Redegjørelse iht. åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

Loven skal også sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi er Kiwa, en global aktør innen testing, inspeksjon og sertifisering (TIC). Vi opererer i hjertet av samfunnet: vårt mål er å skape tillit og ivareta folks helse og sikkerhet både på jobb og i hjemmet.

Kiwa AS vil fortelle om vår policy, etiske retningslinjer og hvordan vi har jobbet med aktsomhetsvurderingene.

Retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
Forankring i styret og øverste ledelse iht. OECD sine retningslinjer for ansvarlig næringsliv

Kiwa AS har etablerte et internt prosjekt for å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som grunnlag for å utarbeide redegjørelsen som publiseres senest 30. juni 2023. Arbeidet startet i mars 2023.

Prosjektets eier er adm.dir., og prosjektmandatet ble godkjent av adm.dir. og forankret i styret.

Deltagerne i prosjektet er nøkkelpersoner med kjennskap til våre leverandører og som er ansvarlig for innkjøp og godkjenning av leverandører, samt systemansvarlig for vårt ledelsessystem. Andre involverte i prosjektet er ledere og ansatte med kjennskap til åpenhetsloven, risikovurderinger, menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Hvordan gjennomfører vi aktsomhetsvurderingene?

Kiwa AS gjennomfører aktsomhetsvurderingene med bruk av Tavler; et digitalt verktøy for å styre og dokumentere aktsomhetsvurderingene.

Dette innebærer at vi sørger for god tilrettelegging for arbeidet som omfatter følgende:

 • Etablere omfang for arbeidet
 • Overordnet kartlegging av
  • Egne arbeidsoperasjoner
  • Produkter/tjenester
  • Leverandører/forbindelser  
 • Involvere ledere og ansatte i arbeidet
 • Identifisere og vurdere hvordan vi skal følge opp interessentene  
 • Prioritere leverandørene og ta stilling til hvem vi innhenter informasjon fra

Vi dokumenterer prosessen for gjennomføring av aktsomhetsvurderingene med bruk av kartleggingsverktøyet fra Tavler. Dette vil i praksis omfatte å utarbeide en oversikt over våre leverandører, og identifisere relevante kjennetegn ved leverandørene.

Hvilke kriterier er lagt til grunn og resultater av aktsomhetsvurderingene

Kiwa AS har mange leverandører både av tjenester og varer. I forbindelse med aktsomhetsvurderingene, gjør vi en prioritering for å fokusere på de bransjene og leverandørene der vi tenker at potensialet for negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er høyest. Vi baserer denne prioriteringen på følgende kriterier:

 • Bransjer med kjent risiko for negative effekter
  Her benytter vi DFØs høyrisikoliste og OECDs sektorveiledere for å få bakgrunnskunnskap om de ulike bransjene. Dette har resultert i at vi har valgt å fokusere på bransjene IKT, transport, mat og drikke-næringen, renhold/kantine,  møbel- og tekstilbransjene.
 • Geografiske områder med kjent risiko for negative effekter
  Vi innhenter informasjon fra ulike kilder for å få et overblikk over ulike lands problemer med tanke på oppfølging av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
  Eksempler på kilder: Åpent tilgjengelige publikasjoner, FNs Universal Human Rights Index og Global Slavery Index fra Walk Free. De fleste av våre leverandører er lokalisert i Norge, men noen av dem har egne leverandørkjeder som omfatter flere land.
 • Kjennskap til den enkelte leverandør
  Følgende momenter er viktige i denne vurderingen: Våre relasjoner med leverandøren og erfaringer om deres fokus på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og hvorvidt de har publisert informasjon på sine nettsider om hvordan de jobber med dette temaet. 
 • Vårt forhold til den enkelte leverandør
  Vi vurderer også viktigheten av leverandøren for oss, herunder innkjøpsvolumet.

Graden av oppmerksomhet er basert på de relevante kjennetegnene samt vår kjennskap til leverandøren og kunnskap om sannsynligheten for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Der vi basert på kriteriene over ikke har nok oversikt til å kunne utelukke eventuelle negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, tar vi kontakt med de enkelte leverandørene for å innhente informasjon.

Per dato for denne redegjørelsen, har vi ikke avdekket noen faktiske negative konsekvenser.

Vårt videre arbeid

Kiwa AS har fortsatt arbeid å gjøre med å aktsomhetsvurdere de prioriterte leverandørene.  Dette arbeidet vil pågå til vi er trygge på at vi så langt det lar seg gjøre, har tilstrekkelig kjennskap til vår leverandørkjede. For øvrig vil dette være et pågående arbeid som blir ivaretatt i ordinær drift fremover.

Denne redegjørelsen blir fortløpende oppdatert.

Sist oppdatert: 30.06.2023

Ønsker du ytterligere informasjon utover innholdet i redegjørelsen?

Slik kan du sende oss et informasjonskrav:

Ønsker du informasjon om hvordan vi håndterer potensielle og faktiske negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold?

Da kan du sende en skriftlig henvendelse til oss.

Send oss e-post til firmapost@kiwa.com og fortell oss hva du ønsker informasjon om.

Vi kommer til å svare så raskt som mulig, og senest innen tre uker. Du finner mer informasjon om hvordan du kan gå frem for å sende et informasjonskrav på  Forbrukertilsynets nettsider.