Teollisuuskiinteistön omistajan täytyy olla tietoinen kiinteistön haitta-aineista

teollisuuskiinteisto

Rakennusten haitta-aineilla tarkoitetaan rakennusmateriaaleissa käytettyjä tai rakenteisiin imeytyneitä ihmiselle ja ympäristölle haitallisia aineita. Rakennusmateriaaleissa yleisesti esiintyviä haitallisia aineita ovat asbesti, PAH-yhdisteet, raskasmetallit (erityisesti lyijy), PCB ja puunkyllästeiden kloorifenolit. Lisäksi PAH-yhdisteitä, raskasmetalleja, PCB:tä (puu) ja öljyä saattaa esiintyä rakennusmateriaaleihin imeytyneenä. Haitta-ainepitoisuudet vaikuttavat rakenteiden purkuun ja huoltoon soveltuviin menetelmiin, syntyvän jätteen luokitteluun sekä tilojen käyttöön.

Kiinteistön omistaja on vastuussa turvallisuudesta

Valtioneuvoston asetus (205/2009) edellyttää rakennushankkeeseen ryhtyvää selvittämään rakennuksessa olevat vaaralliset ja haitalliset aineet. Lisäksi kiinteistön omistaja on vastuussa käyttäjien turvallisuudesta. Jotta teollisuuskiinteistön omistaja voi varmistua työntekijöiden, tilojen käyttäjien sekä ympäristön turvallisuudesta tulee kiinteistöstä olla tehtynä asbesti- ja haitta-ainekartoitus. Tällöin myös purku- ja huoltotöiden suunnittelu voidaan tehdä asianmukaisesti ja turvallisesti.

sinkkipitoinen_hopeinen_pinnote_katon_lammoneristeiden_pinnassaSinkkipitoista hopeista pinnoitetta teollisuuskiinteistön teräspalkkien ja katon lämmöneristeen pinnassa.

Haitta-aineiden olemassaolo kiinteistössä ei automaattisesti tarkoita niiden aiheuttavan akuuttia vaaraa, mutta ne määrittelevät korjaus- ja purkutöihin soveltuvia menetelmiä. Akuutiksi vaaraksi haitta-aineet voivat muodostua esimerkiksi tapauksissa, joissa materiaali on rikki, pölyää, vuotaa tai jos kyseessä on haihtuva aine. Tällaisissa tapauksissa materiaaleille tehtäviä toimenpiteitä on esimerkiksi materiaalin poistaminen, korvaaminen tai sisään rakentaminen eli kotelointi/kapselointi. Haitta-aineasiantuntija antaa kullekin haitta-ainepitoiselle materiaalille toimenpide-ehdotukset turvallisen käytön ja purkamisen kannalta.

kreosootti_ratapolkkyTeräsrakenteisen konehuoneen betonilattia on valettu suoraan vanhojen junakiskojen päälle. Betonivalun alle on jäänyt kiskojen lisäksi kreosootilla kyllästetyt ratapölkyt.

Kiinteistöjen tutkiminen vaatii ammattitaitoa

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus perustuu kohteella tehtyihin aistinvaraisiin havaintoihin ja tuntemukseen eri rakenteissa ja materiaaleissa käytetyistä haitta-aineista. Sellaisista materiaaleista, joiden haitta-ainepitoisuuksia ei voida kokemusperäisen tai asiakirjatietojen perusteella todeta, otetaan materiaalinäytteitä, jotka viedään tutkittavaksi kiinteistölaboratorioon. Materiaalinäytteitä otetaan eri rakenneosista eri puolilta kiinteistöä ja järjestelmiä. Näin saadaan riittävän kattava käsitys kokonaisuudesta.

asbesti_lyijy_saumamassaAsbesti- ja lyijypitoista saumamassaa laitepedin ja betonilaatan liitoksessa.

Laboratoriotutkimukset pätevät ainoastaan yksittäisille näytteille, joten asbesti- ja haitta-aineasiantuntijalla tulee olla riittävästi kokemusperäistä- ja kirjallisuuteen perustuvaa tietoa tutkittavan teollisuuskiinteistön ja sen järjestelmien erityispiirteistä, jolloin hän ymmärtää mistä aineista näytteitä tulee ottaa, missä laajuudessa ja miksi. Lisäksi teollisuuskiinteistöjen haitta-ainetutkimukset vaativat yleensä asiakirjatietoja kiinteistön käyttöhistoriasta sekä järjestelmissä ja prosesseissa käytetyistä aineista.

Haitta-aineita on käytetty materiaaleissa parantamaan niiden ominaisuuksia

Haitallisia aineita on lisätty rakennusmateriaaleihin parantamaan niiden lämmön- ja kosteudenkestävyyttä sekä suojaamaan niitä kemialliselta ja mekaaniselta rasitukselta. Asbestia on käytetty rakennusmateriaaleissa lähes koko 1900-luvun ajan, mutta runsaimmillaan se on ollut ollut 1960 ja 1970-luvuilla. Kivihiilitervaa/ kreosoottia (PAH-yhdisteet) on käytetty 1800-luvulta 1990-luvulle saakka, PCB:tä vuosina 1920 - 1984 ja raskasmetalleja vielä 2000-luvullakin.

