REACH är ett omfattande europeiskt regelverk för ämnen. Syftet med förordningen är att ge ökad tillgång till information om ämnen och alla som tillverkar, importerar eller använder ämnen omfattas i större eller mindre utsträckning av kraven i REACH. 

Några av de viktigaste kraven i REACH

  •  Tillverkare och importörer ska registrera ämnen som överstiger ≥ 1 ton per år.
  • De farligaste ämnena ska godkännas av myndigheterna innan de används
  • Ämnen med särskilt allvarliga hälso- och miljöfarliga egenskaper finns på kandidatlistan
  • Vissa ämnen omfattas av begränsningar av exempelvis användning av eller försäljning till konsument 
  • Det finns krav på säkerhetsdatablad för farliga ämnen 

Vilka är fördelarna med att följa REACH?

  • Ökad säkerhet för dem som använder ämnena
  • Registrering och godkännande kan medföra betydande kostnader – var på den säkra sidan
  • Det ger ett gott rykte och ni visar att företaget tar HMS på allvar
  • Myndigheterna kontrollerar regelbundet att kraven följs

Vad kan Kiwa hjälpa ditt företag med?

  • Säkerställa att företaget uppfyller alla myndighetskrav och blir ”REACH-kompatibelt”
  • Kartlägga vilka krav som gäller och vägleda kring vilka processer som måste inledas
  • Leverantörskontakt för att säkerställa att de uppfyller sina REACH-skyldigheter
  • Registrering av ämnen
  • Fastställa om ämnen finns på kandidatlistan, kräver godkännande eller omfattas av begränsningar
  • Ta fram säkerhetsdatablad