Bli HMS-leder

Læringsutbytte

En HMS-leder fra HMS Verneingeniørskolen har solid og helhetlig kompetanse i det systematiske HMS-arbeidet og kompetanse til å lede dette arbeidet. En HMS-leder skal også kunne veilede arbeidsgivere og arbeidstakere i det systematiske HMS-arbeidet og lede etablering, implementering og oppfølging av ledelsessystemer for arbeidsmiljø og ytre miljø i henhold til internasjonale standarder.

Det samlede læringsutbytte er basert på de kunnskaper, ferdigheter og kompetanse du tilegner deg.

Kunnskap

Etter fullført utdannelse skal du ha:

 • Kunnskap om krav til systematisk HMS-arbeid (HMS-internkontroll) og hvordan dette arbeid skal forankres på strategisk nivå i virksomheter

 • Kunnskap om alle relevante HMS-aktører, deres myndighet, ansvar og oppgaver

 • God rolleforståelse når det gjelder aktører i HMS-arbeidet

 • Kunnskap om hvilke HMS-forhold som må omfattes av det systematiske HMS-arbeidet

 • Kunnskap om HMS-økonomi

 • Kunnskap om sykefraværsarbeid og helsefremmende arbeidsplasser

 • Ha forståelse for risikovurdering som verktøy i risikostyring og i det systematisk HMS-arbeid

 • Kunnskap om organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø samt metoder for ivaretagelse og utvikling av dette

 • Kunnskap om forurensningskilder og påvirkning på ytre miljø og hvordan ytre miljø skal ivaretas som en del av det systematiske HMS-arbeidet

 • Kunnskap om metoder for systematisk overvåking av det systematiske HMS-arbeidet

 • Kunnskap om revisjonsprosessen og internrevisjoner

 • Kunnskap om internasjonale standarder for ledelse av arbeidsmiljø og ytre miljø

 • Kunnskap om relevant HMS-regelverk

 • Kunnskap om hva som kjennetegner en god HMS-kultur

Ferdigheter

Etter fullført utdannelse skal du kunne:

 • Bistå bedrifter med oppbygging, drift, vedlikehold og forbedring av HMS-systemet som en del av virksomhetsstyringen

 • Bistå bedrifter med å innføre og drifte ledelsessystemer for arbeidsmiljø og ytre miljø i tråd med internasjonale standarder

 • Ha en helhetlig forståelse for HMS-forhold i virksomheter og samordne HMS-aktiviteter og tiltak innen systematisk HMS-arbeid

 • Initiere og fasilitere risikovurderinger og bidra til prioritering av risikoreduserende tiltak

 • Formidle kunnskap om systematisk HMS-arbeid og gi opplæring til arbeidsgivere og arbeidstakere om systematisk HMS-arbeid

 • Til enhver tid være oppdatert på gjeldende HMS-regelverk

 • Veilede arbeidsgivere og arbeidstakere i systematisk HMS-arbeid og HMS-regelverk

 • Planlegge, gjennomføre og følge opp internrevisjoner

 • Bidra til å utvikle en god HMS-kultur

 • Definere og utforske problemstillinger knyttet til HMS-ledelse og komme frem til etterprøvbare konklusjoner som er basert på tilgjengelig faglitteratur og egne resultater

Generell kompetanse

Etter fullført utdannelse skal du ha kompetanse til å:

 • Implementere og videreutvikle systematiske HMS-arbeid (Internkontroll) i alle typer virksomheter
 • Bistå virksomheter med å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og verne det ytre miljø mot forurensning
 • Bidra til at virksomheter realiserer sine HMS-mål og jobber kontinuerlig med å forbedre sine HMS-prestasjoner og utvikler en god HMS-kultur
 • Skriftlig fremstille og dokumentere resultater av eget arbeid
 • Kunne ivareta og videreutvikle arbeidsmiljø- og ytremiljøarbeidet i virksomheter
 • Lede prosesser for utvikling og implementering av ledelsessystemer for ytre miljø og arbeidsmiljø i tråd med internasjonale standarder
 • Kartlegge og forstå prosesser i virksomheter
 • Bistå med utarbeidelse av styrende dokumentasjon
 • Kunne drifte og vedlikeholde ledelsessystemer for arbeidsmiljø og ytre miljø