Co to jest jednostka notyfikowana?

Kiwa jest także jednostką notyfikowaną. W Unii Europejskiej jednostka notyfikowana to podmiot będący stroną trzecią, który otrzymał akredytację od państwa członkowskiego uprawniającą go do oceny, czy produkt, jaki ma zostać wprowadzony na rynek, spełnia określone standardy. Ocena zgodności może obejmować kontrolę i badanie produktu, jego projektu oraz środowiska produkcji i związanych z nim procesów.

Patrz: nasze akredytacje i notyfikacje