Lean Ordliste

Under finner du forklaringer på ord og uttrykk som ofte blir brukt i forbindelse med Lean.


5-Gen

=Genba         = Besøke arbeidsstedet (Gemba på amerikansk / engelsk)

=Genbutsu   = Observere og gjenkjenne håndfast bevis

=Genjitsu      = Observere og gjenkjenne fakta

=Genri           = Kjenne prosessens hovedprinsipper

=Gensoku     = Gjenkjenne standardene som definerer prosessen


5 x hvorfor analyse, (5H)

En rotårsaksanalyse som innebærer å spørre hvorfor gjentatte ganger, for å komme forbi de åpenbare symptomene, helt til man finner rotårsaken. Bør ikke forstås bokstavelig. Bruk gjerne andre måter å spørre på som ikke inneholder like sterkt element av anklage. Eks: hva er grunnen til at, hva kommer det av at osv.


5S

Fem relaterte begreper som begynner med S og som beskriver en arbeidspraksis for orden og ryddighet som fører til visuell kontroll. De fem begrepene er på japansk:

 1. Seiri: Sorter nødvendige og ikke-nødvendige gjenstander, verktøy, deler, materialer, papirer og ta bort det som ikke trengs.
 2. Seiton: Systematiser og sett opp det som er igjen på en oversiktlig måte – det du trenger – der du trenger det – når du trenger det. Dvs. et sted for alt, og alt på sin plass.
 3. Seiso: Standardiser. Rydd og vask, sett standarden for renhold
 4. Seiketsu: Standarder som en følge av arbeid med de tre første S-ene
 5. Shitsuke: Sikre. Ha disiplin til å gjennomføre og følge opp de første 4 S-ene


6 sigma

Six Sigma (6S) er betegnelsen på prosessytelse som Motorola  tilstrebet på sine prosesser. 6S var utgangspunkt for utviklingen av Motorola sin forbedringsmetodikk, DMAIC. Bruk av statistiske metoder essensielt. Koordinerte forbedringsprosjekter med tett oppfølging og støtte. Inkluderer metoder og verktøy for design av produkter og prosesser. Formelle roller, ansvar og krav til formell kompetanse


7 waste - Syv former for sløsing

En kategorisering av de syv formene for sløsing som en typisk finner i masseproduksjon:

 1. Overproduksjon: å produsere mer enn det som faktisk er nødvendig for den neste prosessen eller kunden. Den verste formen for sløsing fordi den bidrar til de andre seks.
 2. Venting: Vi venter på personell, informasjon, prosesser eller materiell.
 3. Transport: Å flytte deler og produkter unødvendig, som for eksempel fra et prosess steg til et lager og så til neste prosess steg, når det andre steget kunne vært lokalisert rett etter det første steget.
 4. Bearbeiding: Utøvelse av unødvendig eller feil bearbeiding, vanligvis pga dårlig verktøy eller produkt design.
 5. Lager: Å ha mer enn den nødvendige minimumsbeholdningen for et kontrollert pull system.
 6. Bevegelse: Operatører som gjør bevegelser som er slitsomme eller unødvendige, slik som å lete etter deler, verktøy, dokumenter, etc.
 7. Korrigeringer ved feil: Inspeksjon, omarbeiding og kassasjon.

Disse formene omtales av mange som tidstyver. Det omtales også den 8. waste som er uutnyttet kreativitet


24 – timersmøte

Møte som har faste tidspunkt med fast agenda, hver dag for å ta pulsen på de daglige gjøremål – oppfølging av prosessene som leverer kundeverdi. Involverer alle medarbeiderne i en gruppe


A3

Begrepet A3 viser til en internasjonal papirstørrelse. Innenfor Toyota og andre Lean bedrifter betyr begrepet mye mer. Her brukes det som standardformatet for blant annet problemløsning, forslag, planer og statusoversikt. Det som er viktig er ikke formatet, men prosessen og tenkningen bak.


Andon

Stopp på linjen; typisk en snor arbeideren kan dra i for å stoppe produksjonslinjen når han eller hun ser en feil; et eksempel på jidoka.


Catchball

Catchball er et virkemiddel i strategiarbeidet, for å kommunisere strategien ut i organisasjonen og få innspill til mål og tiltak. Benyttes til å utvikle / avstemme de målene vi vil sette oss. 


Coaching

I Lean anvendes det en coachende ledersti. Det vektlegges veiledning, trening og utvikling å få den enkelte medarbeider til å utvikle løsningene selv. Coach stiller se gode spørsmålene.


Daglig styring med tavler

Mange kaller dette for «pulsmøter» fordi dette skal hjelpe oss i å ta pulsen på driften. Vi ser på den daglige driften for å få oversikt over og justere ressurser, problemer som vi ser komme osv. Temaer er gjerne HMS, kvalitet, driftstall samt å drøfte uønskede hendelser for å lære av dem. Gjennomføres gjerne som korte stående møter.


