Plan- og bygningsloven stiller sikkerhetskrav om at inspeksjon av heis, rulletrapp og rullende fortau skal være utført, og at driften av slikt anlegg skal være så betryggende at bruken at det ikke kan medføre personskade.

Kiwa er bemyndiget til å drive landsomfattende kontrollvirksomhet av løfteinnretninger, slik som heiser og rulletrapper. Vi er akkreditert sikkerhetskontrollorgan i henhold til det nye heisdirektivet 2014/33/EU .