CE-markering

Sinds de jaren 90 van de vorige eeuw bestaat er de wettelijke verplichting om bepaalde bouwproducten te markeren met CE. De Europese wetgeving die dit regelt heet Construction Products Regulation (CPR). De CE markering is een paspoort om bouwproducten toegang te verlenen tot de Europese markt. Bij een CE gemarkeerd product hoort een Declaration of Performance (DoP) die wordt opgesteld en afgegeven door de producent of zijn vertegenwoordiger. Op de DoP verklaart de producent wat de prestaties zijn van zijn bouwproduct voor de relevante karakteristieken.

Welke karakteristieken relevant zijn voor een bepaald bouwproduct staat in een geharmoniseerde technische specificatie zoals een EN norm. Een EN norm is geharmoniseerd (hEN) als hij officieel is geaccepteerd door de  Europese Commissie en is gepubliceerd in de Official Journal van de EU (OJEU). Harmonisatie betekent dat de norm gebruikt moet worden om de producten die eronder vallen van CE markering te voorzien. Een geharmoniseerde norm is herkenbaar aan een hoofdstuk aan het slot van de norm met de titel Annex ZA. Bij een norm zonder Annex ZA is CE markering niet mogelijk. In een Annex ZA staan alle karakteristieken die een producent in zijn DoP moet opnemen. Er hoeft niet voor alle karakteristieken een waarde op de DoP te worden ingevuld, voor karakteristieken die de producent niet van belang acht kan hij NPD invullen (No performance Determined).

In de Annex ZA staat ook aangegeven welk niveau van controle door een derde partij verplicht is. Dit heet AVCP niveau. Voor AVCP niveau 4 is geen enkele controle door een derde partij nodig. Voor de niveaus 1+, 1, 2 is dit wel nodig. Bij niveau 3 is het noodzakelijk dat de prestaties zijn bepaald door een daarvoor gekwalificeerd laboratorium of instelling. Bij de niveaus 1+, 1 en 2 hoort een Factory Production Control (FPC) certificaat van de derde partij zoals Kiwa.

Wat als er geen geharmoniseerde norm is?

Het kan zijn dat er voor uw bouwproduct geen geharmoniseerde norm (hEN) beschikbaar is, of dat uw product niet binnen het toepassingsgebied valt. In dat geval is CE markering voor uw product niet verplicht, maar wel een optie. Er is dan een alternatieve route voor CE markering mogelijk: de EOTA route. Kiwa is als erkende Technical Assessment Body (TAB) lid van EOTA.

EOTA is een Europese vereniging van TAB’s, die een mandaat heeft van de Europese Commissie om alternatieve technische specificaties op te stellen. Een dergelijk specificatie heet European Asssesment Document (EAD). Op de website van EOTA is een lijst met EAD’s beschikbaar eota.eu.  In een EAD zijn dezelfde zaken vastgelegd als in een hEN norm zoals de relevante karakteristieken, het AVCP niveau en de manier waarop FPC moet plaats vinden.

Indien uw bouwproduct onder een bestaande EAD valt kan Kiwa de prestaties van uw product en de uitgevoerde testen beschrijven in een European Technical Assessment (ETA). Een ETA is een specifiek op naam van uw bedrijf opgesteld document waarin alle relevante prestaties zijn beschreven. Op basis van de ETA en, indien van toepassing FPC controles, kan de producent de DoP opstellen en de CE markering aanbrengen op het bouwproduct.

Indien er geen EAD is voor uw product, kan Kiwa er 1 opstellen onder de vlag van EOTA.

Kiwa diensten voor de CPR: CE markering op bouwproducten

 • Haalbaarheidsstudie naar en toepassing van beschikbare normen of EAD’s;
 • Opstellen van EAD’s en ETA’s via de EOTA route;
 • Uitvoeren van audits voor en afgifte van FPC certificaten;
 • Uitvoeren van testen.
 • In Europa kunnen bouwproducten welke onder de Construction Products Regulation (EU) No 305/2011 (CPR) vallen worden voorzien van CE-markering. ETA’s kunnen worden afgegeven voor bouwproducten die niet of niet volledig onder een geharmoniseerde norm vallen. Hoe Kiwa daarbij kan helpen? Dat leest u hier!
  Lees meer
 • CE-markering is voor de meeste de bouwproducten verplicht wanneer u ze op de Europese interne markt in de handel wilt brengen. Voor de overige bouwproducten is er de mogelijkheid om vrijwillig CE aan te brengen. Voor de vrijwillige route dient u e...
  Lees meer
 • Kiwa BDA kan helpen bij CE-markering, met een Europese technische beoordeling (ETA) en een Europees beoordelingsdocument (EAD). Lees hier meer!
  Lees meer