EPL / OPL

Her brukes enten EPL – En Punkts Leksjon eller OPL – One Point Lesson. Dette er en enkel, visuell og gjerne punktvis beskrivelse av en arbeidsoppgave. Det benyttes gjerne en kombinasjon av bilder og forklarende tekst, begrenset til en side. Og det henges gjerne opp der en trenger denne informasjonen.


Forbedringsgrupper

Forbedringsgruppene er selve hjertet i forbedringsarbeidet, de må ha fokus på mange, små, trygge forbedringer, heller enn store, kostbare som er usikre og tar lang tid å få gjennomført


Gemba

Det virkelige stedet eller det spesifikke stedet. Betyr vanligvis ”på gulvet” og andre steder hvor jobben blir gjort.


Genchi genbutsu

Gå og se; gå til det virkelige stedet og se hva som faktisk skjer.


GTS

Grasp the situation; forstå situasjonen; hjertet i PDCA.


Hansei

Refleksjon; en del av både hoshin planlegging og problemløsing.


Heijunka

Utjevning av arbeidsmengden. Man jevner ut typen og kvantiteten av produksjonen av enten et produkt eller en tjeneste over en gitt tidsperiode. Dette gjør at produksjonen på en effektiv måte kan oppfylle kundens krav samtidig som en unngår batching og minimerer lager, kostnader, arbeidskraft og ledetiden gjennom hele verdistrømmen.


Hoshin kanri

Et strategisk planleggingssystem utviklet i Japan og USA over de siste tretti årene. Metaforiske meninger inkluderer ”et skip i en storm som holder riktig kurs” og ”skinnende nål eller kompass”. I praksis benyttes ofte en X matrise som strategiplanleggingsverktøy.


Ishikawa-diagram eller Årsak / virkningsdiagram eller fiskebeinsdiagram 5M eller 6M

Et mønster, ala fiskebein, der vi setter inn virkningen eller det definerte problemet. På «fiskens kropp» setter vi inn de årsaker vi mener påvirker og gjerne i 5 eller 6 kategorier (5M ev 6M): Metode, Maskin, Materiell, Miljø, Mennesket. Noen tar med en 6. kategori Management. Benyttes i arbeidet med å finne rotårsaker, kombineres gjerne med 5 x Hvorfor.


Jidoka og JIT (Just In Time)

Jidoka og Just – in – time dannet de to søylene i Toyotas produksjonssystem som ble utviklet av Taichi Ohno. Jidoka sørger for at alle avvik blir synlige. Prinsippet i Jidoka er at ved feil så skal maskinen stanse. JIT et prinsipp for å sikre at alle deler som trengs kommer på plass til rett tid og rett sted på hvert trinn i produksjonsprosessen.


Kata

Kata er en teknikk for å utvikle nye ferdigheter

Det er to hovedkonsepter: Forbedrings Kata og Coaching Kata.

Forbedringskata er en rutine for å tenke og handle. Målet er å gjøre vitenskapelig tening og arbeid til en vane for å skape effektive team.

Coaching Kata er metoden ledere bruker for å veilede medarbeiderne i å praktisere rutinen i forbedringskata. Det handler om å praktisere rutiner for å utvikle gode veiledningsvaner og å sette forbedringsarbeidet i system.


Kaizen

Japansk ord som betyr «varig foransring til det bedre» Brukes gjerne om alle de små forbedringer som gjøres tilknyttet den daglige driften.


Kaizen event

Kaizen event er en tidsavgrenset arbeidsøkt (f.eks 3 – 5 dager) for en gruppe med et spesifikt mål for et område som trenger forbedring


Kamishibai

Kamishibai-kort brukes som en visuell kontroll for å utføre revisjoner i en produksjonsprosess


Kanban

Betyr tegn. Et system / signal / signalgiver, ofte visuelt som regulerer flyt ved å signalisere etterspørselen til oppstrømsaktiviteter. Enkleste form for Kanban er 2 boks system, der en forbruker fra den ene imens den andre fylles opp.


Kontinuerlig flyt

I sin reneste form betyr dette at produktet prosesseres og flyttes direkte til den neste prosessen en om gangen. Hvert steg i prosessen avslutter sitt arbeid like før neste prosess trenger produktet, og produktet overføres en om gangen. Også kjent som one-piece flow og ”lag en, flytt en”.


KPI

Key Performance Indicators (KPI'er) er et måletall som brukes for å evaluere måloppnåelse.


Lager/mellomlager

Materialer (og informasjon) som er tilstede mellom prosesstrinnene i en verdistrøm.


Ledetid

Total tid fra kunden bestiller tjenesten/produktet til tjenesten/produktet er levert.


Læringssirkelen

Vi starter med å si: Hvordan vil vi at det går

 • Vi utfører
 • Vi sjekker om det gikk slik vi tenkte at det skulle gå
 • Vi studerer avvik – dersom det ikke gikk som forventet
 • Vi studerer hvorfor det ble avvik
 • Vi forbedrer

… og så er vi klare med en ny runde i læringssirkelen


Mental modell

Våre antagelser om hvordan verden fungerer, basert på erfaring, temperament og oppvekst; de usynlige brillene som filtrerer våre opplevelser og bestemmer hva vi ser.


