Företag möter idag strikta krav på hälsa, miljö och säkerhet. Detta gäller särskilt för företag som hanterar farliga kemikalier, eftersom det kan finnas en relativt hög risk för oönskade incidenter.

När finns det krav på riskbedömning?

Förekrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll ställer krav på riskbedömning i Sverige. Det norska regelverket ”Forskrift om utførelse av arbeid” anger att alla företag ska genomföra riskbedömningar för varje enskild kemikalie och de processer där den förekommer. Det ska dokumenteras skriftligt.

Hur ska kemikalier riskbedömas?

Riskbedömningen av kemikalier baseras bl.a. på säkerhetsdatablad. Därför är det viktigt att de är kvalitetssäkrade. Säkerhetsdatablad beskriver hur kemikalier ska hanteras och förvaras på korrekt sätt, men hänsyn ska också tas till farliga egenskaper, exponering, användningssätt, frekvens etc. Det är viktigt att medarbetare, skyddsombud och förtroendevalda är delaktiga och att man följer upp riskminskande åtgärder.

Varför är det viktigt att riskbedöma?

Genom riskbedömningar får ni veta vad som kan förbättras, om nödvändig utrustning finns på plats och om det vidtagits tillräckliga åtgärder för att förhindra oönskade incidenter. Riskbedömningar används för att:

  • Få kunskap om företagets kemikalier
  • Säkerställa säker användning av kemikalier och en bra arbetsmiljö
  • Minska antalet kemikalier, införa substitutionsprodukter och effektivisera arbetet
  • Minska kasseringen och omförhandla leverantörsavtal
  • Stärka företagets HMS-arbete och renommé

Vad kan Kiwa hjälpa ditt företag med?

  • Riskbedömning i kemikalieregistret
  • Bistå med och genomföra lokala riskbedömningar
  • Rutiner och formulär för riskhantering och internkontroll
  • Kvalitetskontroll av säkerhetsdatablad
  • Kurser och utbildning