Valitus- ja kantelumenettely

Valitukset ja kantelut on tehtävä aina kirjallisesti. Mikäli haluat lähettää vapaamuotoisempaa palautetta toiminnastamme, voit tehdä sen Ota yhteyttä -sivulla. Otamme mielellämme vastaan palautetta ja kehitysehdotuksia toimintaamme koskien.

Valitus on sertifioidun organisaation/henkilön tai sertifiointia hakevan organisaation/henkilön toimenpide koskien sertifioijan päätöstä.

Jos organisaatio tai henkilö, joka hakee sertifiointia tai jolle sertifikaatti on myönnetty, haluaa valittaa sertifioijalle järjestelmän arviointia tai sertifiointia koskevasta päätöksestä, sen tulee 14 päivän kuluessa päätöksen saapumisesta toimittaa valitus kirjallisesti sertifioijalle. Valituksen käsittelyä varten muodostetaan Kiwa Inspectan ulkopuolisista tahoista koostuva valituslautakunta, joka käsittelee valitukset. Lisätietoja tästä toiminnasta saat ottamalla yhteyttä fi.sertifiointi@kiwa.com.

Tyyppihyväksyntä-, Varmennustodistus.- tai Valmistuksen laadunvalvonta –hakemukseen liittyvästä Inspecta Sertifiointi Oy:n päätöksestä saa vaatia oikaisua Inspecta Sertifiointi Oy:stä siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Kantelu on sertifioidun organisaation/henkilön asiakkaan tai sidosryhmän reklamaatio koskien sertifioidun järjestelmän toimintaa, tuotteen laatua tai henkilön toimintaa.

Jos sertifioidun organisaation/henkilön asiakas tai muu sertifikaattiin luottava taho kantelee sertifioidun järjestelmän toimivuudesta tai sertifiointivaatimusten täyttymättä jäämisestä, sertifioija käsittelee kantelut riippumattomasti ryhmänä, jolloin sertifiointipäätöksen tehnyt tai arvioinnissa mukana ollut henkilö ei voi käsitellä kantelua tai päättää toimenpiteistä.

Kantelun tekijä voi halutessaan pyytää käsittelyä nimettömänä, jolloin kantelun tekijä pysyy nimettömänä.

Kantelijalle toimitetaan ilmoitus kantelun vastaanottamisesta 2 viikon kuluessa kantelun saamisesta. Riippumaton ryhmä käsittelee kantelun ja pitää kantelijan tietoisena käsittelyn etenemisestä. Kantelun käsittelytulos lähetetään kirjallisesti kantelijalle ottaen kuitenkin huomioon sertifiointiin liittyvä luottamuksellisuus sekä organisaation seuraavan arvioinnin ajankohta. Kantelut käsitellään 3 kk sisällä saapumisesta.

Valitukset ja kantelut toimitetaan joko sähköpostitse osoitteeseen fi.asiakaspalvelu@kiwa.com tai postitse:

Inspecta Sertifiointi Oy
PL 1000
00581 Helsinki

FSC®-puun alkuperäketjun sertifiointia koskevat valitukset, kantelut ja palautteet voi aina myös osoittaa suoraan FSC-organisaatiolle (https://ic.fsc.org*). 

 

*Valitse sivun https://ic.fsc.org alalaidasta Quick Links listalta ->Submit a Dispute. Tallennamme kaikki FSC valitukset ja kantelut ja toimitamme pyydettäessä koosteen kansainväliselle FSC:lle.