Bouw en infrastructuur

Continue investeringen in huisvesting, kantoren, spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en wegennetwerken hebben invloed op het functioneren van uw bedrijf. Als aannemer in de bouw en/of infrastructuur moet u aan een groot aantal regels en kwaliteitseisen voldoen voor bouwproducten, ‑materialen en -processen. Bovendien moet u zich houden aan (beroepsmatige) wetgeving op het gebied van gezondheid & veiligheid en milieu. Maar ook uw medewerkers moeten gekwalificeerd en vakbekwaam zijn. Ontwikkelingen in de (Europese) wet- en regelgeving, de toenemende internationale concurrentie, nieuwe contractvormen en liberalisering betekenen dat u steeds voor nieuwe en complexe uitdagingen komt te staan op het gebied van kwaliteit. Kiwa kan u bij iedere stap in de bouwketen ondersteunen. We bieden oplossingen voor alle kwaliteitsaspecten, van certificering, kwaliteitscontrole en -borging tot tests, inspecties en risicoanalyses. Met onze hulp voorkomt u terugbetalingen en claims, maar bespaart u ook kosten.

Filter
Service
Markt
Services (117 resultaten)
Brandveiligheid - preventie en risicoanalyse

Vinçotte (lid van Kiwa group) helpt u met het op punt stellen van uw evacuatieoefeningen, voert een risicoanalyse uit en geeft vorm aan uw brandveiligheidsprocedures. Dankzij onze analyse beschikt u over een globale oplossing voor brandveiligheid en voldoet zo aan alle wettelijke voorschriften.

Lees meer
Rationeel energiegebruik in gebouwen

De overheid stelt steeds meer eisen om uw woning of gebouw zo energiezuinig mogelijk te maken. Vinçotte (lid van Kiwa group) staat u bij in uw zoektocht naar een economisch én ecologisch verantwoord energiebeheer, keurt uw installaties keuren en levert certificaten af bij verkoop of verhuur van een pand.

Lees meer
Patiënt krijgt advies
Technische bijstand gerechtsexpertises

Wanneer er tijdens een gerechtelijke procedure rond bouwgeschillen of bouwschade een gerechtsexpert wordt aangesteld om uitsluitsel te geven, kan deze een beroep doen op Vinçotte (lid van Kiwa group) om als onafhankelijke partner technische bijstand te leveren.

Lees meer
99/92/EG (ATEX-137) - Richtlijn betreffende het explosieveiligheidsdocument en het zoneringsdossier

Wilt u het explosiegevaar in uw onderneming laten onderzoeken en maatregelen nemen om dit tot een minimum te beperken? Of heeft u een explosieveiligheidsdocument nodig voor uw zoneringsdossier? Vinçotte (lid van Kiwa group) experten doen onderzoek ter plaatse om uw personeel en uw onderneming te beschermen tegen explosies. Wij onderzoeken, keuren, certificeren en staan u bij met oplossingsgericht advies.

Lees meer
Controle op schimmels of houtworm

De kwaliteit van hout, maar ook van andere materialen, kan aangetast worden door schimmels of houtworm. Deze problemen treden meestal op als gevolg van waterinfiltratie of langdurige blootstelling aan condensatie.

Lees meer
Keuring van hefwerktuigen

Wanneer u in uw onderneming hefwerktuigen zoals materiaalliften of hoogtewerkers gebruikt bent u er wettelijk toe verplicht om deze zowel bij de indienststelling, na herstellingen als periodiek te laten keuren om de veiligheid en de conformiteit ervan te kunnen garanderen. Vinçotte (lid van Kiwa group) is daarvoor uw aangewezen partner.

Lees meer
Veilig werken met de Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder)

Met de Veiligheidsladder, ook bekend als Safety culture ladder (SCL), kunt u het veiligheidsbewustzijn binnen uw organisatie meten en zo de veiligheidscultuur verbeteren. Het creëren van een intrinsieke verandering van houding en gedrag staat hierbij centraal.

Lees meer
VCA 2017/6.0-certificering van veiligheidsmanagementsysteem

VCA is een veiligheidsmanagementsysteem bedoeld voor bedrijven die bij opdrachtgevers werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico.

Lees meer
Trein die snel voorbij rijdt
International Railway Industry Standard (IRIS)-certificering

International Railway Industry Standard (IRIS)-certificering via Kiwa: beheer uw branchespecifieke kwaliteitsprocessen, concurreer in een veeleisende markt en verhoog uw winst.

Lees meer
Man wijst groei aan in kwaliteitssysteem
ISO 9001 certificering van kwaliteitsmanagementsystemen

ISO 9001 is dé internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met een ISO 9001-certificaat toont u klanten en prospects dat uw processen voldoen aan internationale normen en dat u veel waarde hecht aan continue verbetering. Kiwa heeft ruime ervaring met ISO 9001 certificering.

Lees meer
Certificatie volgens FISQ en FCB

Brandveiligheid is cruciaal voor bedrijven en alleen voldoen aan de wetgeving is niet genoeg. Met een FISQ- en FCB-certificering verplicht u zich tot meer dan alleen de wet en geeft u aan werknemers, klanten en partners aan dat u veel belang hecht aan brandveiligheid.

