Apmācības

Filtri
Metode
Atrašanās vieta
Apmācību kursi (41 rezultāti)
 • Klasē
 • 4 dienas
Apmācības konstrukciju kokmateriālu vizuālajā šķirošanā pēc stiprības

Apmācības konstrukciju kokmateriālu vizuālajā šķirošanā pēc stiprības atbilstoši standartam insta 142 Mērķis:paaugstināt kvalitātes kontrolē un būvniecības procesā iesaistītā personāla kompetenci un celt nozares speciālistu kvalifikāciju. Mērķauditorija:* kokmateriālu ražotāji;* kokmateriālu tirgotāji;* būvnieki;* būvuzr

Lasīt vairāk
 • Klasē
Atbildīgais speciālists par bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāru ekspluatāciju

Atbildīgais speciālists par bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāru ekspluatāciju un darbu uzraudzību sprādzienbīstamās darba vietās Mērķis:Paaugstināt kvalitātes kontrolē iesaistītā personāla kompetenci un celt nozares speciālistu kvalifikāciju. Mērķauditorija:Ķīmisku vielu produktu nozares uzņēmumos strādājošajiem, kā ar

Lasīt vairāk
 • Klasē - Tiešsaistē
Atbildīgais speciālists par cilvēku celšanai paredzētiem pacēlājiem

Mērķis:Pilnveidot nozares atbildīgo speciālistu kvalifikāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Mērķauditorija: Bīstamo iekārtu valdītāji, atbildīgie speciālisti. Darba valoda: Latviešu un Krievu Apmācību saturs:Pamatjēdzieni par pacēlāju pareizas lietošanas organizēšanu;Normatīvie akti;Pacēlāju klasifikācija;Vadības ie

Lasīt vairāk
 • Klasē
Atbildīgais speciālists par degvielas uzpildes staciju tehnoloģisko iekārtu ekspluatāciju

Atbildīgais speciālists par degvielas uzpildes staciju tehnoloģisko iekārtu ekspluatāciju un darbu uzraudzību sprādzienbīstamās darbavietās Mērķis:Iepazīstināt degvielas uzpildes staciju atbildīgos speciālistus ar darba aizsardzības prasībām un darbu uzraudzību sprādzienbīstamā vidē, kā arī ar prasībām degvielas uzpilde

Lasīt vairāk
 • Klasē - E-apmācība - Tiešsaistē
Atbildīgais speciālists par katliekārtām

Apmācību "Atbildīgais speciālists par katliekārtas tehnisko stāvokli, tās drošu lietošanu un apkopi" mērķis ir pilnveidot atbildīgo speciālistu kvalifikāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Lasīt vairāk
 • Klasē - Tiešsaistē
Atbildīgais speciālists par kravas celtņu tehnisko stāvokli, drošu lietošanu un apkopi

Mērķis: Sagatavot atbildīgos speciālistus par kravas celtņu tehnisko stāvokli, drošu lietošanu un apkopi patstāvīgam darbam. Mērķauditorija: Uzņēmuma inženiertehniskais personāls kam pakļauts apkalpojošais personāls (stropētāji, celtņu operatori, atslēdznieki, elektriķi u.c.). Darba valoda: Latviešu un Krievu Apmācību sat

Lasīt vairāk
 • Klasē - E-apmācība - Tiešsaistē
Atbildīgais speciālists par spiedieniekārtām

Apmācību "Atbildīgs speciālists par spiedieniekārtu kompleksa tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi" mērķis ir pilnveidot atbildīgo speciālistu kvalifikāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Lasīt vairāk
 • Klasē
Augstkāpēja darbs

Apmācību "Darbs augstumā virs 5 m – Augstkāpēja darbs" mērķis ir apmācīt uzņēmumu darbiniekus vai jebkuru citu interesentu par darba aizsardzības prasībām, strādājot 5 m augstumā vai augstāk no grunts, pārseguma, atbalsta platformas vai citas konstrukcijas, kam nav aizsargnožogojuma vai darba veikšanai nepieciešams iziet ārpus aizsargnožogojuma.

Lasīt vairāk
 • Klasē - E-apmācība - Tiešsaistē
 • 1 dienas
Autoiekrāvēju / elektroiekrāvēju operatoru apmācība

Pilnveidot autoiekrāvēju/ elektroiekrāvēju operatoru zināšanas atbilstoši normatīvo aktu prasībām (Ministru kabineta noteikumi Nr. 526 "Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu") un iekārtas lietošanas instrukciju vadlīnijām, paaugstinot darbinieku kompetenci attiecībā uz kravu pārvietošanu (iekraušanu, izkraušanu) un

Lasīt vairāk
builder
 • Tiešsaistē
Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšana

Semināra mērķis ir ne tikai sniegt ieskatu par būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 305/2011 (2011. gada 9. marts) prasībām ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus standartiem un būvizstrādājumu atbilstības apliecinošiem dokumentiem, bet arī iztirzāt būvizstrādājumu atbilstības nodrošināšanas juridiskās un praktiskās nianses, kā arī dot ieskatu Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 305/2011 paredzētajās izmaiņās, tai skaitā attiecībā uz vides ilgtspējas jautājumiem būvizstrādājumu jomā.

