När standarden skapades 1997 kallades den EUREPGAP, eftersom den initierades av den europeiska detaljhandelsorganisationen EUREP. Syftet var att underlätta handeln genom en enhetlig standard då det tidigare varit svårt att jämföra olika nationella, regionala och branschspecifika certifieringar inom miljö och livsmedelssäkerhet. GLOBALG.A.P, som standarden kallats sedan 2007, har vuxit sig stark även utanför Europa eftersom den ofta krävs vid import av frukt, grönsaker och andra livsmedel från övriga världen.

Denna standard riktar sig till primärproducenter inom lantbruk och trädgård. Standarden har fått stor spridning bland Europas frukt- och grönsaksproducenter, då denna certifiering ofta krävs för att få marknadstillträde till de europeiska detaljhandelsföretagen.

Grunden för certifieringen är ”Good Agricultural Practice” – bästa praxis för jordbruks och trädgårdsproduktion, som ska säkerställa hög kvalitet i alla led i produktionen och garantera god livsmedelssäkerhet och uppfylla lagkrav inom miljö och sociala villkor. Frågor som behovsanpassad gödsling och bevattning, integrerat växtskydd, säker produkthantering, spårbarhet och dokumentation finns med i regelverket.

För att certifieras krävs tredjepartskontroll av ett oberoende certifieringsbolag, som genomför årlig revision för att säkerställa att villkoren uppfylls. Såväl enskild anslutning som gruppcertifiering är möjligt inom GLOBALG.A.P.

Version

GLOBALGAP V4.0-2 March 2013