Bli HMS- og bærekraftskoordinator

Du må gjennomføre og bestå eksamen for disse kursene for å bli uteksaminert som HMS- og bærekraftskoordinator:

 1. Systematisk HMS-arbeid og bærekraftig utvikling (V090)
 2. Ytre miljø, bærekraftig utvikling og samfunnsansvar (V100)
 3. Sikkerhet og beredskap (V170)
 4. Revisjonsledelse og HMS-revisjon (V190)
 5. Kjemisk helsefare og bærekraftig kjemikaliehåndtering (V130)

Modulene må gjennomføres i løpet av 2 år.

Du kan bygge på med flere kurs og bli uteksaminert som HMS- og bærekraftsleder og HMS Verneingeniør i løpet av 1 til 2 påfølgende år. Dersom du trenger en pause før du tar disse kursene, er det bare å ta kontakt, så blir vi enige om en plan for ditt videre utdanningsløp.

Læringsutbytte

En HMS- og bærekraftskoordinator fra HMS Verneingeniørskolen har solid og helhetlig kompetanse til å koordinere det systematiske HMS-arbeidet, og bidra til å integrere arbeid med bærekraftig utvikling i bedriftens HMS-internkontrollsystem.

Det samlede læringsutbytte er basert på de kunnskaper, ferdigheter og kompetanse du tilegner deg ved å fullføre de 5 obligatoriske modulene.

Generell kompetanse

Etter fullført utdanning skal du ha kompetanse til å:

 • Implementere og videreutvikle systematiske HMS-arbeid (Internkontroll) i alle typer virksomheter, og koordinere HMS-arbeidet i praksis
 • Bistå virksomheter med å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, verne det ytre miljø mot forurensning og å integrere bærekraftig utvikling i HMS-internkontrollsystemet
 • Bidra til at virksomheter realiserer sine HMS-mål og jobber kontinuerlig med å forbedre sine HMS-prestasjoner og utvikler en god HMS-kultur
 • Legge til rette for at HMS-arbeidet utføres i praksis, og å følge opp at HMS-forholdene er forsvarlige i daglig drift

Kunnskaper

Etter fullført utdanning skal du ha:

 • Kunnskap om krav til systematisk HMS-arbeid (HMS-internkontroll) og hvordan dette arbeid skal forankres på strategisk nivå i virksomheter
 • Hvordan systematisk HMS-arbeid kan bidra til et bærekraftig arbeidsliv
 • Å integrere FNs bærekraftsmål i det systematiske HMS-arbeidet
 • Kunnskap om alle relevante HMS-aktører, samt deres myndighet, ansvar og oppgaver
 • Kunnskap om hvilke HMS-forhold som må omfattes av det systematiske HMS-arbeidet
 • Kjennskap til HMS-økonomi
 • Metoder og verktøy for systematisk arbeid med oppfølging og forebygging av sykefravær
 • Ha forståelse for risikovurdering som verktøy i risikostyring og i det systematisk HMS-arbeid, inkludert beredskap og granskning av uønskede hendelser
 • Kunnskap om forurensningskilder og påvirkning på ytre miljø og hvordan ytre miljø skal ivaretas som en del av det systematiske HMS-arbeidet
 • Kunnskap om metoder for systematisk overvåking av det systematiske HMS-arbeidet
 • Kunnskap om revisjonsprosessen og internrevisjoner
 • Kunnskap om relevant HMS-regelverk
 • Kunnskap om hva som kjennetegner god HMS-kultur
 • Vite hvordan systematisk HMS-arbeid kan bidra til bedre miljøprestasjon og bærekraftig utvikling
 • Ha kjennskap til avfallshierarkiet, energikilder og energibruk
 • Kjenne til begrepene sirkulærøkonomi, klimautfordringer og tap av biologisk mangfold
 • Hvordan bygge opp et system for bærekraftig kjemikaliehåndtering

Ferdigheter

Etter fullført utdanning skal du kunne:

 • Bistå bedrifter med oppbygging, drift, vedlikehold og forbedring av HMS-systemet som en del av virksomhetsstyringen
 • Ha en helhetlig forståelse for HMS-forhold i virksomheter og samordne HMS-aktiviteter og tiltak innen systematisk HMS-arbeid og bærekraftig utvikling
 • Selv eller i samarbeid med fagspesialister identifisere behov og risikoforhold, kartlegge HMS-faktorer, samt kunne foreslå kostnadseffektive, risikoreduserende og forebyggende tiltak
 • Bidra til å utvikle en god HMS-kultur
 • Formidle kunnskap om systematisk HMS-arbeid til andre
 • Være oppdatert på gjeldende HMS-regelverk til enhver tid
 • Ha god rolleforståelse om aktører i HMS-arbeidet
 • Veilede arbeidsgivere og arbeidstakere i systematisk HMS-arbeid og HMS-regelverk
 • Planlegge, gjennomføre og følge opp internrevisjoner
 • Bistå virksomheter med å iverksette systemer for forsvarlig håndtering av kjemikalier med bærekraftperspektiv
 • Bygge opp og drifte stoffkartotek i virksomheter
 • Risikovurdere kjemikalier og gjennomføre substitusjonsvurderinger
 • Initiere, lede og utføre kartlegging og grunnleggende målinger av det kjemiske arbeidsmiljøet
 • Tolke resultater fra kartlegging og målinger opp mot grenseverdier
 • Iverksette tiltak for å begrense og forebygge eksponering
 • Vurdere og velge riktig personlig verneutstyr
 • Veilede virksomheter i forbindelse med å utarbeide program for helseovervåking
 • Dokumentere resultater av eget arbeid og utarbeide bedriftens HMS-dokumentasjon i tråd med HMS-regelverket