Muda

Sløsing - enhver aktivitet som forbruker ressurser, men ikke skaper verdi for kunden. Se også 7 waste – de 7 sløserier.


Mura

Arbeidsaktiviteter eller informasjon som varierer betydelig og gjør at operatører må forte seg for så å vente. Kan også være uønskede ujevnheter i prosesser.


Muri

Overbelastning av mennesker eller utstyr.


Nemawashi

En uformell prosess for å legge grunnlaget og bygge enighet før en gjør formelle endringer i en bestemt prosess eller prosjekt.


Obeya

Obeya, som betyr "stort rom" på japansk. Her samles ledere fra ulike enheter for å fokusere på helheten, f.eks i en produksjon eller et prosjekt. Utstrakt bruk av tavler satt i stem ut fra behovet.


PDCA

Plan – Do – Check (Study) – Act

 • Vi planlegger en aktivitet
 • Vi gjennomfører
 • Vi sjekker at vi nådde målet og vi studerer hva vi lærte av arbeidet
 • Vi korrigerer eller setter en standard for arbeidet videre


Pull produksjon

En metode for produksjonskontroll hvor nedstrømsaktiviteter signaliserer sine behov til oppstrømsaktiviteter. Pull produksjon forsøker å eliminere overproduksjon og er en av tre viktige komponenter i et komplett just-in-time produksjonssystem, sammen med takttid og kontinuerlig flyt.


Poka-yoke

Teknikker for å hindre feil. Gjerne fysiske begrensninger som hindrer arbeiderne i å begå feil som kan føre skader på produktet/tjenesten eller medarbeidere.


Rotårsak

Ved å identifisere rotårsakene og ikke kun symptomene vil man kunne identifiser tiltak som kan forbedre prosessen eller forhindre den uønskede effekten over tid, fremfor brannslukning og implementering av forhastede løsninger/tiltak.


Sensei

Den japanske termen for ”lærer” eller ”en som har vært der før”. Benyttes av leanfolk for å betegne en mester i leankunnskap som et resultat av årelang erfaring.


Standardisert arbeid

Etablering av presise prosedyrer for hver operatørs arbeid i en prosess, basert på tre elementer:

 1. Takttid, som er tidsintervallet produkter/tjenester må produseres innenfor i en prosess for å møte kundens krav.
 2. Den presise arbeidssekvensen arbeideren utfører sine oppgaver innenfor takttiden.
 3. Standard lager som inkluderer maskinenheter som trengs for å sikre en prosess med flyt.


Takttid

Tilgjengelig produksjonstid delt på raten i kundeetterspørsel. For eksempel hvis en fabrikk opererer 480 minutter pr dag og kundens krav er 240 enheter pr dag, er takttiden på 2 minutter.


Tavlemøte

Korte stående møter, med fast agenda. Dette er en møteplass for en gruppe der aktuelle saker behandles. Det finnes en rekke varianter av tavler og tavlemøter, avhengig av behov. Kan være tavler for: Daglig drift, Forbedringsgrupper, Måltall, Personalplanlegging eller en kombinasjon av disse avhengig av behov.


Trinnvis forbedring vs Sprangvis forbedring

Trinnvise forbedringer som i Kaizen, stadig forbedringer i hverdagen. Sprangvise forbedringer, gjerne i form av et mer omfattende forbedringsprosjekt.


TPM

Total Productive Maintenance (TPM) ble utviklet i Japan tidlig på 70 tallet og er en videreutvikling av forebyggende vedlikehold som tidligere var best kjent i vesten.


Verdi

Spesifiseres alltid ut ifra kundens behov. For at en aktivitet tilfører verdi sett fra kundens perspektiv skal følgende tre kriterier oppfylles: Kunden anser det som viktig og må være villig til å betale for aktiviteten. Aktiviteten må endre produktet eller tjenesten på en eller annen måte. Aktiviteten må gjøres riktig første gang.


Verdistrøm

Begrepet verdi indikerer at vi skaper noe av verdi som kunden ønsker og er villig til å betale for. Ordet strøm refererer til en sekvensiell flyt av aktiviteter. En verdistrøm er den veien et produkt/en tjeneste følger gjennom aktiviteter/prosesser på vei til kunden.


Verdistrømsanalyse

Et enkelt diagram over hvert enkelt steg som er involvert i material- og informasjonsflyten som trengs for å bringe produktet/tjenesten fra ordre til leveranse. Det første skrittet er å skape en visuell representasjon av hvert steg i en prosess, inklusive nøkkeldata som kundeetterspørselsrate, kvalitet, og maskin reliabilitet. Videre tegner man opp et kart over en forbedret fremtidig situasjon som viser hvordan produktet eller tjenesten kunne flyte hvis stegene som ikke er verdiskapende fjernes. Til sist lager man og implementerer en plan for å nå den ønskede fremtidstilstanden.