Ansök här

Ansök online

Om certifieringen

Genom certifiering som sakkunnig av tillgänglighet får du ett certifikat som intygar att du uppfyller gällande krav för denna uppgift. Detta certifikat visar att du har rätt utbildning, lämplighet och erfarenhet samt att du har klarat av kunskapsprovet för certifierad sakkunnig av tillgänglighet. Som certifierad sakkunnig av tillgänglighet har du den behörighet som krävs för att genomföra kontroll av tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i samband med bygglov och enligt kontrollplanen.

Är du osäker på om du uppfyller kraven för certifiering?

Kiwa Sverige erbjuder en enklare kostnadsfri förhandsgranskning. Skicka oss ett mail till se.bygg@kiwa.com där du anger vilken grundutbildning och praktisk erfarenhet du har. Det går också bra att kontakta oss på telefon 0455-30 56 00 om du har några frågor.

När behövs denna certifiering?

Enligt Plan- och Bygglagen ska det i samband med uppförande av en byggnad eller annan bygglovspliktig byggnation finnas en person med särskild kunskap och erfarenhet om bygglagstiftningens krav med avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Enligt regelverket styrks denna kompetens och erfarenhet med ett certifikat som utfärdats av ett ackrediterat certifieringsorgan enligt kravspecifikationen för sakkunnig av tillgänglighet.

Så här blir du certifierad som sakkunnig av tillgänglighet

För att få en certifiering som sakkunnig av tillgänglighet ska du kunna styrka din kompetens och visa att du uppfyller de uppsatta kraven.
Detta gör du genom att skicka oss din ansökan: Ansök online här

Utöver ansökan så ska du skicka oss styrkta kopior av de utbildningsbetyg, tjänstgöringsintyg och övriga handlingar som du vill åberopa för att uppfylla kraven enligt regelverket. Du ska kunna visa att du har godkänd utbildning, tillräcklig yrkeserfarenhet och dokumenterad erfarenhet, samt visa att du bedömts lämplig för uppgiften genom lämplighetsintyg. 

Dessa dokument kan mailas till se.bygg@kiwa.com eller skickas per post till: Kiwa Sverige, Campus Gräsvik 1, 371 75 KARLSKRONA.

I författningen ställs även krav på att den sökande skall styrka sina kunskaper om bygglagstiftningen m.m. genom ett skriftligt prov. Detta prov kan genomföras vid något av våra provtillfällen. Provet kan även genomföras i samband med utbildning hos någon av de utbildare som vi samarbetar med. Har du funderingar om just den utbildare du valt är godkänd av oss, så är det bara att höra av sig till oss.

Provet är uppdelat i två delar. Del 1 tar 3 timmar och Del 2 tar 2,5 timmar i anspråk. Provets Del 1 omfattar regelverk i byggprocessen och provets Del 2 omfattar regelverk med avseende på utformning och tekniska egenskaper.

När vi fått din ansökan så handläggs den och dina dokument granskas utifrån regelverkets krav. När vi fastställt att du har den efterfrågade kompetensen så blir du godkänd och får ett certifikat från oss.

Ditt Kiwa Sverige certifikat gäller sedan i 5 år och därefter ska du ansöka hos oss om förlängning genom omcertifiering med ytterligare 5 år. För omcertifiering kontrolleras den årliga rapporteringen, nytt lämplighetsintyg och ett nytt skriftligt prov. Detta omcertifieringsprov tar 3 timmar och är inte lika omfattande som det första skriftliga provet. Provet tar upp de förändringar som tillkommit sedan TIL 1.

För att upprätthålla ditt certifikat gäller också att du ska skicka oss en årlig rapport med dokumentation om genomförda fortbildningar och uppdrag som sakkunnig kontrollant av tillgänglighet. Vi skickar dig en påminnelse inför den årliga rapporten.

Kiwa Sverige informerar också löpande alla sakkunniga av tillgänglighet som vi certifierat när det gäller ändringar i regelverk och annat som är av betydelse för behörigheten. Vi skickar också ut en påminnelse om att förlänga giltighetstiden för din certifiering (omcertifiering av certifiering) i god tid innan den löper ut.

Om den sakkunnige av tillgänglighet har visat sig uppenbart olämplig för uppgiften, eller har lämnat oriktiga uppgifter i samband med certifieringen, så kan Kiwa återkalla certifieringen. Det innebär att ditt certifikat inte längre är giltigt. Du kan dock alltid åter ansöka om nytt certifikat enligt processen beskriven ovan.

Alla certifierade sakkunniga av tillgänglighet finns på Boverkets hemsida. Här hittar du Boverkets databas över certifierade sakkunnig tillgänglighet.


Varför välja Kiwa?

Kiwa har god erfarenhet och stort kunnande inom personcertifiering. Vi ingår i en internationell certifieringskoncern och hjälper kunder över hela världen med att skaffa sig internationellt erkända certifikat för sina system, produkter och anställda. Vi arbetar nära våra kunder och eftersträvar alltid snabb och korrekt service.

Vill du veta mer om vår certifiering av sakkunnig av tillgänglighet så är du välkommen att kontakta oss!