6 listopada 2023

Światowy Dzień Jakości

Co świętujemy 9 listopada 2023 roku?

W tym dniu obchodzimy Światowy Dzień Jakości #WorldQualityDay  

W jaki sposób Kiwa przyczynia się do budowania kultury jakości?

Kiwa Polska jako jednostka działająca w obszarze TIC przywiązuje szczególne znaczenie do tego dnia. Nasza firma posiada wdrożony i zintegrowany system zarządzania zgodny z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09i PN-ISO 45001:2018-06 i ze standardem CSR Performance Ladder vs. 3.0 z 01.03.2020  oraz certyfikację niezależnych uznanych jednostek.

Ważne jest dla nas budowanie kultury jakości, co realizujemy m.in. poprzez rozwijanie kompetencji naszych audytorów i personelu i doskonalenie wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania.

Oferujemy certyfikację systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2015-10 dla każdego zainteresowanego podmiotu. Chcesz wiedzieć więcej – sprawdź naszą ofertę.  

Kontrola jakości.jpg
Czy znasz podstawowe definicje związane z jakością?
 • Jakość - stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości obiektu spełnia wymagania
 • System zarządzania jakością - część systemu zarządzania dotycząca jakości
 • Polityka jakości - zamierzenia i ukierunkowanie organizacji, dotyczące jakości, formalnie wyrażone przez jej kierownictwo
 • Cel jakościowy - cel odnoszący się do jakości
 • Strona zainteresowana (interesariusz) - osoba lub organizacja, która może mieć wpływ na decyzje lub działania, podlegać ich wpływom lub która uważa się za podlegającą wpływom decyzji lub działań
 • Organizacja - osoba lub grupa osób pełniąca funkcje z przypisaniem odpowiedzialności, uprawnień i powiązań, do osiągnięcia swoich celów
 • Kontekst organizacji - kombinacja czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które mogą wpływać na podejście organizacji do ustalania i osiągania swoich celów
 • Proces - zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących, które wykorzystują wejścia procesu do dostarczenia zamierzonego rezultatu
 • Klient - osoba lub organizacja, która mogłaby otrzymywać lub otrzymuje wyrób lub usługę, które są przeznaczone dla niej lub organizacji, lub wymagane przez tę osobę lub organizację
 • Dostawca - organizacja, która dostarcza wyrób lub usługę
 • Udokumentowana informacja - informacja, która powinna być nadzorowana i utrzymywana przez organizację, oraz nośnik, na jakim jest zawarta
 • Zapis - dokument, w którym przedstawiono uzyskane wyniki lub dowody przeprowadzonych działań
 • Doskonalenie - działanie mające na celu zwiększenie efektów działania
 • Ciągłe doskonalenie – powtarzające się działanie mające na celu poprawę efektów działania
 • Ryzyko- wpływ niepewności
 • Niezgodność -niespełnienie wymagania
 • Działanie korygujące - działanie w celu wyeliminowania przyczyny niezgodności i zapobieżeniu ponownemu wystąpieniu
 • Planowanie jakości - część zarządzania jakością, ukierunkowania na ustalenie celów jakościowych oraz określenie niezbędnych procesów operacyjnych i związanych z nimi zasobów w celu osiągnięcia celów jakościowych
 • Efektywność -relacja między osiągniętymi wynikami a wykorzystanymi zasobami
 • Skuteczność – stopień w jakim planowanie działania są realizowane i planowane wyniki osiągnięte
 • Zadowolenie klienta – percepcja klienta, dotycząca stopnia w jakim jego oczekiwania zostały spełnione
 • Weryfikacja - potwierdzenie, przez przedstawienie dowodu obiektywnego, że zostały spełnione wyspecyfikowane wymagania
 • Walidacja -potwierdzenie, przez przedstawienie dowodu obiektywnego, że zostały spełnione wymagania dotyczące konkretnego zamierzonego użycia lub zastosowania
 • Audit (audyt) - systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania obiektywnego dowodu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu
 • Kryteria auditu - zestaw polityk, procedur lub wymagań używanych jako odniesienie, do których porównuje się obiektywne dowody

Zapraszamy do kontaktu z Kiwa Polska.