Få koll på riskerna i din anläggning

En riskbedömning av tänkbara händelser i en anläggning minskar risken för olyckor. För att du ska uppfylla arbetsmiljöverkets föreskrifter krävs att du har en uppdaterad riskbedömning för din anläggning. Det kan vi hjälpa dig med.

En riskbedömning innebär en grundlig genomgång av vilka potentiella risker som finns vid användning av trycksatta eller lyftande anordningar. Riskbedömningen regleras av  arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2017:3, AFS 2006:4 respektive AFS 2006:6 och handlar i första hand om risker för personskada.

Vi hjälper dig att på ett effektivt sätt identifiera riskkällor och värdera dem. Du får också hjälp att analysera effekten av föreslagna riskreducerande åtgärder. Det ger dig en tryggare arbetsmiljö och ökad driftsäkerhet, samtidigt som du uppfyller myndigheternas krav.

En genomförd riskanalys ger dig också kunskap om den egna anläggningen och ett arbetsverktyg att utgå ifrån när anläggningen byggs om i framtiden.

Fördelar med riskbedömning

  • Potentiella riskkällor kring användning identifieras
  • Säkrare arbetsmiljö när riskreducerande åtgärder vidtagits
  • Ökad driftsäkerhet
  • Kostnadsbesparingar
  • Du får ökad kunskap om den egna anläggningen
  • Du får i vissa fall underlag som kan möjliggöra längre kontrollintervall på vissa trycksatta anordningar
  • Du kan göra aktiva val vid konstruktion/ändring/reparation för att erhålla både högre person- och driftsäkerhet 
  • Arbetsverktyg för framtida analyser skapas
  • Myndighetskraven uppfylls

Enligt kraven i föreskrifterna ska riskbedömningen utföras av någon med tillräcklig kompetens att göra sådana bedömningar. Om någon sådan person inte finns inom företaget ska en utomstående sakkunnig anlitas. Vår mångåriga erfarenhet från besiktning av både trycksatta anordningar och lyftanordningar ger en unik kompetens.