Gedrags- en nalevingscode van Kiwa

Door middel van onze diensten creëren wij vertrouwen en transparantie. Dat is een serieuze zaak. Daarom mag niemand, ook wij zelf niet, twijfels hebben aan onze integriteit, eerlijkheid, gedrag en onafhankelijkheid.

Als marktleider in kwaliteit en betrouwbaarheid moeten ook correct gedrag en het hebben van een hoge morele standaard worden nageleefd. Daarom werken wij volgens een Gedrags- en nalevingscode. Deze code bestaat uit onderling verbonden regelgeving en richtlijnen op het gebied van Legal, HR en Quality. 

8 punten

Onze Gedrags- en nalevingscode bestaat uit 8 punten waaraan alle Kiwa-medewerkers zich dienen te houden:

Integriteit

Kiwa ontplooit al haar activiteiten op professionele, onafhankelijke, onpartijdige en ethische wijze. Dit houdt in dat werkzaamheden op een eerlijke manier worden uitgevoerd, dat geen afwijkingen van goedgekeurde methodes en procedures worden getolereerd en dat verslag wordt gedaan van feitelijke bevindingen en expertises.’

Belangenverstrengeling

Kiwa vermijdt belangenconflicten met gelieerde entiteiten waarin zij een financieel of commercieel belang heeft en aan wie zij verplicht is diensten te verlenen.

Eerlijk zakendoen

Kiwa handelt in overeenstemming met normen van bedrijfsethiek, mededingingsregels en integriteit, en onderneemt niets dat haar goede naam in diskrediet kan brengen.

Anti-omkoping

Kiwa verbiedt omkoping in welke vorm dan ook, met inbegrip van smeergeld of een gedeelte van een contractsom. In het zakelijk verkeer mogen geen ongepaste gunsten worden ontvangen of verstrekt.

Geheimhouding en gegevensbescherming

Kiwa respecteert het vertrouwelijke karakter van de gegevens van bedrijven en personen die zakendoen met Kiwa en van de medewerkers van Kiwa, en draagt er zorg voor dat procedures worden gehanteerd die dergelijke gegevens op adequate wijze beschermen.

Vakbekwaamheid

De medewerkers van Kiwa beschikken over de juiste bekwaamheden en zijn in staat hun functie naar behoren uit te voeren. Dit wordt ondersteund door regelmatige opleiding en training.

Goede arbeidsomstandigheden en ethisch gedrag

Kiwa is zich bewust van haar sociale verantwoordelijkheid voor medewerkers, de personen waarmee zij samenwerkt en de gemeenschappen en omgevingen waarin zij werkt. Kiwa handelt in alle eerlijkheid en billijkheid en met eerbied voor mensenrechten, gelijkheid, menselijke waardigheid en diversiteit van de medewerkers.

Gezondheid en veiligheid

Kiwa biedt een veilige werkomgeving om de gezondheid en veiligheid van medewerkers, klanten en derden te beschermen.

 

TIC Council

Onze Gedrags- en nalevingscode is gebaseerd op de eisen in het nalevingskader van de TIC Council waar Kiwa lid van is. De TIC Council is de internationale overkoepelende organisatie van gerenommeerde TIC organisaties. Leden van de TIC Council werken volgens best practices en de hoogste standaarden in veiligheid, kwaliteit, gezondheid, ethiek en duurzaamheid. Onze CEO Luc Leroy is lid van de TIC Council Global Board.

Jaarlijkse verificatie

Om de effectiviteit van deze uitgangspunten te waarborgen, onderwerpt Kiwa zich jaarlijks aan een onafhankelijke audit. De resultaten worden doorgegeven aan de Compliance Committee van Kiwa, de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Kiwa en de externe TIC Council, en worden gebruikt om zo nodig actie te ondernemen.