11 februar 2021

Slik lager du smarte HMS-mål

SMARTE HMS-mål er en god metode som bidrar til utvikling av HMS-arbeidet og å øke HMS-prestasjonene i din bedrift. Det vil synliggjøre fokus og prioriteringer i HMS-arbeidet og sikre at ledelsen styrer i ønsket retning. SMARTE HMS-mål gir også grunnlag for risikobasert ledelse og gir en felles forståelse for bedriftens ambisjoner. For å lykkes med kontinuerlig forbedring av HMS-prestasjonen er etablering av HMS-mål et suksesskriterie. 

Smarte-maal.jpg

For å lykkes med etablering av SMARTE HMS-mål må din bedrift ta utgangspunkt i egne utfordringer og risikoforhold slik at målene blir spesifikke. Andre input til spesifikke mål er lovkrav, bedriftens tidligere mål og måloppnåelse, status på HMS-prestasjoner, resultater fra internrevisjoner samt trender i arbeidslivet og eventuelt deres bransje.

Målbarhet gir grunnlag for å synliggjøre at bedriften forbedrer sine prestasjoner og at målene kan overvåkes og evalueres. Målbare mål gir enklere målstyring og bidrar til at bedriftens mål blir tydelig for alle.

For å sikre at målene er aksepterte og realistiske er forankring og medvirkning nøkkelord. Prosessen for å fastsette målene må involvere ledere og medarbeidere på en slik måte at kunnskap om bedriftens HMS-forhold blir tatt hensyn til, og blir sett i forhold til bedriftens samlede ressurser og aktiviteter. Realistiske HMS-mål vil bidra til at de føles oppnåelige for ledere og medarbeidere og oppleves relevante i forhold til bedriftens ambisjoner.

I tillegg til å være aksepterte og realistiske bør HMS-målene også være ambisiøse. De bør være noe å strekke seg etter og med et potensiale for å forbedre bedriftens prestasjoner.

Målene skal oppnås i løpet av en tidsavgrenset periode og det må være realistisk at målene kan nås innenfor denne perioden. En aktuell periode er 1 eller 2 år.

Evaluering og kontinuerlig forbedring

Å evaluere skal gi grunnlag for å feire at dere kom i mål og synliggjøre bedriftens HMS-prestasjoner. Evalueringen skal også være et utgangspunkt for læring og fastsettelse av nye mål for å sikre kontinuerlig forbedring.

Hvordan nå HMS-målene?

Et suksesskriterium er å sikre at alle ledere og medarbeidere er kjent med HMS-målene og at alle bidrar i arbeidet med å oppnå disse. Grunnlaget for dette er å utarbeide en konkret handlingsplan. Planen må minimum inneholde hvem som skal gjøre hva og når samt periodevise målinger av status. Statusmålingen skal gi grunnlag for å vurdere effektene av arbeidet og ved behov gjøre endringer i planen.

Her er et eksempel

God HMS-kultur er en forutsetning for å lykkes med vår virksomhet. Dette innebærer at alle ledere og medarbeidere er kjent med og håndterer alle farer som kan være forbundet med arbeidet, både når det gjelder arbeidsmiljø og hvordan vi påvirker miljø og mennesker i våre omgivelser.

Våre HMS-mål for de neste 2 årene er derfor:

  • Vi skal øke sorteringsgraden av avfall fra 70 til 80 %
  • Sykefraværet skal ikke overstige 6 %
  • Alle rapporter om uønskede hendelser, avvik og forbedringsforslag skal behandles innen 5 dager
  • Vi skal erstatte 2 helsefarlige og 3 miljøfarlige kjemikalier i våre produkter med mindre farlige kjemikalier

Kiwa hjelper deg

Om du trenger en innføring, oppfrisking eller fullstendig videreutdannelse innen HMS har vi kursene som passer for deg.  

Våre erfarne rådgivere kan også leies inn og hjelpe din bedrift med å

  • Møte kravene i HMS-lovgivningen og anerkjente internasjonale standarder for HMS og arbeidsmiljø
  • Sett fokus på HMS
  • Få mer fornøyde medarbeidere
  • Reduser sykefravær
  • Redusere kostnader

Les mer om rådgivningstjenestene våre eller ta kontakt for å legge en plan for hvordan vi kan bistå din bedrift.