Jan Flenstad - Posten Norge

Jan Flenstad har 30 års arbeidserfaring fra Posten innenfor ulike arbeidsområder samt tillitsverv i fagbevegelsen. Jan har gjennomført høgskoleutdannelse innenfor HMS ved Miljøskolen i AOF sitt toppskoleringsprogram, samt HMS Verneingeniørskolen ved Kiwa Teknologisk Institutt.

Posten Norge utvikler og leverer helhetlige løsninger innenfor post, kommunikasjon og logistikk med Norden som hjemmemarked. Posten Norge eies av den norske stat. Konsernet har nærmere 30.000 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på over 27 milliarder NOK.

Merkevaren Posten leverer posttjenester til det norske privatmarkedet. Merkevaren Bring består av seks spesialister med spisskompetanse innenfor hvert sitt område på post- og logistikktjenester til bedriftskunder i hele Norden. Posten tilbyr gjennom datterselskapet og IT-virksomheten ErgoGroup helhetlig IT-drift, løsninger og konsulenttjenester til virksomheter i hele Norden.

"Jeg har vært hovedverneombud i nærmere 10 år på ulike nivå i Postenkonsernet. Jeg jobber med hovedverneombudsoppgaver på heltid med base i Postens hovedkontor i Oslo og representerer cirka 20.000 ansatte i morselskapet. Jeg koordinerer aktiviteten til 20 hovedverneombud og over 200 verneombud i Posten Norge AS.

Jeg avsluttet HMS Verneingeniørskolen med prosjektoppgaven “Praksisveileder for verneombud”. Oppgavene gikk ut på å teste ut en veileder på verneombudspraksis i Posten, med fokus på endret atferdspraksis og arbeidsmetodikk. Ny atferdspraksis og arbeidsmetodikk har som mål å bidra til at verneombudet;

  • gjør aktiviteter som gir en bedre og ønsket forskjell på arbeidsmiljø og drift i Posten
  • får mer selvtillit og trygghet i rollen
  • er proaktiv, systematisk og målrettet i arbeidsformen
  • er selvdriver i egenutvikling og i saker

Målsettingen har bakgrunn i ønsket endring og utvikling, kommet til uttrykk i tidligere kartlegging blant Postens verneombud.

Dagens faglitteratur inneholder mye om oppgavene og rollene til verneombudet, men mer begrenset om hvordan de skal få løst oppgavene på best mulig måte. Derfor ble en veileder utviklet og testet med høy grad av medvirkning på alle nivå i Postens vernetjeneste. Utviklingsarbeidet har også vært støttet av konsernledelsen. Å utvikle god og effektiv verneombudspraksis er langsiktig arbeid, der systematikk og dokumentasjon står sentralt. For at verneombudet skal kunne bidra med helhetlige vurderinger, er HMS fagkunnskap, forretningsforståelse og kommunikasjon tre viktige kompetanseområder.

Prosjektoppgaven ble egentlig bare én fase i en større og langsiktig utviklingsprosess for Postens vernetjeneste.

Hadde behov for mer fagkunnskap om støy, og tok denne kursmodulen først – uten ambisjoner om å gjennomføre flere kurs på HMS Verneingeniørskolen. Erfaringene med denne kursmodulen var så positive at jeg fortsatte og gjennomførte hele skolen. Synes at studieformen passet meg godt – tidsmessig fleksibelt samt fin veksling med individuelt og kollektivt studiearbeid. Jeg opplever at det faglige innholdet i kursene er praktisk orientert og med en intensjon om at det skal gi umiddelbar nytteverdi for deltakerne. Forelesere – både interne og eksterne, synes jeg holder et høyt faglig nivå og har i tillegg svært ofte god formidlingsevne. Kurskompendier er en del av eksamenspensum og har etter hvert fått veldig god struktur og kvalitet – sammen med egne notater er dette veldig godt hjelpemiddel under hjemmeeksamen. Kursdeltakelsen er ofte bredt sammensatt fra bransjer og sektorer, og det gir helt klart merverdi og påfyll til eget faglig nettverk.

Jeg trenger nødvendigvis ikke HMS Verneingeniørskolen for å kunne gjøre en god jobb som hovedverneombud. Min erfaring er likevel, at jeg med HMS Verneingeniørskolen i kompetansesekken er blitt tryggere i rollen som hovedverneombud. Spesielt når jeg som hovedverneombud medvirker i saker med høy kompleksitet og stor bredde i HMS faglige utfordringer, er HMS Verneingeniørskolen god fagkompetanse å ha med seg. Jeg opplever det som en merverdi og ressurs for både ansatte, ledelse og øvrig vernetjeneste i virksomheten.

Med bakgrunn i Postens praksisveileder for verneombud, er jeg nå invitert inn som bidragsyter i et fagbokprosjekt hos Gyldendal Forlag. Det blir en ny praktisk orientert håndbok for verneombud. Dette oppfatter jeg som en klar anerkjennelse av utviklingsarbeidet."