Bli HMS-koordinator

Følgende kurs i HMS Verneingeniørskolen danner grunnlaget for å bli godkjent som HMS-koordinator:

Alle modulene må gjennomføres i løpet av 2 år.

Du kan bygge på HMS-koordinator utdanningen med flere moduler for å bli kvalifisert til HMS-leder og HMS Verneingeniør.

 

Pakkepris på HMS-koordinator

Melder du deg på alle 4 modulene under ett så får du 10 % rabatt på etterutdanningstilbudet "HMS-koordinator".

Følgende vilkår gjelder for å få rabatt på utdanningsløpet for HMS-koordinator:

 • Rabatt forutsetter samlet bestilling. Skriv 10% HMS koordinator i kommentarfeltet ved påmelding.
 • Deltagere som tidligere har gjennomført en eller flere av de aktuelle modulene får rabatt på kursene de mangler for å oppnå tittelen HMS-koordinator.
 • Faktura med 10% rabatt av gjeldende kurspris sendes i forkant av hver modul.
 • Ved avmelding av kurs må rabatten etterbetales.

Utover dette gjelder våre generelle betalingsbetingelser

Læringsutbytte

En HMS-koordinator fra HMS Verneingeniørskolen har solid og helhetlig kompetanse til å bidra i det systematiske HMS-arbeidet og kompetanse til å koordinere HMS-arbeidet i virksomheter.

Det samlede læringsutbytte er basert på de kunnskaper, ferdigheter og kompetanse du tilegner deg ved å fullføre de 4 obligatoriske modulene.

Kunnskap

Etter fullført utdanning skal du ha:

 • Kunnskap om krav til systematisk HMS-arbeid (HMS-internkontroll) og hvordan dette arbeid skal forankres på strategisk nivå i virksomheter
 • Kunnskap om alle relevante HMS-aktører, deres myndighet, ansvar og oppgaver
 • God rolleforståelse for aktører i HMS-arbeidet
 • Kunnskap om hvilke HMS-forhold som må omfattes av det systematiske HMS-arbeidet
 • Kunnskap om HMS-økonomi
 • Kunnskap om sykefraværsarbeid og helsefremmende arbeidsplasser
 • Ha forståelse for risikovurdering som verktøy i risikostyring og i det systematisk HMS-arbeid
 • Kunnskap om forurensningskilder og påvirkning på ytre miljø og hvordan ytre miljø skal ivaretas som en del av det systematiske HMS-arbeidet
 • Kunnskap om metoder for systematisk overvåking av det systematiske HMS-arbeidet
 • Kunnskap om revisjonsprosessen og internrevisjoner
 • Kunnskap om relevant HMS-regelverk
 • Kunnskap om hva som kjennetegner en god HMS-kultur

Ferdigheter

Etter fullført utdanning skal du kunne:

 • Bistå bedrifter med oppbygging, drift, vedlikehold og forbedring av HMS-systemet som en del av virksomhetsstyringen
 • Ha en helhetlig forståelse for HMS-forhold i virksomheter og samordne HMS-aktiviteter og tiltak innen systematisk HMS-arbeid
 • Selv eller i samarbeid med fagspesialister identifisere behov og risikoforhold, kartlegge HMS-faktorer, samt kunne foreslå kostnadseffektive, risikoreduserende og forebyggende tiltak
 • Bidra til å utvikle en god HMS-kultur
 • Formidle kunnskap om systematisk HMS-arbeid til andre
 • Til enhver tid være oppdatert på gjeldende HMS-regelverk
 • Veilede arbeidsgivere og arbeidstakere i systematisk HMS-arbeid og HMS-regelverk
 • Planlegge, gjennomføre og følge opp internrevisjoner

Generell kompetanse

Etter fullført utdanning skal du ha kompetanse til å:

 • Implementere og videreutvikle systematiske HMS-arbeid (Internkontroll) i alle typer virksomheter
 • Bistå virksomheter med å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og verne det ytre miljø mot forurensning
 • Bidra til at virksomheter realiserer sine HMS-mål og jobber kontinuerlig med å forbedre sine HMS-prestasjoner og utvikler en god HMS-kultur
 • Skriftlig fremstille og dokumentere resultater av eget arbeid