehandling, korrosjon, sveis og sammenføyninger. Tilstandsvurderingene fra Kiwa inneholder gjerne en oversikt over hva som eventuelt må gjøres raskt og hva som kan utbedres på lengre sikt. En slik vurdering kan danne grunnlaget for gode vedlikeholdsplaner. 

Akkreditert inspeksjon 

Kiwa tilbyr uavhengig tredjepartsverifikasjon og kvalitetssikring innenfor en rekke områder. Eian fremhever at tredjepartsverifikasjon er avgjørende for å redusere risiko. Det bidrar til å forbedre kvaliteten på design, fabrikasjon, installasjon og oppfølging, samt å redusere antall modifikasjoner og reparasjoner. 

- Vi tilbyr stålinspeksjon som inkluderer en fysisk verifikasjon av stålkomponenter og sveiser, sammen med en inspeksjon av håndteringsrutiner, forklarer Eian, og fortsetter:

- Våre inspektører identifiserer problemer med sveisene, samt måten stålet har blitt behandlet på. Inspektøren ser etter åpenbare problemer som sprengning, sprekker og tegn på metalltretthet. 

Trykkpåkjent utstyr

Anlegg som er underlagt forskrift om trykkpåkjent utstyr skal kontrolleres etter montering, ved endringer eller modifikasjoner og minimum hvert femte år. Kiwa er utpekt av DSB som teknisk kontrollorgan for trykkpåkjent utstyr. 

Nossen nevner kjelanlegg for damp- og hetvannssystemer, kulde- og varmepumpeanlegg, forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel, tankanlegg for oppbevaring av farlig stoff som typiske inspeksjonsområder. 

Kontroll av gassanlegg i bygg 

Nossen henviser videre til Forskrift om håndtering av farlig stoff som stiller krav om uavhengig tredjepartskontroll av gassanlegg.

- Det er anleggseiers plikt å påse at en slik kontroll utføres. Kravet gjelder for alle typer gassanlegg, med unntak av anlegg tilknyttet frittliggende enebolig eller fritidsbolig, understreker Nossen, og fortsetter:

- Kravet om å benytte en uavhengig tredjepartskontrollør gjelder for ferdigkontroll og periodisk tilstandskontroll. Kiwa er utpekt som teknisk kontrollorgan av DSB for å utføre denne typen uavhengig kontroll av gassanlegg. 

Inspeksjon av overflatebehandling 

Eian opplyser at Kiwa har mange inspektører som er FROSIO-sertifiserte på Level III.

Flere av Kiwas inspektører har dette sertifikatet i kombinasjon med stål- og sveisinspeksjon. 

- Typiske arbeidsområder for en FROSIO-inspektør er kontroll og oppfølging av overflatebehandling. Det foretas inspeksjoner og kontroller i hele prosessforløpet, fra mottak, gjennom forbehandlingsprosessene, klargjøring av overflate før belegning, belegningsprosess og sluttkontroll, forklarer Eian. 

 Skadeanalyse  

Eian forteller videre at Kiwa utfører skadeanalyser for å finne rotårsaker til feil og skader. Hun utdyper:

- Våre laboratorier er utstyrt for å gjennomføre analyser på en rekke materialer. På eksisterende anlegg er oppdragene gjerne relatert til vurdering av aldring og skader på stål- og betongkonstruksjoner for å sikre anleggets funksjon. Våre inspektører kan bidra til å verifisere at bygget fortsatt har den bestandighet det ble prosjektert og bygd for. På grunnlag av dette kan det utarbeides preventive og korrektive tiltak.  

Ultralyd av betong 

Ultralyd av betong er en metode som kan benyttes til flere formål innen bygg og anlegg. Bjørnar Meland, avdelingsleder for NDT og heis hos Kiwa, oppgir typiske anvendelsesområder som deteksjon av kamstål, spennarmering, overdekning og kontroll av utfylling i skallvegger.

- Med avansert ultralydtesting kan vi avdekke hulrom og skader uhyre effektivt og presist uten å åpne eller skade betongstrukturen, forklarer Meland.

Inspeksjon og sikkerhetskontroll av heis

Meland fremhever at Kiwa også er Nordens ledende leverandør av sikkerhetskontroller.

- Vi utfører årlig over 100 000 inspeksjoner. Dette inkluderer periodisk sikkerhetskontroll, sluttkontroll av nye installasjoner, tredjepartskontroll eller garantikontroll, kontroll etter modernisering og granskning og rapportering etter ulykker, opplyser Meland.

Kiwa revideres årlig av Norsk Akkreditering og må dermed oppfylle svært strenge krav i forhold til organisasjon, kompetanse, kvalitet og sikkerhet.

- Våre kunder er dermed sikret at tjenestene utføres i henhold til interne regler, prosedyrer og gjeldende regelverk, avslutter Meland. 

Les mer om våre tjenester mot bygg- og anleggsbransjen