Lees meer
Advies rationeel energiegebruik in gebouwen

Rationeel energiegebruik (REG) in gebouwen bestaat uit het opstellen van een verbruiksplan dat het energieverbruik in een gebouw reduceert en tegelijkertijd het wooncomfort verbetert. Dit resulteert in een beter beheer van de energiekosten, maar ook in een ethisch engagement. Vinçotte (lid van Kiwa group) helpt u in alle stadia van uw vastgoedproject om uw energieprestaties te optimaliseren.

Lees meer
Technical, Environmental, Health & Safety due diligence

Bent u met uw bedrijf bezig met een fusie of overname? Dan moet niet alleen het financiële plaatje kloppen, ook op het vlak van techniek, milieu, gezondheid en veiligheid wilt u de nodige garanties. Vinçotte (lid van Kiwa group) analyseert en rapporteert alle factoren die voor u van belang zijn. Zo detecteren we alle onzekerheden en kunt u met een gerust hart uw plannen uitrollen.

Lees meer
Keuring en risicoanalyse van bliksembeveiliging

Om hoogbouw te beschermen tegen blikseminslagen, worden vaak bliksembeveiligingsinstallaties geplaatst. Ook deze zijn onderworpen aan constructievoorschriften. Vinçotte (lid van Kiwa group) analyseert voor u de mogelijke gevaren, staat u bij met advies en keurt en certificeert. Onze fysici bekijken welke bliksembeveiligingsmethode u het best toepast. Hun bevindingen koppelen ze vervolgens aan de juiste constructie- en montagetechnieken.

Lees meer
Akoestische modellering en controle in de ontwerpfase

Aan de akoestiek van een gebouw moet al in de ontwerpfase voldoende aandacht besteed worden. Zo worden toekomstige problemen en bijbehorende kosten vermeden. Vinçotte (lid van Kiwa group) voert tijdens de ontwerpfase een vooronderzoek uit waarbij we de voorziene technieken en materialen controleren in het kader van isolatie en akoestisch comfort.

Lees meer
Bouwakoestiek

Bouwakoestiek heeft als doel om het akoestisch comfort in gebouwen te verhogen. Door onder andere contactgeluiden en luchtgeluiden te isoleren, worden ongewenste geluiden verminderd of weggefilterd. Vinçotte (lid van Kiwa group) screent uw gebouw, detecteert eventuele problemen en adviseert u over de meest efficiënte weg naar een oplossing.

Lees meer
Gammaspectrometrie

Het vervoeren en lozen van radioactieve stoffen is nooit zonder risico. Het is belangrijk dat de activiteitsconcentratie van deze stoffen goed gemonitord wordt om de veiligheid te kunnen garanderen. Wanneer u de wettelijke vastgelegde grenzen overschrijdt, bent u verplicht om hiervan aangifte te doen of een vergunning aan te vragen. Voor al deze controles en diensten is Vinçotte (lid van Kiwa group) uw ideale partner.

Lees meer
Wapeningsconstructie
BRL 0503: Wapeningsconstructies en buig- en vlechtwerk

BRL0503 Buig- en vlechtwerk en gehechtlaste (prefab) wapeningsconstructies

Lees meer
Stalen bouwplaats met bouwers en zonsondergang
EN 1090-1-certificaat: uitgangspunt voor CE-markering van staal- en aluminiumconstructies

EN 1090-1-certificering met Kiwa: laat zien dat u aan EU-richtlijnen voldoet, benadruk de kwaliteit van uw onderdelen en bereid u voor op toetreding tot de Europese markt met een CE-markering.

Lees meer
Aan het werk met mobiel
ISO 27001 certificering van managementsystemen voor informatiebeveiliging

ISO 27001-certificering via Kiwa: beveilig uw informatie en bouw vertrouwen op in uw merk.

Lees meer
COVID-19 Scan van HVAC-systemen

Vinçotte (lid van Kiwa group) ontwikkelde een nieuwe methodiek die we gebruiken om risicoanalyses uit te voeren in gebouwen. Uit de resultaten distilleren wij maatregelen die specifiek voor uw infrastructuur nodig zijn om de verspreiding van het SARS-CoV-2 coronavirus via HVAC-systemen en een uitbraak van COVID-19 tegen te gaan.

Lees meer
Risicoanalyse niet-ioniserende elektromagnetische straling

Elk elektrisch apparaat, thuis of in een industriële omgeving, is een bron van niet-ioniserende elektromagnetische straling. Onder bepaalde omstandigheden kunnen die elektromagnetische velden een gezondheidsrisico inhouden. De codex over welzijn op het werk bepaalt dat de werkgever die specifieke risico’s moet laten analyseren.

Lees meer
Technisch advies voor een gefaseerde uitvoering van werken

Indien u werken uitvoert die een ingrijpende invloed hebben op de stabiliteit van uw dragende structuren dan doet u er goed aan om u te laten bijstaan door experten van Vinçotte (lid van Kiwa group).

Lees meer
Technisch advies bij het opstellen van rekennota’s en lastenboeken

Correct opgestelde lastenboeken en rekennota's verhogen de continuïteit van de werken die u uitvoert. Vinçotte staat u bij met technisch advies om uw plannen te vertalen naar documenten waar uw aannemer mee aan de slag kan.

Lees meer