Lasīt vairāk
 • Tiešsaistē
Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju operators, kur celšanas augstums pārsniedz 3 m

Mērķis:Pilnveidot nozares operatoru kvalifikāciju atbilstoši normatīvo aktu MK noteikumu Nr. 137 „Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība” (16.02.2010.) prasībām. Mērķauditorija: Bīstamo iekārtu valdītāji, cilvēku pacēlāju operatori. Darba valoda: Latviešu un Krievu Apmācību saturs:Kvalifikācijas

Lasīt vairāk
 • Klasē
Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā no 1,5 m līdz 5 m

Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā no 1,5 m līdz 5 m Mērķis: Apmācīt nodarbinātos ar darba aizsardzības prasībām un drošiem darbu paņēmieniem veicot darbu augstumā atbilstoši MK noteikumu  Nr. 143 “Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” prasībām. Mērķauditorija: Uzņēmuma darba aizsardzības speciāli

Lasīt vairāk
 • Klasē - Tiešsaistē
Darba drošības kultūra un personāla loma tajā

Semināra "Darba drošības kultūra un personāla loma tajā" mērķis ir palīdzēt uzņēmumu vadītājiem, kvalitātes un/vai vecākajiem darba drošības speciālistiem, un citiem interesentiem noteikt savas organizācijas darba Drošības kultūru.

Lasīt vairāk
 • Klasē
Drošs darbs slēgtās telpās, darbu organizācija un kontrole

Drošs darbs slēgtās telpās, darbu organizācija un kontrole Mērķis: Iepazīstināt ar darbam slēgtās telpās organizēšanas prasībām. Iepazīstināt  ar uzņēmumu piemēriem darbu organizēšanā un drošās darba vides sagatavošanā pirms un veicot darbu slēgtās telpās. Mērķauditorija: Uzņēmuma darba aizsardzības speciālisti; Darbinie

Lasīt vairāk
 • Tiešsaistē
 • 1 dienas
Elektrodrošība

Mācību kursa "Elektrodrošība" mērķis ir sniegt zināšanas par elektrodrošības prasībām un nepieciešamajiem pasākumiem, lai nodrošinātu cilvēku aizsardzību no elektriskās strāvas, elektriskā loka, elektromagnētiskā lauka un statiskās elektrības kaitīgas un bīstamas iedarbības.

Lasīt vairāk
 • Klasē
Energopārvaldības sistēma atbilstoši ISO 50001:2018. Mērījumi un analīze.

Energopārvaldības sistēma atbilstoši iso 50001:2018. Definīcijas, principi, prasības, mērījumi un analīze Mērķis: Paaugstināt uzņēmuma vadītāju vai to uzņēmuma pārstāvju zināšanas, kuri ir iesaistīti uzņēmuma Energopārvaldības sistēmas darbībā un uzturēšanā, ne tikai papildinot to teorētiskās zināšanas, bet arī interese

Lasīt vairāk
 • Klasē
Individuālo aizsardzības līdzekļu izvēle, prasības. Labā prakse

Individuālo aizsardzības līdzekļu izvēle, prasības. Labā prakse Mērķis: Iepazīstināt ar vadlīnijām individuālo darba aizsardzības līdzekļu izvēlē. Iepazīstināt ar normatīviem aktiem, kuri nosaka prasībās IAL lietotājiem. Iepazīstināt ar IAL pareizu lietošanu, pārbaudi un apkopi. Mērķauditorija: Darba devēji; Darba aizsar

Lasīt vairāk
 • Tiešsaistē
ISO 14001 prasības un skaidrojums

Semināra "Standarta ISO 14001:2015 "Vides pārvaldības sistēmas. Prasības vadlīniju lietošanai" prasības un skaidrojums" mērķis ir sniegt un pilnveidot zināšanas par vides pārvaldības sistēmas ieviešanu un uzturēšanu.

Lasīt vairāk
 • Tiešsaistē
ISO 31000 prasības un skaidrojums

Semināra "Standarta ISO 31000:2018 "Risku vadība - vadlīnijas" prasības un skaidrojums" mērķis ir sniegt un pilnveidot zināšanas par risku identificēšanas un novērtēšanas metodēm kvalitātes, vides, energopārvaldības vai arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas risku vadības procesā.

Lasīt vairāk
 • Tiešsaistē
ISO 37001 prasības un skaidrojums/ praktiskie aspekti korupcijas novēršanā

Semināra "Ievads un praktiskie aspekti korupcijas novēršanā"/ "Standarta ISO 37001:2016 "Kukuļošanas apkarošanas pārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi" prasības un skaidrojums" mērķis ir sniegt un pilnveidot zināšanas par korupcijas novēršanas praktiskiem aspektiem un kukuļošanas apkarošanas pārvaldības sistēmas ieviešanu un uzturēšanu.

Lasīt vairāk
 • Tiešsaistē
ISO 45001 prasības un skaidrojums

Semināra "Standarta ISO 45001:2018 "Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi" prasības un skaidrojums" mērķis ir sniegt un pilnveidot zināšanas par arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas ieviešanu un uzturēšanu.

Lasīt vairāk
 • Tiešsaistē
ISO 50001 prasības un skaidrojums

Semināra "Standarta ISO 50001:2018 "Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi" prasības un skaidrojums" mērķis ir sniegt un pilnveidot zināšanas par energopārvaldības sistēmas ieviešanu un uzturēšanu.

Lasīt vairāk
 • Tiešsaistē
ISO 9001 prasības un skaidrojums

Semināra "Standarta ISO 9001:2015 "Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības" prasības un skaidrojums" mērķis ir sniegt un pilnveidot zināšanas par kvalitātes pārvaldības sistēmas ieviešanu un uzturēšanu.

Lasīt vairāk
 • Klasē
Kas ir iekārtu risku novērtējums Un kāda ir tā nozīme iekārtu projektēšanā?

Mērķis: Eiropas parlamenta un padomes direktīva 2006/42/EK (2006. gada 17. maijs) par mašīnām, nosaka, ka ražotājam katrai mašīnai – iekārtai, kas tiek piedāvāta tirgū ir jāsagatavo tehniskā lieta, kurā jābūt iekļautai dokumentācijai par mašīnas/iekārtu risku novērtējumu, kas saistīti ar iekārtas konstrukciju un funkci

Lasīt vairāk