Käitumiskoodeks

Loome usalduse ja läbipaistvuse oma tegevuse kaudu. See on tõsine äri. Seetõttu ei tohi kõigil, ka meil endil, olla mingit kahtlust oma aususes, õigluses, õiges käitumises ja sõltumatus otsustusvõimes.

Kvaliteedi ja usaldusväärsuse liidriks olemine nõuab ka vastavat käitumist nagu korrektne käitumine ja kõrge moraalinormiga elamist. Seetõttu töötame vastavalt käitumiskoodeksile, mis koosneb omavahel seotud määrustest ja juhistest õigus-, personali- ja kvaliteedivaldkonnas.

8 avaldust
Meie käitumiskoodeks koosneb 8 avaldusest, millest peaksid kinni pidama kõik Kiwa töötajad:

 

Ausus

Kiwa teeb kõiki tegevusi professionaalselt, sõltumatult, erapooletult ja eetiliselt. See nõuab ausa töö tegemist, heakskiidetud meetoditest ja protseduuridest kõrvalekaldumise taunimist ning tegelike järelduste ja ametialaste arvamuste esitamist.

Huvide konfliktid
Kiwa väldib huvide konflikti iga seotud asutusega, mille suhtes tal on äri-või majanduslik huvi ja millele ta peab teenuseid osutama.

Aus äritegevus
Kiwa järgib ärieetika, konkurentsieeskirjadele vastavuse ja aususe norme ega tee midagi sellist, mis ettevõtte mainet kahjustaks.

 

 

Altkäemaksuvastane võitlus
Kiwa keelab altkäemaksu pakkumise, kinkimise või mis tahes kujul vastuvõtmise, sealhulgas lepingumakse ebaseadusliku osalise tagastamise. Ettevõtluses ei maksta ega osutata sobimatuid hüvesid.

Konfidentsiaalsus ja andmekaitse
Kiwa austab nii temaga ärilist koostööd tegevate äri- ja eraisikute kui ka enda töötajatega seotud teabe konfidentsiaalsust ja privaatsust ning tagab, et selle teabe piisavaks kaitsmiseks on loodud vastavad mehhanismid.

 

Pädevus
Kiwa töötajatel on sobivad oskused ja nad on pädevad oma tööd tegema. Seda aitab tagada pidev haridus ja koolitus.

 

Õiglane töökultuur ja eetiline käitumine
Kiwa on teadlik sotsiaalsest vastutusest oma töötajate ees ning seoses inimeste, kogukondade ja keskkondadega, kellega nende töö on seotud. Kiwa tegutseb ausalt ja õiglaselt, austades oma töötajate inimõigusi, võrdsust, väärikust ning mitmekesisust.

Tervishoid ja ohutus
Kiwa loob turvalise töökeskkonna, et tagada oma töötajate, klientide ja kolmandate osapoolte tervisekaitse ja tööohutus.

 

TIC nõukogu
Meie käitumiskoodeks põhineb TIC nõukogu nõuetele, mille liige Kiwa on, vastavusraamistiku nõuetel. TIC nõukogu on hea mainega TIC ettevõtete rahvusvaheline katusorganisatsioon. See esindab parimaid tavasid ja kõrgeimaid ohutuse, kvaliteedi, tervise, eetika ja jätkusuutlikkuse standardeid. Meie tegevjuht Paul Hesselink on TIC nõukogu ülemaailmse juhatuse liige.

Iga aastane kontrollimine
Nende põhimõtete efektiivsuse tagamiseks laseb Kiwa end igal aastal sõltumatult kontrollida. Tulemused teatatakse Kiwa vastavuskomiteele, Kiwa nõukogule ja juhatusele ning välisele TIC Council nõukogule ja neid kasutatakse vajaduse korral meetmete võtmiseks.