Bli HMS-koordinator

Følgende kurs i HMS Verneingeniørskolen danner grunnlaget for å bli godkjent som HMS-koordinator:

Alle modulene må gjennomføres i løpet av 2 år.

Du kan bygge på med flere kurs og bli uteksaminert som HMS- og bærekraftsleder og HMS Verneingeniør i løpet av 1 til 2 påfølgende år.  Ta kontakt dersom du trenger en pause før du tar disse kursene, så blir vi enige om en plan for ditt videre utdanningsløp.

Pakkepris på HMS-koordinator

Melder du deg på alle 4 modulene under ett så får du 10 % rabatt på etterutdanningstilbudet "HMS-koordinator".

Følgende vilkår gjelder for å få rabatt på utdanningsløpet for HMS-koordinator:

 • Rabatt forutsetter samlet bestilling. Skriv 10% HMS koordinator i kommentarfeltet ved påmelding.
 • Deltagere som tidligere har gjennomført en eller flere av de aktuelle modulene får rabatt på kursene de mangler for å oppnå tittelen HMS-koordinator.
 • Faktura med 10% rabatt av gjeldende kurspris sendes i forkant av hver modul.
 • Ved avmelding av kurs må rabatten etterbetales.

Utover dette gjelder våre generelle betalingsbetingelser

Læringsutbytte

En HMS-koordinator fra HMS Verneingeniørskolen har solid og helhetlig kompetanse til å koordinere det systematiske HMS-arbeidet, og bidra til å integrere arbeid med bærekraftig utvikling i bedriftens HMS-internkontrollsystem.

Det samlede læringsutbytte er basert på de kunnskaper, ferdigheter og kompetanse du tilegner deg ved å fullføre de 4 obligatoriske modulene.

Generell kompetanse

Etter fullført utdanning har du ha kompetanse til å:

 • Implementere og videreutvikle systematiske HMS-arbeid (Internkontroll) i alle typer virksomheter, og å koordinere HMS-arbeidet i praksis
 • Bistå virksomheter med å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, verne det ytre miljø mot forurensning og å integrere bærekraftig utvikling i HMS-internkontrollsystemet
 • Bidra til at virksomheter realiserer sine HMS-mål og jobber kontinuerlig med å forbedre sine HMS-prestasjoner og utvikler en god HMS-kultur
 • Legge til rette for at HMS-arbeidet utføres i praksis, og å følge opp at HMS-forholdene er forsvarlige i daglig drift

Dette innebærer en helhetlig forståelse for HMS-forholdene i virksomheter, og å samordne HMS-aktiviteter og tiltak innen systematisk HMS-arbeid og bærekraftig utvikling.

Kunnskaper

En HMS-koordinator fra HMS Verneingeniørskolen har kunnskaper om kravene til systematisk HMS-arbeid (HMS-internkontroll), og hvordan dette arbeid kan forankres på strategisk nivå i virksomheter.

Dette innebærer kunnskaper om:

 • Hvordan systematisk HMS-arbeid kan bidra til et bærekraftig arbeidsliv, og å integrere FNs bærekraftsmål i det systematiske HMS-arbeidet
 • Sentrale HMS-aktører, samt deres myndighet, ansvar og oppgaver
 • Hva det systematiske HMS-arbeidet må omfatte
 • HMS-økonomi
 • Metoder og verktøy for systematisk arbeid med oppfølging og forebygging av sykefravær
 • Risikovurdering som verktøy for risikostyring og i det systematisk HMS-arbeid, inkludert beredskap og granskning av uønskede hendelser
 • Forurensningskilder og påvirkning på ytre miljø, og hvordan ytre miljø skal ivaretas som en del av det systematiske HMS-arbeider
 • Metoder for systematisk overvåking av det systematiske HMS-arbeidet
 • Revisjonsprosessen og internrevisjoner
 • HMS-regelverket
 • Hva som kjennetegner god HMS-kultur
 • Hvordan systematisk HMS-arbeid kan bidra til bedre miljøprestasjon og bærekraftig utvikling
 • Avfallshierarkiet, energikilder og energibruk

Du skal også kjenne til begrepene sirkulærøkonomi, klimautfordringer og tap av biologisk mangfold og hvordan bygge opp et system for bærekraftig kjemikaliehåndtering

Ferdigheter

En HMS-koordinator fra HMS Verneingeniørskolen kan bistå bedrifter med oppbygging, drift, vedlikehold og forbedring av HMS-systemet som en del av virksomhetsstyringen som er basert på god rolleforståelse om aktører i HMS-arbeidet.

Dette innebærer at du også kan:  

 • Selv eller i samarbeid med fageksperter identifisere behov og risikoforhold, kartlegge HMS-faktorer, samt kunne foreslå kostnadseffektive, risikoreduserende og forebyggende tiltak
 • Bidra til utvikling en god HMS-kultur
 • Formidle kunnskap om systematisk HMS-arbeid til andre
 • Holde deg oppdatert på gjeldende HMS-regelverk til enhver tid
 • Veilede arbeidsgivere og arbeidstakere i systematisk HMS-arbeid og om HMS-regelverket
 • Planlegge, gjennomføre og følge opp interne HMS-revisjoner
 • Dokumentere resultater av eget arbeid og utarbeide bedriftens HMS-dokumentasjon i tråd med HMS-regelverket