Konstruktionskontroll vid nytillverkning

Kiwa Inspecta erbjuder produktcertifiering som ackrediterat anmält organ mot tryckkärlsdirektivet (PED 2014/68/EU). 

Certifieringen visar att din utrustning uppfyller väsentliga säkerhetskrav inom konstruktion, tillverkning och provning. När din produkt uppfyller kraven har du som tillverkare rätt att CE-märka dina produkter vilket är en internationell signal om kvalitet, förtroende och säkerhet. I certifierings-processen verifierar Kiwa Inspecta att de tekniska ritningarna uppfyller kraven och att det tryckbärande objektet är byggt enligt standarder och föreskrifter.

Konstruktionskontroll vid reparation och ändring

Vi är ackrediterade att utföra föreskriven verifiering enligt nationella svenska föreskrifter för t.ex. ombyggnationer och reparationer. Dessutom har vi hög internationell kompetens.

Vid en konstruktionsverifiering får du tillverkningsunderlagen granskade  avseende riskbedömningar, materialval, svetsning, hållfasthet, provning och konstruktivt utförande. Du kan lita på att få komplett service under hela processen.

Samordning av inspektion utomlands

Vid tillverkning utomlands har vi ett brett nätverk av inspektionsföretag som vi anlitar för tillverkningskontroll i de lokala verkstäderna. Vi står för projektledningen av inspektionstjänsterna och övervakar att slutprodukten uppfyller ställda krav. 

Material-, svetsnings- och hållfasthetsbedömningar

Kiwa Inspecta hjälper dig att bedöma material och dess lämplighet för användningsområdet. För användning av udda material eller vid extrema förutsättningar har vi tillgång till expertkompetens inom både material och svetsning.

Du kan också anlita vår expertis för att verifiera fogutformning, svetsmetod, tillsatsmaterial och värmebehandling, eller för att få hjälp med bedömning av lämplighet av svetsmetoder. 

Vi beräknar och kontrollerar enligt bl.a. europeiska standarder EN13445, EN13480, EN12952, EN12953, EN14015, svenska normer som t.ex. TKN, RN, Cisternanvisningar och de flesta internationellt erkända normerna såsom ASME, AD 2000, B 31.1/3, API, CODAP, PD 5500, TRD, m. fl. Vi använder anpassade beräkningsprogram och avancerade FE-program vid våra beräkningar.

Konstruktivt utförande

Vi har god kännedom om säkerhet hos tryckbärande anordningar, lyftanordningar och stålbyggnad. Våra inspektionsavdelningar jobbar tätt ihop med oss, vilket ger oss ovärderliga kunskaper om konstruktioners svagheter och styrkor. Därför kan vi hjälpa dig att uppnå den högsta möjliga säkerheten hos din utrustning.

Utbildning

Fördjupa din kunskap med Kiwa Inspectas kurser. I kursutbudet hittas bland annat dimensionering av kärl enligt EN13445, rör enligt EN13480, pannor enligt EN12952 och även specialanpassade kurser i regelverk och i hantering av andra större internationella standarder. Vi undervisar också i spänningsanalys och förståelse av FE-analyser.