I CLP-förordningen anges att ämnens faroklassificering och märkning ska anmälas till ECHA. Anmälan ska skickas inom en månad efter tillverkning eller import och ska vid eventuella ändringar uppdateras. Målet är att tillverkare och importörer på sikt ska komma överens om en gemensam klassificering och märkning. 

Vilka ämnen måste anmälas? 

 • Anmälningspliktiga ämnen 
 • Ämnen som klassificeras som farliga enligt CLP 
 • Ämnen som bidrar till faroklassificering för blandningar 

Vem ansvarar för att skicka in anmälan?

Tillverkare och importörer av anmälningspliktiga ämnen som förs ut på marknaden.

Vilket format ska anmälan ha? 

Du kan göra din anmälan elektroniskt med hjälp av verktyget REACH-IT eller genom att använda IUCLID-programmet. Följande uppgifter ska finnas med:

 • Namn på företaget och ämnet 
 • Klassificering av ämnet enligt CLP
 • Specifika koncentrationsgränser eller M-faktorer relaterade till klassificeringen 
 • Märkningsuppgifter för ämnet 

Vad kan Kiwa hjälpa ditt företag med?

 • Fastställa om det finns en anmälningsplikt
 • Göra anmälan om ämnens klassificering och märkning till ECHA
 • Rådgivning kring andra krav i REACH och CLP
 • Förregistrering och registrering av kemikalier