31 januar 2024

Bærekraftsrapportering; slik kommer du i gang!

Bærekraftsrapportering - Bilde av en graf på grønn bakgrunn

I Norge er det foreløpig regnskapsloven som stiller krav til å rapportere på bærekraftige aktiviteter, og Åpenhetsloven som stiller krav til å synliggjøre hvordan dere jobber med virksomhetens leverandører. Mange store virksomheter har rapportert på bærekraft i mange år, og det har blitt vanlig å rapportere de ikke-finansielle aktivitetene sammen med de finansielle i en felles årsrapport.

Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av EU sin Green Deal, som ble lansert i 2019. Som en del av Green Deal har EU innført Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), et nytt bærekraftsdirektiv. Dette direktivet stiller konkrete bærekraftskrav til selskapene, med tilhørende European Sustainability Reporting Standard (ESRS), som gir klare retningslinjer for rapportering. ESRS ble vedtatt i juli 2023 og vil gjelde for de største selskapene i Norge og Europa.

I denne artikkelen får du tips til hvordan din bedrift kan starte arbeidet med å fokusere på, levere og rapportere om bærekraft. En nødvendig forutsetning for å rapportere om bærekraft er å sikre at ledergruppen har en felles forståelse av begrepet og dets betydning for virksomheten. Interessentinvolvering, som er et sentralt tema i ISO 26000, standarden for veiledning om samfunnsansvar, spiller en vesentlig rolle i denne prosessen.

Hva er bærekraft?

En anerkjent definisjon på bærekraftig utvikling ble lansert i 1987. Da kom Brundtland-kommisjonen med rapporten «Vår felles framtid», hvor bærekraftig utvikling ble definert på følgende måte:

«Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.»

Denne definisjonen er like aktuell i dag, og vi kan dele bærekraft inn i tre ulike dimensjoner:

  • Sosiale forhold:Sosiale forhold betegner den positive og negative påvirkningen virksomheten har på sine interessenter. Dette kan være alt fra ansatte og deres familie til kunder og leverandører.
  • Miljø og klima: Klima og miljø betegner den positive og negative påvirkningen virksomheten har på miljø og klima. Eksempler på dette kan være utslipp, klimakvoter, farlige kjemikalier og bruk av naturressurser.
  • Økonomi og styring: Økonomi betegner den positive og negative påvirkningen en virksomhet har på den lokale, nasjonale og internasjonale økonomiske veksten og hvordan man styrer selskapet i tråd med dette.

For at noe skal kalles bærekraftig må disse dimensjonene være i balanse.

Modell: De tre dimensjonene av bærekraft - Sosiale forhold, miljø og klima, Økonomi

De tre dimensjonene av bærekraft og samspillet mellom dem.

Les også: 5 tips til å bli en mer bærekraftig virksomhet

Kontekst og interessenter

Ved å kartlegge det som påvirker deres aktiviteter og det som blir påvirket av dine aktiviteter (interessenter), får virksomheten viktig informasjon for å identifisere påvirkningen av de tre dimensjonene i bærekraft. I denne kartleggingen må du se på hvilke aktiviteter og forretningsrelasjoner virksomheten din har. Videre må du søke å få en forståelse for hvordan disse har påvirkning på en bærekraftig utvikling.

Det er essensielt å identifisere områder der virksomheten har både negativ og positiv innvirkning. Vesentlighet, et sentralt prinsipp innen bærekraft, involverer kartlegging av hva som er mest relevant for din virksomhet og interessentene dine, samtidig som man vurderer graden av påvirkning.

Etter å ha analysert hvordan virksomheten påvirker ulike bærekraftselementer, er neste skritt å prioritere disse påvirkningene gjennom en vesentlighetsvurdering. Denne listen organiseres etter graden av påvirkning, fra størst til minst. Deretter fastsetter du en grense for hva som skal inkluderes i rapporteringen.

Vil du vite mer? Meld deg på kurs i bærekraftsrapportering

Hva finnes fra før?

Sannsynligvis har du allerede gjennomført en del av dette arbeidet. Vi oppfordrer deg derfor til å undersøke ulike rapporter og retningslinjer i bedriften, slik som årsberetninger, strategidokumenter, HMS- og miljørapporter, etiske retningslinjer, med mer. Deretter kan du velge en rapporteringsmetode eller beskrive hvordan din bedrift aktivt bidrar til en bærekraftig planet, som gir mennesker muligheten til fortsatt vekst og innovasjon.

Hva skal være med i bærekraftsrapporten?

Effektiv bærekraftsrapportering er essensiell for at dine interessenter skal kunne vurdere virksomhetens innvirkning på miljøet, klima, økonomi og sosiale forhold. Selv om de lovpålagte rapporteringskravene først og fremst gjelder for større virksomheter, blir dette stadig mer relevant også for mindre bedrifter. Et tydelig eksempel er at kriteriene for offentlige anbud og større konkurranser i økende grad inkluderer bærekraftskrav. Samtidig stiller forbrukerne økende krav til bærekraft, og det er derfor blitt ansett som en konkurransefordel å være i forkant av bærekraftsregulativene

Regnskapsloven §3-3c stiller noen minimumskrav til store selskaper; «Store foretak skal utarbeide en redegjørelse om samfunnsansvar som minst omhandler miljø, sosiale forhold, arbeidsmiljø, likestilling og ikke-diskriminering, overholdelse av menneskerettigheter og bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser.»

Videre står det at redegjørelsen minst skal inneholde:

  • en beskrivelse av foretakets forretningsmodell,
  • en beskrivelse av foretakets retningslinjer for håndtering av forhold som nevnt i første ledd første punktum, herunder gjennomførte aktsomhetsvurderinger,
  • virkninger av retningslinjene,
  • de vesentlige risikoene knyttet til foretakets virksomhet som omhandler forhold som nevnt i første ledd første punktum. Der det er relevant og vesentlig, skal det opplyses om forretningsforbindelser, produkter eller tjenester som kan forventes å ha negativ påvirkning på forhold som nevnt i første ledd første punktum, samt hvordan foretaket håndterer disse risikoene,
  • resultatindikatorer som er relevante for foretakets virksomhet.

Rapporten bør inneholde data som er sammenlignbare fra år til år. På denne måten kan virksomheten måle sine prestasjoner opp mot tidligere påvirkning og sine mål. Bruk SMARTE mål der det er mulig, og sørg for å være konsistent i måten du henter inn data og rapporterer på.

For å sikre at interessenter kan sammenligne dine prestasjoner mot andre selskaper, såkalt benchmarking, er det lurt å følge en standard, for eksempel ved oppsett av klimaregnskap. Det finnes allerede flere standarder som brukes for å rapportere på samme måte som andre, og ESRS vil hjelpe med å sette opp rapporten slik at den blir sammenlignbar, når den er klar.

Veien videre