Bezwaarprocedure

Hieronder treft u een beschrijving van hoe de geschillencommissie functioneert en wordt samengesteld door Kiwa Belgium.

Algemeen

 • Op aanvraag van de quality manager stelt het onpartijdigheidscomité de Geschillencommissie samen, zodat de principes van onpartijdigheid hier gewaarborgd zijn.
 • Door gecertificeerden of kandidaat-gecertificeerden kan in bepaalde gevallen beroep worden ingesteld bij de Geschillencommissie.
 • Daar waar deze procedure spreekt over hij, personen en/of deelnemers, kan dit van zowel het mannelijke als het vrouwelijke geslacht zijn.

Samenstelling van de Geschillencommissie

 • De voorzitter van het onpartijdigheidscomité neemt het voorzitterschap van de Geschillencommissie waar.
 • De Geschillencommissie zal bestaan uit minstens drie leden, de voorzitter inbegrepen. Alle leden zullen worden gekozen door het onpartijdigheidscomité. De samenstelling van de Geschillencommissie mag niet exact gelijk zijn aan die van het Onpartijdigheidscomité, om te vermijden dat het laatstgenoemde over individuele dossiers zou oordelen.
 • De Geschillencommissie moet garanderen dat haar samenstelling voldoende competentie, expertise en onafhankelijkheid biedt.
 • Geen enkele van de leden van de Geschillencommissie mag op enige manier bindingen hebben met de organisatie van de Appellant
 • De Voorzitter van de Geschillencommissie zal een lijst van de leden van het Geschillencommissie schriftelijk overmaken aan de Appellant die het recht heeft om welk lid dan ook, op basis van belangenvermenging, kan wraken.
 • In dat geval zal voor een vervanger gezorgd worden die aanvaardbaar is zowel voor de voorzitter als voor de Appellant
 • De voorzitter kan een secretaris aanduiden.

Kosten van het Beroep

De kosten van het Beroep worden gedragen door KIWA

Confidentialiteit

 • Alle documenten en informatie, van welke aard ook, door de Appellant beschikbaar gesteld naar aanleiding van een Beroep, zal door de Geschillencommissie als strikt confidentieel behandeld worden. De betrokken leden van het onpartijdigheidscomité zullen geen documenten of informatie vrijgeven aan een derde partij tenzij dit wettelijk vereist is of gevraagd wordt door een nationale accreditatie-instelling.
 • Alle leden van het Geschillencommissie zullen zich schriftelijk tot confidentialiteit verbinden.

Slotbepaling

In alle gevallen, waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist de vergadering. Ieder lid van de Geschillencommissie wordt geacht de bepalingen van de van het Huishoudelijk Reglement te kennen, alsmede alle verder wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen van KIWA.