16 mars 2021

Mattrygghet: Hva er forskjellen på validering, overvåking og verifisering?

Mattrygghet-skjæring av grønnsaker

Av revisjonsleder Torill Strand, Kiwa

I ledelsessystemer for mattrygghet er validering, overvåking og verifisering sentrale begreper. Hva ligger i disse begrepene?

I arbeidet med å utvikle og vedlikeholde ledelsessystemer for mattrygghet kommer man raskt i befatning med de tre begrepene validering, overvåking og verifisering. Produsenter av næringsmidler er ansvarlige for å utvikle og implementere styringstiltak som er vitenskapelig effektive (validerte) slik at mattrygghetsfarer er under kontroll (verifiserte).

Disse begrepene kan være vanskelige å forstå og erfaringsmessig blandes de lett sammen. Derfor kan det være nyttig å se nærmere på definisjonene fra mattrygghetsstandarden ISO 22000:2018.

Les mer om ISO 22000 - sertifisering av ledelsessystem for mattrygghet

Hva er validering?

For å begynne med begynnelsen: Validering vil være det første begrepet man støter på. Validering er definert som å innhente bevis for at et styringstiltak (eller kombinasjon av flere styringstiltak) vil kunne styre en alvorlig næringsmiddelfare på en virkningsfull måte.

I løpet av fareanalysen skal alle identifiserte næringsmiddelfarer vurderes for å bestemme om det er av avgjørende betydning at de forhindres eller reduseres til et akseptabelt nivå. For de næringsmiddelfarene som vurderes som alvorlige, skal det etableres hensiktsmessige styringstiltak. Før styringstiltakene implementeres, skal det gjennomføres en validering av at styringstiltakene er i stand til å oppnå tilsiktet kontroll med de alvorlige næringsmiddelfarene.

Validering gjennomføres altså før styringstiltakene implementeres, det vil si når et styringstiltak blir utformet, eller hver gang det gjøres endringer, for eksempel i prosess, prosessutstyr, produkt eller emballering. Valideringen gir informasjon om styringstiltaket sin evne til å levere tiltenkte resultater.

Hva er overvåking?

Når man har implementert validerte styringstiltak må man ha et system for overvåking av styringstiltakene. Overvåking er definert som det å bestemme statusen for et system, en prosess eller en aktivitet. Bestemme er igjen definert som å kontrollere, ha oppsyn med og observere kritisk. Når man overvåker, gjennomfører man en planlagt rekkefølge av observasjoner eller målinger for å vurdere om en prosess drives som tilsiktet. Overvåking anvendes altså i løpet av en aktivitet og gir informasjon om tiltak innenfor en angitt tidsramme.

Hva er verifisering?

Verifisering gjennomføres etter en aktivitet og gir informasjon for å bekrefte samsvar, dette gjøres ved å framskaffe objektivt bevis på at spesifiserte krav er oppfylt.

Et kritisk styringspunkt (CCP) er et trinn i prosessen der styringstiltak gjennomføres for å hindre en alvorlig næringsmiddelfare eller redusere faren til et akseptabelt nivå, og der definerte kritiske grenser og måling gjør det mulig å gjennomføre korrigeringer.

Det er nødvendig å verifisere at overvåkningen av et kritisk styringspunkt er utført i henhold til plan. Det må likeledes verifiseres at plan for korrigering og korrigerende tiltak er gjennomført dersom det har vært avvik fra kritiske grenser. Verifisering må gjennomføres innen en gitt tid, for et kritisk styringspunkt er det avgjørende at man verifiserer overvåkningen av styringspunktet mens man fremdeles har produktet i sin besittelse.

Kilde: ISO 22000:2018

Les mer om sertifisering innen mattrygghet og akvakultur