De 7 stappen tot circulair ondernemen

Organisaties die een traject starten om circulair te ondernemen komen in aanmerking voor het Kiwa-certificaat Prestatieladder Circulair. Het certificaat richt zich op de inrichting van het managementsysteem en hoe dat aanhaakt op de principes van circulair ondernemen. Ook wordt er gelet op het ontwikkeling van producten en diensten die in lijn zijn met circulair ondernemerschap.

Kiwa’s Prestatieladder Circulair begeleidt organisaties stap-voor-stap bij het maken van de omslag naar circulair ondernemen. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de structuur van onder meer de kwaliteitsstandaard ISO 9001. Dit biedt kwaliteitsmanagers die vertrouwd zijn met deze normen veel houvast, wat succesvolle implementatie ten goede komt.

Wat wordt er verwacht van bedrijven die het certificaat Prestatieladder Circulair willen behalen? Hieronder Kiwa’s 7 stappen tot circulair ondernemen.

Stap 1: Inzicht in de eigen context

De organisatie stelt vast wat de impact is van circulair ondernemen voor haar doelen en strategie. Denk bijvoorbeeld aan stakeholders, economische restricties, wettelijke bepalingen, een strategisch plan etc.

Stap 2: Leiderschap en betrokkenheid

Het topmanagement toont leiderschap bij de implementatie van circulair ondernemen in de organisatie. Denk hierbij aan het uitdragen van beleid dat gericht is op circulair ondernemen.

Stap 3: Planning

De organisatie kan aantonen dat er actie wordt ondernomen op het gebied van circulair ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan een plan van aanpak waarin stap-voor-stap wordt beschreven hoe de organisatie de beoogde circulaire doelen zal gaan behalen.

Stap 4: Middelen

Door de organisatie wordt vastgesteld welke middelen er nodig zijn om de beoogde circulaire doelen te behalen. Denk hier bijvoorbeeld aan de opleiding en training van medewerkers in het kader van circulariteit.

Stap 5: Plan / do / check / act

De organisatie hanteert een Plan/Do/Check/Act (PDCA)-cyclus voor continue verbetering van het circulaire beleid. Denk hierbij aan onder meer het vaststellen van op circulariteit gerichte interne controles en het bij verbetering betrekken van belangrijke stakeholders uit de supply chain. Of aan transparante communicatie naar de markt over de producten of diensten of het opstellen van overeenkomsten met afnemers waarbij terugname van het product na een bepaalde gebruiksduur is geregeld.

Stap 6: Ontwerp en keuze van materialen

De organisatie heeft tijdens het productontwerp bepaald hoe materialen verwerkt kunnen worden in het product op een wijze waarop de waarde ervan zoveel mogelijk wordt behouden. Denk hierbij onder meer aan het opstellen van een milieuverklaring (LCA/EPD) en aan een systeem dat ervoor zorgt dat producten te traceren zijn.

Stap 7: Monitoring

De organisatie meet voortdurend de prestaties om het overgangsproces te kunnen verbeteren. Interne audits zijn hier een voorbeeld van.

De regeling Prestatieladder Circulair verlangt niet van organisaties dat zij in één keer aan alle eisen voldoen. Er zijn naast het instapniveau 0 vier hogere niveaus te bereiken, waarbij het de bedoeling is dat de organisatie ieder jaar een trede stijgt op de ladder tot niveau 4 bereikt is. In ons webinar over circulair ondernemen legt Bas van Galen, Kiwa’s expert op het gebied van circulair ondernemen, uit wat de Prestatieladder Circulair voor u kan betekenen.

Infographic: Circulair Ondernemen

Bedrijven die actief stappen zetten richting duurzaamheid worden in veelal positieve schijnwerpers gezet. Met het Prestatieladder Circulair certificaat wordt benadrukt dat uw bedrijf actief werkt aan het terugdringen van grondstoffengebruik en tegelijkertijd aan een betere wereld. Dit certificaat is voor bedrijven die willen verkondigen dat ze voldoen aan de uitgangspunten van circulair ondernemen. In de infographic ‘Demonstrate the circularity of your organization’ wordt het belang van (aantoonbaar) circulair ondernemerschap uitgelicht.

Bekijk de infographic