Hvorfor velge HMS Verneingeniørskolen

Alle som jobber med systematisk HMS-arbeid og bærekraftig utvikling erfarer at det gir gevinster i form av god HMS-kultur og risikostyring, lavt sykefravær og lojale medarbeidere. Summen av dette bidrar til et godt omdømme, økt konkurransekraft og lønnsomhet.

HMS-arbeidet er en viktig grunnpilar i alle bedrifter og sikrer at næringslivet utøver sitt samfunnsansvar utover sine juridiske og økonomiske forpliktelser.

HMS Verneingeniørskolen gir deg kunnskaper og kompetanse som du kan bruke i HMS-arbeidet i alle typer av virksomheter. HMS Verneingeniørskolen gjør deg godt rustet til å hjelpe bedrifter med omstilling til en mer bærekraftig virksomhet.

Hva lærer du?

 • Hva som er viktig suksessfaktorer for å lykkes med det systematiske HMS-arbeidet og å utvikle god HMS-kultur
 • Hvordan systematisk HMS-arbeid kan bidra til et bærekraftig arbeidsliv og mindre miljøbelastning
 • Å integrere FNs bærekraftsmål i det systematiske HMS-arbeidet og hvordan HMS-arbeidet kan bidra til å oppnå målene
 • Betydningen av etiske vurderinger som grunnlag for HMS-arbeidet, bærekraftig utvikling og samfunnsansvar
 • Metoder og verktøy for systematisk arbeid med oppføling og forebygging av sykefravær
 • HMS-økonomi og metoder og verktøy for kost-nytte vurderinger knyttet til HMS i arbeidslivet
 • Sammenhengen mellom systematisk HMS-arbeid og internasjonale standarder for ledelsessystemer (ISO 9001 - kvalitet, ISO 14001 - miljø, ISO 45001 - arbeidsmiljø og ISO 26000 - samfunnsansvar) samt Miljøfyrtårnsertifisering
 • Hvordan det systematiske HMS-arbeidet kan utføres slik at det tilfredsstiller kravene til sertifisering iht. ISO 14001 - miljøledelse og ISO 45001 - arbeidsmiljøledelse
 • Hvilke faktorer og metoder som er viktig for å utvikle et helsefremmende og bærekraftig arbeidsmiljø, men fokus på psykososiale forhold og god HMS-ledelse
 • Hvordan samarbeide med og veilede arbeidsgivere og ansatte i det systematiske HMS-arbeidet, slik at du kan bidra til en mer bærekraftig utvikling og et større engasjement for samfunnsansvar
 • Å gjennomføre revisjoner med bruk av den internasjonalt anerkjente revisjonsstandarden ISO 19011, retningslinjer for revisjon av ledelsessystemer
 • Anerkjente metoder for risikostyring, inkludert beredskap, industrivern og granskning
 • Anerkjente metoder for ivaretakelse og videreutvikling av det organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø

Hva får du igjen for å delta på kurs på HMS Verneingeniørskolen?

 • Blir trygg i din HMS-hverdag
 • Får formell kompetanse innen systematisk HMS-arbeid, alle aktuelle HMS-faglige emner og bærekraft utvikling
 • Kunne lede arbeidet med bærekraftig omstilling og du får en helhetlig tilnærming til HMS-ledelse
 • Du får dybdekunnskap om sentrale HMS-faglige temaer knyttet til arbeidsmiljø og ytre miljø, for eksempel støy, kjemisk helsefare, belysning og ergonomi, forurensning og avfall
 • Du blir en attraktiv fagperson, og blir kvalifisert til stillinger i alle typer av bedrifter som HMS- og/eller bærekraftskoordinator, leder og fagansvarlig.
 • Muligheten til faglig fordypning i et selvvalgt HMS-faglig tema i forbindelse med et prosjekt med fokus på utfordringer og muligheter i en bedrift.