Vätgas i industriella processer

Kiwa_Hydrogen_test_facility.jpg

Vätgas används som råvara i många industriella tillämpningar och kan användas i fler för att minska koldioxidutsläppen. Vätgas som produceras med mycket lågt utsläpp (s.k. grön eller blå vätgas) kan användas som råvara, men även som alternativ energikälla till naturgas och kol. Kiwa har experter med erfarenhet av arbete med införande av vätgas i processer för att nå ökad hållbarhet för energiintensiva industrisektorer. Kiwa har även omfattande erfarenhet av alla aspekter avseende tillverkning och användning av trycksatt utrustning.

Nuvarande och potentiell användning av vätgas inom industrisektorn

Vätgas används idag vid produktion av ammoniak, som behövs för att göra bl.a. gödningsmedel och plast. Oljeraffinaderier använder också vätgas för att avlägsna svavel från råolja (hydrotreating) och för att omvandla tyngre kolväten till lättare kolväten (hydrocrackning) för att öka bränslen som fås ut av råoljan.

Många processer inom den kemiska industrin, raffinaderier och masugnar kräver en hög temperatur för att få de nödvändiga reaktionerna. För närvarande uppnås sådana temperaturer ofta genom förbränning av naturgas. Vätgas brinner också vid höga temperaturer och är ett genomförbart alternativ i applikationer som kräver temperaturer över 250 °C.

Power to X

Produktionen från förnybara energikällor som vind och sol har inte en konstant takt, vilket ger att den inte alltid är i balans med efterfrågan. El-till-gas, på engelska Power to Gas (P2G), system gör det möjligt att lagra överskott vid hög produktion genom att el används för att med elektrolys sönderdela vatten till vätgas och syrgas. Denna lösning är särskilt lämplig för säsongslagring, där lagring av vätgas är mer användbart än batterilagring (vilket är lämpligare för korttidslagring). Vätgasen som produceras i ett P2G-system kan användas i en gasanläggning som kan styras styrs för att generera kraft efter behov.


Power to X (P2X) innebär att vätgas genererad genom elektrolys blir beståndsdel till olika bränslen, exempelvis metanol och ammoniak.

Kiwas tjänster för vätgasindustrin

Kiwa har lång erfarenhet från arbete med industriella processer, gas och energisystem. Vi har de senaste åren dessutom på internationell nivå fördjupat vår kunskap och samarbete för att stötta projekt för införande av vätgas och därför. Kiwa erbjuder följande tjänster:

 • Teknisk och ekonomisk bedömning av genomförbarhet och optimering av vätgasförbränning, Power-to-Gas och Power-to-X projekt (omvandling till vätgasbärare som metanol och ammoniak). Oberoende utvärderingar av projekt
 • Oberoende verifiering av säkerhetsbestämmelser för industriell vätgashantering och lagring
 • Teknisk genomgång för att identifiera risker och möjligheter i vätgasprojekt.
 • Provning, inspektion och certifiering för att säkerställa kvalitet, säkerhet och prestanda för högtryckskomponenter, t.ex. tryckkärl och lagringstankar
 • Utvärdering av material för drift i vätgasmiljö
 • Analys av process- och säkerhetssystem (schemagranskning, P&ID review, SIL-verifiering)    
 • Analys av hållfasthet, utmattning och stötlaster, för förbättringar och uppfyllande av standarder för drift i vätgasmiljö
 • Kvalitetssäkring av svetsning, kvalificering av svetsare och svetsprocedurer (WPQR, WPS)
 • Tillverkningskontroll och Oförstörande provning (OFP)
 • Granskning och certifiering enligt direktivet för tryckbärande anordningar (PED)
 • Teknisk bedömning av utrustning för vätgasdrift för att säkerställa tillförlitlighet och livslängd för ny teknik där heltäckande standarder saknas. Analyser med hänsyn till vätgasens inverkan på försprödning och utmattning.
 • Upprättande av krav på minsta defektstorlek och avvikelser vilka måste upptäckas vid tillverkningskontroll och kvalitetssäkring
 • Planering av förebyggande inspektioner och åtgärder för att säkerställa tillförlitlighet och livslängd för utrustningen
 • Återkommande kontroller av trycksatt utrustning