Advies en onderzoek

Aan de kwaliteit van het wegennetwerk kan de welvaart van een land herkend worden. Wegen zijn onmisbaar voor onze economische en sociale contacten. De weggebruiker moet er zeker van zijn dat hij of zij hindervrij, comfortabel en veilig van de weg gebruik kan maken. De weginfrastructuur moet schadevrij transport van goederen mogelijk maken binnen een redelijk tijdsbestek. Omdat wegen, zeker in Nederland, vaak in gebieden liggen waar ook intensieve bebouwing aanwezig is, moet de overlast van de weg voor de omwonenden zo gering mogelijk zijn.

De wegbeheerder heeft de belangrijke taak het wegennet in stand te houden. Daarvoor heeft hij onder andere een weg nodig die in balans is als het gaat om gewenste prestaties, kosten en belasting voor het milieu.

Vervolgens moet de wegbeheerder een beeld hebben bij het verloop van de conditie van de infrastructuur om op het goede ogenblik de juiste maatregelen voor onderhoud en reconstructie uit te voeren. Kiwa KOAC ondersteunt wegbeheerders al meer dan 50 jaar bij deze activiteiten.

Kiwa KOAC heeft een groot aantal specialistische wegbouwkundige adviseurs, meettechnici, inspecteurs en laboranten in dienst. Dankzij onze omvang en jarenlange ervaring kunnen wij u bij vrijwel al uw vragen over weginfrastructuur van dienst zijn.

 • In nieuwe wegenbouwcontracten worden eisen gesteld aan de stijfheid van alle constructielagen. Kiwa KOAC kan de stijfheid van fundering, zandbed en ondergrond meten en analyseren en zo toetsen of de constructie aan de ontwerpuitgangspunten zal voldoen.
  Lees meer
 • Wanneer opdrachtgever en opdrachtnemer een geschil hebben over een (weg)bouwkundig werk, wordt vaak een arbitragezaak aanhangig gemaakt. Kiwa KOAC kan hierbij van dienst, zijn met deskundige technische bijstand en aanvullende specialistische adviezen waarmee partijen hun stellingen kunnen onderbouwen.
  Lees meer
 • Om wegen optimaal te kunnen onderhouden, met een goede balans tussen duurzaamheid en kosten, is inzicht in de staat van de verhardingsconstructie cruciaal. Globale visuele inspecties geven een goede eerste indicatie van de kwaliteit, maar veelal is uitgebreider onderzoek nodig om op projectniveau tot de meest optimale onderhoudsmaatregel te komen.
  Lees meer
 • Drempels, plateaus en andere snelheidsremmende maatregelen vergroten weliswaar de verkeersveiligheid, maar kunnen ook trillingen veroorzaken die zorgen voor overlast voor aanwonenden of schade aan gebouwen. Om eventuele trillingen van een drempel of andere maatregel vooraf in kaart te brengen, kan Kiwa wegbeheerders ondersteunen met nauwkeurige trillingsprognoses.
  Lees meer
 • Natuursteen wordt steeds vaker toegepast in de openbare ruimte. Een natuursteenbestrating kan alleen goed functioneren als materiaalsoort, constructiewijze en voegvulling zijn afgestemd op de verkeersbelasting, gebruik, beheer en onderhoud. Kiwa KOAC doet onderzoek naar verschillende eigenschappen van het materiaal.
  Lees meer
 • Asfalt dat wordt afgevoerd moet zijn onderzocht op teerhoudendheid (PAK). Dit onderzoek moet conform CROW publicatie 210 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt' van 2015 worden uitgevoerd. Kiwa KOAC kan het gehele proces van inspecteren, opstellen van een onderzoeksplan, boren, onderzoeken en rapporteren uit handen nemen van de wegbeheerder.
  Lees meer
 • Wegen en andere verhardingen die goed worden onderhouden, zijn niet alleen prettiger voor de gebruiker, maar voorkomen ook dat de beheerder kostbare reconstructiemaatregelen moet nemen. Maar hoe blijft een verharding in optimale conditie? De experts van Kiwa KOAC kunnen u daarbij helpen, met onafhankelijk onderzoek en onderhoudsadvies op het gebied van asfalt-, beton- en elementverhardingen.
  Lees meer
 • Om asfalt- en andere verhardingsconstructies goed te kunnen onderhouden of reconstrueren is kennis van de materialen die daarvoor gebruikt zijn essentieel. De onafhankelijke specialisten van Kiwa KOAC helpen beheerders van asfaltverhardingen, funderingen en ondergronden hierbij, met civieltechnisch en milieuhygiënisch onderzoek.
  Lees meer
 • Binnen het wegbeheer is de maatregeltoets de schakel tussen globale visuele inspectie en de meerjarenplanning voor wegonderhoud. Kiwa KOAC kan wegbeheerders en andere partijen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van verhardingen helpen met de uitvoering van de maatregeltoets en het vaststellen van de aard, het type en de omvang van de te nemen maatregelen.
  Lees meer
 • Als schade aan de verharding ontstaat vlak na aanleg, dan is er sprake van vroegtijdige schade. Kiwa KOAC is de onafhankelijke deskundige partij die zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer van weg-, terrein- of bedrijfsverharding kan bijstaan indien zich vroegtijdige schade aan de verharding voordoet.
  Lees meer