Vårt mål er å tilby våre kunder mer enn et sertifikat på veggen. Vi ønsker at sertifiseringen skal gi deg en verdi ut over samsvar mot den aktuelle standarden. Derfor setter vi fokus på virksomheten, og det som er nyttig for deg. Sammen bidrar vi til at du når dine mål og innfrir kundenes forventninger.

Bekjemper korrupsjon

ISO 37001 er en ny internasjonal standard for antikorrupsjon. Standarden er utviklet for å hjelpe din bedrift med å implementere et ledelsessystem for antikorrupsjon samt å forbedre og systematisere arbeidet du allerede gjør for å bekjempe korrupsjon.

Standarden er designet for å integrere arbeidet med antikorrupsjon i ditt eksisterende ledelsessystem. I og med at ISO 37001 følger samme felles struktur som andre ledelsessystemstandarder er den lett å integrere med f.eks. ISO 9001.

Vi opplever at standarden allerede er ønsket velkommen av flere aktører i bygg og anleggsbransjen.

Lønnsom investering i kvalitet

God kvalitetsstyring kan redusere byggefeil, øke kvaliteten på dine produkter, styrke erfaringsutvekslingen i selskapet og legge til rette for kontinuerlig forbedring og økt lønnsomhet. ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring. Til dags dato er det utstedt over 1,1 millioner ISO 9001-sertifikater til bedrifter i 184 land.

Energieffektive bygg

Den internasjonale standarden for energiledelse, ISO 50001, gjør det mulig for bedrifter å standardisere systemer og prosesser for å forenkle arbeidet med energiledelse. Ved å implementere ISO 50001 kan din bedrift redusere sin belastning på miljøet, samtidig som dere sparer penger gjennom bedre energieffektivitet, mer hensiktsmessig energianvendelse og redusert energiforbruk.

Grønne byggeprosjekter

Samfunnet blir stadig mer opptatt av å bevare miljøet. Du har kanskje også merket at stadig flere kunder forventer at din bedrift kan dokumentere at dere
jobber systematisk med å redusere belastningen på miljøet?

Den internasjonale standarden for miljøstyring, ISO 14001, er utviklet for å hjelpe bedrifter med å lykkes kommersielt uten at det går på bekostning av miljøet.

Reduser risikoen for arbeidsulykker

Bygg- og anleggsbransjen regnes som en av landets mest risikoutsatte. ISO 45001 er en internasjonalt anerkjent standard som gjør deg i stand til å håndtere operasjonell risiko og jobbe mer systematisk for å møte krav i Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften. Med ISO 45001-sertifisering blir du i bedre stand til å identifisere, vurdere og håndtere risiko på arbeidsplassen. Samtidig kan ISO 45001 bidra til å styrke moralen hos de ansatte og dermed bidra til økt produktivitet.

CE-merking av stål- og aluminiumkomponenter

Alle fabrikkerte stålkonstruksjoner som leveres på byggeplassen skal være CE-merket. Dersom kravet ikke oppfylles kan det medføre rettslige og økonomiske konsekvenser både for byggherre og hovedentreprenør. I verste fall kan det bety byggestopp. 

Kiwa er utpekt som teknisk kontrollorgan i henhold til byggevareforordningen for NS-EN 1090-1. Som teknisk kontrollorgan sertifiserer vi bedrifter som skal
CE-merke lastbærende komponenter produsert av stål eller aluminium.

CE-merking av trykkpåkjent utstyr

Forskrift om trykkpåkjent utstyr krever at et kontrollorgan skal verifisere hele
prosessen, fra design gjennom produksjon til ferdig produkt, og utstede et samsvarssertifikat inkludert CE-merking. Forskriften påvirker derfor både entreprenører og byggherre. Kiwa er utpekt av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap som teknisk kontrollorgan for trykkpåkjent utstyr.

Sertifisering av personell

For å oppnå konkurransekraft og gode resultater i markedet, er dyktige medarbeidere en forutsetning. Vi kontrollerer og dokumenterer at dine
ansatte har nødvendig kompetanse til å utføre sine arbeidsoppgaver. Dette gir
trygghet og kvalitet i bedriftens arbeidsprosesser, og gir konkurransefortrinn
og økt tillit i markedet.

Sammen med våre samarbeidspartnere har vi et landsdekkende sertifiseringstilbud i henhold til en rekke standarder, regelverk og normer.

Les mer om sertifisering av personell her.