Vi hjälper dig med kontrollerna

Kiwa Inspecta är ett ackrediterat tredjepartsorgan och kan hjälpa dig med kontroll av trycksatta transportbehållare och besiktning enligt ADR/RID.

Med våra kontroller uppfyller du Arbetsmiljöverkets krav på första kontroll, återkommande kontroll och revisionskontroll i föreskriften AFS 2017:3 (Användning och kontroll av trycksatta anordningar).

Enligt ADR/RID ställs även krav på installationsbesiktning och återkommande besiktning med 2,5/3/4/5/6 och 8-års intervall. Dessa är en förutsättning för att få transportera farligt gods och att få enheten ADR- godkänd hos bilprovningen eller RID godkänd av myndigheten.

Vad gäller?

 • För trycksatta anordningar med ett tryck som överstiger 0,5 bar och när behållarens tryck gånger volym överstiger 1000:
  Första kontroll, återkommande kontroll och (vid behov) revisionskontroll ska utföras enligt AV:s föreskrift. Kontrollen ska utföras av ett ackrediterat organ. Först när anordningen bedöms uppfylla kraven får den trycksättas och användas.
 • För nytillverkade transportbehållare:
  En första kontroll ska utföras  oavsett om den är levererad som anordning, eller aggregat (komplett enhet) enligt AFS 2016:1.
 • För en transportbehållare som trycksätts med luft eller kväve:
  Återkommande kontroller ske senast vart 4:e år. Det är arbetsgivaren (ägare, brukare och användare) som ansvarar för att se till att detta utförs av ett ackrediterat organ.

Fler tjänster för trycksatta transportbehållare

Du kan också anlita Kiwa Inspecta för att:

 • Analysera om livslängdsjournal är nödvändig
 • Utföra riskbedömning med avseende på risker vid användning
 • Ta fram rutiner kring fyllning och tömning
 • Upprätta program för fortlöpande tillsyn