HMS Verneingeniørskolen for deg som jobber i bedriftshelsetjenesten

Forskrift om administrative ordninger § 2-2 Godkjenning av bedriftshelsetjeneste, stiller kompetansekrav til fagpersonalet i godkjente bedriftshelsetjenester. HMS Verneingeniørskolen tilbyr en modulbasert opplæring som gir noe av den kompetansen som kreves. HMS Verneingeniørskolen omfatter emner som er aktuelle for alle faggruppene i bedriftshelsetjenester, og spesielt for deg som jobber som yrkeshygieniker, verneingeniør, HMS-rådgiver eller lignende.

I forskriften stilles det krav til at bedriftshelsetjenesten samlet sett skal være i stand til å gi en helhetlig og forebyggende bistand i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Den må ha en sammensetning og et faglig personale som er i stand til å gi rådgivning innen følgende kompetanseområder:

  • arbeidsmedisin/arbeidshelse
  • yrkeshygiene
  • ergonomi
  • psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
  • systematisk HMS-arbeid

HMS Verneingeniørskolen

HMS Verneingeniørskolen er et etterutdanningstilbud innen helse, miljø og sikkerhet som dekker er stor spekter av fagområdene innen dette omfattende fagfeltet. Skolen har en unik sammensetning av HMS emner som gir deg grunnlag for å jobbe i bedriftshelsetjenester som HMS-rådgiver, HMS Verneingeniør, verneleder, HMS-koordinator, HMS-veileder, yrkeshygieniker og lignende.

Kompetanseområdet yrkeshygiene dekkes i flere av modulen på HMS Verneingeniørskolen:

Kompetanseområdet ergonomi dekkes i modul "V150 Ergonomi og belysning", og gir en HMS-rådgiver, HMS Verneingeniør, verneleder, HMS-koordinator, HMS-veileder, yrkeshygieniker og lignende grunnkompetanse innen et annet fagområde enn sitt eget, noe som er vesentlig for forståelse for arbeidsmiljøet som helhet og for å kunne samarbeide med fagpersoner innen ergonomi og bedriftsfysioterapi.

Kompetanseområdet organisatorisk- og psykososialt arbeidsmiljø dekkes i modul "V110 HMS-ledelse og psykososialt arbeidsmiljø" og gir grunnleggende kunnskaper til å ivareta og videreutvikle det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet i virksomheter i samarbeid med øvrige fagpersoner i bedriftshelsetjenesten.

HMS Verneingeniørskolen - aktuell også for andre fagpersoner i bedriftshelsetjenesten

Kompetansekravet i forhold til systematisk HMS-arbeid dekkes i modul "Systematisk HMS-arbeid og bærekraftig utvikling (V090)" og "Revisjonsledelse og HMS-revisjon (V190)", som gir en grundig innføring i systematisk HMS-arbeid som skal bidra til kontinuerlig forbedring av virksomheters HMS-prestasjoner. Disse modulene er aktuelle for alle faggrupper i en bedriftshelsetjeneste.

Noen av modulene gir en innføring i den grunnleggende kompetanse innenfor HMS som det øvrige fagpersonalet (arbeidsmedisiner, bedriftssykepleier, bedriftsfysioterapeuter og lignende), har behov for. De aktuelle modulene er "Systematisk HMS arbeid og bærekraftig utvikling (V090)" og "Sikkerhet og beredskap (V170)".

"Systematisk HMS-arbeid og bærekraftig utvikling (V090)" gir bla. en innføring i alle sentrale lover og forskrifter innenfor HMS-lovgivningen og de sentrale paragrafene i arbeidsmiljøloven som er vesentlig for ansvaret til de sentrale aktørene i HMS-arbeidet, oppbygging og organisering av HMS-aktiviteter i virksomheter og hvilke aktiviteter og virkemidler som er viktige i et effektivt HMS-system.

"Sikkerhet og beredskap (V170)", gir en grunnleggende innføring i risikokartlegging og vurdering samt risikokommunikasjon.

Ta gjerne kontakt med Lisbeth Aamodt dersom du har spørsmål knyttet til HMS Verneingeniørskolen. Tlf. +47 982 90 249.