Lean Ordliste

Under finner du forklaringer på ord og uttrykk som ofte blir brukt i forbindelse med Lean.

A3

Begrepet A3 viser til en internasjonal papirstørrelse. Innenfor Toyota og andre lean bedrifter betyr begrepet mye mer. Her brukes det som standardformatet for blant annet problemløsning, forslag, planer og statusoversikt. Det som er viktig er ikke formatet, men prosessen og tenkningen bak.

Andon

Stopp på linjen; typisk en snor arbeideren kan dra i for å stoppe produksjonslinjen når han eller hun ser en feil; et eksempel på jidoka.

Fem hvorfor analyse

En problemløsningsteknikk som innebærer å spørre hvorfor gjentatte ganger, for å komme forbi de åpenbare symptomene, helt til man finner rotårsaken. Bør ikke forstås bokstavlig. Bruk gjerne andre måter å spørre på som ikke inneholder like sterkt element av anklage. Eks: hva er grunnen til at, hva kommer det av at osv.

Fem S (5S)

Fem relaterte begreper som begynner med S og som beskriver en arbeidspraksis som fører til visuell kontroll og en lean bedrift. De fem begrepene er på japansk:

 1. Seiri: Skill nødvendige og ikke-nødvendige gjenstander, verktøy, deler, materialer, papirer og kast det som ikke trengs.
 2. Seiton: Sorter og sett opp det som er igjen på en oversiktlig måte – et sted for alt, og alt på sin plass.
 3. Seiso: Rydd og vask
 4. Seiketsu: Renhet som en følge av arbeid med de tre første S-ene
 5. Shitsuke: Disiplin til å gjennomføre de første 4 S-ene

Gemba

Det virkelige stedet eller det spesifikke stedet. Betyr vanligvis ”på gulvet” og andre steder hvor jobben blir gjort.

Genchi genbutsu

Gå og se; gå til det virkelige stedet og se hva som faktisk skjer.

GTS

Grasp the situation; forstå situasjonen; hjertet i PDCA.

Hansei

Refleksjon; en del av både hoshin planlegging og problemløsing.

Heijunka

Utjevning av arbeidsmengden. Man jevner ut typen og kvantiteten av produksjonen av enten et produkt eller en tjeneste over en gitt tidsperiode. Dette gjør at produksjonen på en effektiv måte kan oppfylle kundens krav samtidig som en unngår batching og minimerer lager, kostnader, arbeidskraft og ledetiden gjennom hele verdistrømmen.

Hoshin kanri

Et strategisk planleggingssystem utviklet i Japan og USA over de siste tretti årene. Metaforiske meninger inkluderer ”et skip i en storm som holder riktig kurs” og ”skinnende nål eller kompass”.

Kaizen

Kontinuerlig forbedring av en hel verdistrøm eller en individuell prosess for å skape mer verdi med mindre sløsing. Ordet er japansk og betyr gradvis kontinuerlig forbedring. Det er to nivåer av kaizen:

 1. System- eller flytkaizen som fokuserer på hele verdistrømmen. Dette er kaizen for ledelsen
 2. Prosesskaizen som fokuserer på individuelle prosesser. Dette er kaizen for arbeidsteam og teamledere.

Kanban

Betyr tegn. Et system/signal, ofte visuelt som regulerer flyt ved å signalisere etterspørselen til oppstrømsaktiviteter.

Kontinuerlig flyt

I sin reneste form betyr dette at produktet prosesseres og flyttes direkte til den neste prosessen en om gangen. Hvert steg i prosessen avslutter sitt arbeid like før neste prosess trenger produktet, og produktet overføres en om gangen. Også kjent som one-piece flow og ”lag en, flytt en”.

Lager

Materialer (og informasjon) som er tilstede mellom prosesstrinnene i en verdistrøm.

Ledetid

Total tid fra kunden bestiller tjenesten/produktet til tjenesten/produktet er levert.

Mental modell

Våre antagelser om hvordan verden fungerer, basert på erfaring, temperament og oppvekst; de usynlige brillene som filtrerer våre opplevelser og bestemmer hva vi ser.

Muda

Sløsing - enhver aktivitet som forbruker ressurser, men ikke skaper verdi for kunden.

