Prosjektoppgaven

Alle som gjennomfører prosjektoppgaven på HMS Verneingeniørskolen erfarer at arbeidet er nyttig, interessant og lærerikt. Prosjektarbeidet gir deg en unik mulighet til faglig fordypning, og du får mulighet til å jobbe med et selvvalgt tema som er nyttig også for den virksomheten prosjektet utføres for.

Du kan få mer informasjon om prosjektarbeid når du deltar på modulene HMS-ledelse og psykososialt arbeidsmiljø (V110) og Ledelsessystemer for arbeidsmiljø og ytre miljø (V120).

Veiledningshefte for prosjektoppgave

Vi har utarbeidet et veiledningshefte som beskriver hvordan du skal gå frem i forbindelse med planlegging, gjennomføring og rapportering av prosjektarbeidet.

Hva innebærer prosjektarbeidet?

Du skal definere en problemstilling, innhente informasjon, vurdere resultatene og konkludere i forhold til problemstillingen. Forslag til tiltak og videre arbeid der hvor det er aktuelt, skal også være en del av prosjektarbeidet. Prosjektarbeidet kan gjennomføres i egen virksomhet, hos en oppdragsgiver eller kunde.

Du skal vise at du kan gjennomføre et prosjekt ved å anvende kunnskaper om HMS-faglige emner du har tilegnet deg på HMS Verneingeniørskolen.

Læringsmål

Du skal kunne bistå virksomheter med å utforske relevante HMS-faglige problemstillinger, og kunne bruke tilgjengelig fagkunnskap og egne resultater for å diskutere og konkludere.

Du skal etter gjennomføring av prosjektarbeid

 • Ha kunnskaper om hvordan søke etter og vurdere tilgjengelig kunnskap om HMS-faglige temaer
 • Ha forståelse for metodisk arbeid, evne til refleksjon og systematiske metoder samt prinsippene for vitenskapelig vurdering
 • Tolke og forstå faglitteratur, forskningsrapporter og rapporter fra fagspesialister
 • Kunne foreslå tiltak og løsninger på bakgrunn av egen resultater og konklusjon

Hva lærer du å

 • Anvende ny kunnskap innen et selvvalgt HMS-faglig område
 • Utrede og formulere aktuelle HMS-faglige problemstillinger som er relevant og nyttige for bransjer og/eller virksomheter
 • Utforske HMS-faglige problemstillinger og komme frem til etterprøvbare konklusjoner basert på tilgjengelig forskning og faglitteratur
 • Identifisere, velge og vurdere litteratur som er relevant for problemstillingen
 • Fordype deg i en avgrenset problemstilling og utarbeide konkrete løsninger
 • Dokumentere og formidle resultatene fra prosjektarbeidet på en systematisk og vitenskapelig måte

Gjennomføring

Prosjektoppgaven er en obligatorisk modul og arbeidet skal påbegynnes senest innen 4 år etter at du deltok på din første modul. Du kan starte prosjektarbeidet når det passer for deg i løpet av 4 årsperioden. Kravet er at du må ha deltatt på den eller de modulene som omhandler de temaene du skal jobbe med.

Dersom du skal uteksamineres som HMS-leder eller HMS- og bærekraftsleder må du starte prosjektarbeidet innen 3 år etter at du deltok på din første modul.

Rammen for prosjektarbeidet er basert på bacheloroppgaver i høgskolesystemet. Prosjektarbeidet skal gjennomføres innenfor 1 år og skal ha et arbeidsomfang på ca. 250 timer.

Du behøver ikke å melde deg på til prosjektoppgaven. Det godkjente prosjektmandatet gjelder som påmelding, og faktura blir sendt på bakgrunn av denne godkjenningen. Prisen på denne modulen er den samme som for de øvrige modulene.

Kursprisen dekker følgende:

 • Deltagelse på informasjon om prosjekt på modulene HMS-ledelse og psykososialt arbeidsmiljø (V110) og Ledelsessystemer for arbeidsmiljø og ytre miljø (V120).
 • Veiledning i forbindelse med utarbeidelse av prosjektmandat. Veiledningen gjennomføres i møte med modulansvarlig, via e-post, telefon og/eller Teams. Du velger det som passer best for deg.
 • Veiledningen underveis i arbeidet ved behov.
 • Obligatorisk veiledning i forbindelse med utarbeidelse av prosjektrapporten.
 • Tilgang på veiledningshefte, skjemaer til mandat og fremdriftsplan og rapportsmal.
 • Sensur av prosjektrapporten inkludert en skriftlig sensurbegrunnelse. 

God planlegging er viktig for å lykke med prosjektoppgaven. Du får du veiledning av modulansvarlig på Kiwa i forbindelse med utarbeidelse av prosjektmandatet og i forbindelse med utarbeidelse av prosjektrapport. Modulansvarlig er prosessveileder og godkjenner prosjektmandatet og fremdriftsplanen din.

Det er ikke fastsatt hvor mye veiledning du kan få, innenfor rimelighetens grenser, får du det du trenger av veiledning!

Prosjektrapporter som er utarbeidet av HMS Verneingeniører

Prosjektrapportene frem til 2020, som er tilgjengelig nedenfor, har fått karakter A eller B.
Fra 2020 er det prosjektrapporter med karakteren «Bestått» som er tilgjengelig. Det er kun rapportert som ikke er konfidensielle som er publisert.


Sensurbegrunnelsen er tilgjengelig bakerst i rapporten.