Vad är en produktanmälan?

De som tillverkar eller för in en kemisk produkt till Sverige ska anmäla denna till Produktregistret om den tillhör de varuslag som anges i bilagan till Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer. Alla som för in eller tillverkar faroklassificerade kemikalier till Norge ska anmäla dem till produktregistret via Altinn. 

Alla som för in eller tillverkar faroklassificerade kemikalier eller kemikalier med ett gränsvärde till Danmark eller Finland ska anmäla dessa till Arbejdstilsynet via OnlineAT respektive till Tukes. 

Anmälan ska bland annat innehålla en fullständig beskrivning av den kemiska produktens sammansättning i Sverige, Norge och Danmark. En årlig avgift betalas för anmälningspliktiga kemikalier baserat på antal produkter och mängder.

För vilka kemikalier krävs en produktdeklaration? 

 • Farliga kemikalier som importeras eller produceras i mängder om 100 kg eller mer per år, i Finland ska kemikalier med vissa faroklassificeringar anmälas redan från 1 kg eller 10 kg.
 • Mikrobiologiska produkter 
 • Biocidprodukter 
 • Kemikalier som ingår i explosiva ämnen och blandningar 

Vem ansvarar för att skicka in produktdeklarationen? 

Företag som tillverkar eller för in kemiska produkter till ett nordiskt land ansvarar för att fullgöra anmälningsplikten. Arbetet med anmälan kan lämnas över till tredje part, men det är viktigt att företaget har tillräckliga kunskaper för att kontrollera att deklarationen följer regelverket. 

När ska deklarationen lämnas in? 

Farliga kemikalier ska anmälas kontinuerligt och senast när försäljning eller användning börjar. Man ska också lämna in en årsredovisning till produktregistret som innehåller uppgifter om den faktiska mängd som tillverkas, importeras och exporteras varje år (vartannat år i Danmark). 

Varför är det viktigt att fullgöra anmälningsplikten?

 • Hjälper till att hålla myndigheternas kunskaper om kemikalier uppdaterade
 • Myndigheterna kontrollerar detta regelbundet genom tillsyn 
 • Produktregistret används på olika sätt i de olika länderna för statistik av flöden av ämnen i Sverige, statistik av flöden av kemiska produkter i Danmark, för att ge råd och vägledning i samband med akut förgiftning i Norge och Finland. 

Vad kan Kiwa hjälpa ditt företag med?

 • Produktanmälan från början till slut 
 • Leverantörskontakt för att inhämta information
 • Rådgivning i produktanmälan och kemikalieregelverk
 • Ta fram, uppdatera och översätta säkerhetsdatablad