Mura

Arbeidsaktiviteter eller informasjon som varierer betydelig og gjør at operatører må forte seg for så å vente.

Muri

Overbelastning av mennesker eller utstyr.

Nemawashi

Bokstavelig oversatt ”forberede et tre for planting" refererer til den formelle og uformelle for å oppnå konsensus før implementering av hoshin eller en plan.

Pull produksjon

En metode for produksjonskontroll hvor nedstrømsaktiviteter signaliserer sine behov til oppstrømsaktiviteter. Pull produksjon forsøker å eliminere overproduksjon og er en av tre viktige komponenter i et komplett just-in-time produksjonssystem, sammen med takttid og kontinuerlig flyt.

Poka-yoke

Teknikker for å hindre feil. Gjerne fysiske begrensninger som hindrer arbeiderne i å begå feil som kan føre skader på produktet/tjenesten eller medarbeidere.

Sensei

Den japanske termen for ”lærer” eller ”en som har vært der før”. Benyttes av leanfolk for å betegne en mester i leankunnskap som et resultat av årelang erfaring.

Standardisert arbeid

Etablering av presise prosedyrer for hver operatørs arbeid i en prosess, basert på tre elementer:

 1. Takttid, som er tidsintervallet produkter/tjenester må produseres innenfor i en prosess for å møte kundens krav.
 2. Den presise arbeidssekvensen arbeideren utfører sine oppgaver innenfor takttiden.
 3. Standard lager som inkluderer maskinenheter som trengs for å sikre en prosess med flyt.

Syv former for sløsing

En kategorisering av de syv formene for sløsing som en typisk finner i masseproduksjon:

 1. Overproduksjon: å produsere mer enn det som faktisk er nødvendig for den neste prosessen eller kunden. Den verste formen for sløsing fordi den bidrar til de andre seks.
 2. Venting: Operatører som står uvirksomme mens maskiner går, fordi utstyr feiler, nødvendige deler ikke dukker opp, etc.
 3. Transport: Å flytte deler og produkter unødvendig, som for eksempel fra et prosessteg til et lager og så til neste prosessteg, når det andre steget kunne vært lokalisert rett etter det første steget.
 4. Bearbeiding: Utøvelse av unødvendig eller feil bearbeiding, vanligvis pga dårlig verktøy eller produkt design.
 5. Lager: Å ha mer enn den nødvendige minimumsbeholdningen for et kontrollert pull system.
 6. Bevegelse: Operatører som gjør bevegelser som er slitsomme eller unødvendige, slik som å lete etter deler, verktøy, dokumenter, etc.
 7. Korrigeringer: Inspeksjon, omarbeiding og kassasjon.

Takttid

Tilgjengelig produksjonstid delt på raten i kundeetterspørsel. For eksempel hvis en fabrikk opererer 480 minutter pr dag og kundens krav er 240 enheter pr dag, er takttiden på 2 minutter.

Verdi

Spesifiseres alltid ut ifra kundens behov. For at en aktivitet tilfører verdi sett fra kundens perspektiv skal følgende tre kriterier oppfylles: Kunden anser det som viktig og må være villig til å betale for aktiviteten. Aktiviteten må endre produktet eller tjenesten på en eller annen måte. Aktiviteten må gjøres riktig første gang.

Verdistrøm

Begrepet verdi indikerer at vi skaper noe av verdi som kunden ønsker og er villig til å betale for. Ordet strøm refererer til en sekvensiell flyt av aktiviteter. En verdistrøm er den veien et produkt/en tjeneste følger gjennom aktiviteter/prosesser på vei til kunden.

Verdistrømsanalyse

Et enkelt diagram over hvert enkelt steg som er involvert i material- og informasjonsflyten som trengs for å bringe produktet/tjenesten fra ordre til leveranse. Det første skrittet er å skape en visuell representasjon av hvert steg i en prosess, inklusive nøkkeldata som kundeetterspørselsrate, kvalitet, og maskin reliabilitet. Videre tegner man opp et kart over en forbedret fremtidig situasjon som viser hvordan produktet eller tjenesten kunne flyte hvis stegene som ikke er verdiskapende fjernes. Til sist lager man og implementerer en plan for å nå den ønskede fremtidstilstanden.