PCB_kontaminointiPCB-pitoisen öljyn kontaminoimaa pumppulaitteistoa.

Haitta-ainepitoiset rakennusmateriaalit ja järjestelmät ovat teollisuuskohteissa yleisiä, sillä kohteissa on haluttu käyttää materiaaleja jotka kestävät teollisista prosesseista syntyvää rasitusta ja ovat paloturvallisia. Lisäksi teollisuuskohteissa saattaa esiintyä prosesseissa käytettyjen tai valmistettujen kemikaalien ja yhdisteiden kontaminoimia rakenteita ja järjestelmiä.

Haitta-aineet kannattaa selvittää asbestikartoituksen yhteydessä

Asbestin kartoittamisesta on erikseen säädetty Valtioneuvoston asetuksella (798/2015) joka velvoittaa asbestikartoituksen teettämiseen, mikäli rakennushankkeeseen voi sisältyä asbestipurkutyötä. Asbestin käyttö on kielletty lailla 1994, mutta asbestikartoituksen teettämistä kannattaa harkita kaikissa ennen vuotta 1995 rakennetuissa kohteissa, sillä rakennushankkeet ovat saattaneet alkaa ennen lain voimaantuloa ja rakennustyömailla on saatettu kiellosta huolimatta käyttää loppuun olemassa olevia asbestipitoisia rakennusmateriaalivarastoja.

asbesti_tiiviste_Asbestipitoinen tiiviste paisuntasäiliön putkiston laippaliitoksessa.

Haitta-ainetutkimus on järkevä toteuttaa asbestikartoituksen yhteydessä, jolloin mahdollisesti asbestia ja muita haitta-aineita sisältävistä materiaaleista saadaan tarvittavat materiaalinäytteet samalla kertaa. Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen pohjalta voidaan teollisuuskiinteistölle laatia huolto- ja käyttöohjeet, joilla varmistetaan kiinteistön käyttäjien ja ympäristön turvallisuus. Asbesti- ja haitta-ainekartoitus tulisi liittää osaksi huolto- ja käyttöasiakirjoja.

asbestipitoiset_putkieristeetRikkinäisiä asbestipitoisia putkieristeitä. Massaeristeet ovat suuresti pölyäviä ja tilojen käyttöönotto vaatii putkieristeiden purkua asbestityönä sekä ympäröivien tilojen asbestisiivousta.

Teollisuuskohteiden rakenteita ja järjestelmiä sekä niissä yleisesti tavattavia haitta-aineita:

 • bitumiset vedeneristeet ja pinnoitteet (asbesti, PAH)
 • palosuoja-aineet ja rakenteet (asbesti, PCB)
 • putkieristeet (asbesti)
 • laitteiden, koneiden ja muuntajien öljyt (PCB)
 • sauma-aineet (asbesti, PCB, lyijy)
 • putkistojen laippaliitokset (asbesti, lyijy)
 • koneiden ja kattiloiden tiivisteet (asbesti)
 • maalit ja pinnoitteet (asbesti, raskasmetallit, PCB, organotinayhdisteet)
 • tulitiilet (asbesti)
 • ilmanvaihtojärjestelmät (asbesti)
 • yleisten ja huoltotilojen pintamateriaalit (asbesti, raskasmetallit)

sahkojohdon_suojapunos_asbestipitoinenAsbestipitoista sähköjohdon suojapunosta.

Tekstin on kirjoittanut Kiwa Inspectan sertifioitu asbesti- ja haitta-aineasiantuntija Joakim Suvanto.

Katso Kiwa Live-webinaarin tallenne!

Kiwan Turvallinen & terveellinen kiinteistö -teemaviikko tarjoili lukuisia maksuttomia tapahtumia, jotka veivät matkalle kiinteistön turvalliseen ja terveelliseen käyttöön. 

2.11.2021: Teollisuuskiinteistön uusi elämä - soveltuuko kiinteistö muuttuneeseen tuotantoon?

Teollisuuskiinteistön tai tuotantotilan muuttaessa käyttötarkoitustaan toiseen tuotantotarkoitukseen on edessä aivan uudet ja ehkä yllättävätkin haasteet. Kuinka vanhan kiinteistön ominaisuudet soveltuvat uuteen tarkoitukseen? Voidaanko nykyisten muutoksien yhteydessä huomioida tulevaisuuden mahdolliset muutostarpeet? 

Lue lisää ja katso tallenne

 

Tutustu muihin Turvallinen & terveellinen kiinteistö -viikon aiheisiin ja katso tallenteet