Louis Eric Torbjørn Voisin - Nordea Human Resources

Kiwa Teknologisk Institutt gratulerer Louis Eric Torbjørn Voisin med fremragende arbeid med prosjektoppgave på HMS Verneingeniørskolen, en karakter A er et svært godt resultat og vi er stolte og glade over hans prestasjoner. 

Han arbeider som bedriftslege og har erfaring fra store mediahus, fra Regjeringskvartalet, og fra bank og finans institusjoner.

Louis synes at noe av det mest positive i HMS bransjen er muligheten til å arbeide tverrfaglig og å samarbeide med helt ulike yrkesgrupper. HMS Verneingeniørskolen bidrar akkurat til dette.  Bedriftsleger er vant med kurs kun for leger, denne utdannelsen gir ikke bare kjernekunnskap innenfor HMS , den gir også muligheten til å treffe alle ulike type aktører innenfor HMS og det er lærerikt i seg selv.  Mer om han kan du lese på «linkedIn.com»

Vi har bedt ham om å fortelle litt om prosjektarbeidet og hvilke resultater som han har kommet frem til:
Louis har kartlagt lyd og støy i en stor kontorarbeidsplass hvor ansatte arbeider i åpent kontorlandskap. Uønsket lyd kalles for støy og er en sentral risikofaktor for ansatte som arbeider i åpent kontorlandskap.  Prosjektet er en pilotundersøkelse med tanke på innføring av en systematisk kartlegging av støyeksponeringen.

28 ansatte bærer et dosimeter som registrerer lydintensiteten i løpet av en arbeidsdag og svarer på spørsmål om deres subjektive opplevelse av støy. Symptomer på stress blir også registrert. 

Målinger viser:

  • Store forskjeller i lydeksponeringen. 
  • Lydnivået overskrider Arbeidstilsynets anbefaling for høykonsentrasjonsarbeid (55 dBA).
  • En vesentlig del av bakgrunnsstøyen er lavfrekvent, sannsynligvis fra ventilasjonsanlegg.
  • Alle blir forstyrret av lyd, men det oppleves ulikt.

I konklusjonen anbefales nærmere karakterisering av støykildene og ny kartlegging etter at ombyggingsprosessen som pågikk høsten 2014 nå er ferdigstilt.
Det anbefales også «Free seating» med tilstrekkelig tilgang til arbeidsplasser designet for høykonsentrasjonsarbeid. «Free seating» innebærer at ingen har faste plasser.  Dette kan bidra til å redusere støyeksponeringen for den enkelte ved at de ansatte aktivt oppsøker stillesoner.

Det bør også være mulig å ta spisepauser på støyfritt sted.

Hvilke nytteverdi kan resultatene dine ha for bedriften?
Resultatene ble presentert for AMU. Å sette støyproblematikken på dagsorden og kunne vise til konkrete målinger på arbeidsplassen og i arbeidstiden bidrar til økt fokus på en sentral yrkesrelatert risikofaktor.  Støyreduserende tiltak blir iverksatt.  Dette kan redusere stress hos ansatte og bidra til økt effektivitet.

I hvilke grad kan resultatene ha overføringsverdi til andre bedrifter?
Uønsket lyd for ansatte i åpen kontor landskap er en sentral risikofaktor og en sentral utfordring for alle virksomheter som har valgt en åpen kontorløsning, spesielt når det forventes at ansatte skal jobbe rask og effektivt med arbeid som krever høy konsentrasjon.  Jeg tror at resultatene har stor overføringsverdi til andre bedrifter.

HMS Verneingeniørskolen er et videreutdanningstilbud for alle som jobber med HMS eller ønsker å jobbe med HMS, hva er ditt inntrykk av skolen?
Jeg synes det er høy kvalitet på undervisningen.  Det er ulik bakgrunn hos de som tar utdannelsen, dette legger til rette til tverrfaglighet rundt problemstillinger knyttet til HMS. Jeg tror at alle yrkesgrupper som arbeider med HMS kan få utbytte av hele undervisningsprogrammet eller deler av det.

Du er bedriftslege i en bedriftshelsetjeneste, hvilket utbytte har du hatt av å fullføre HMS Verneingeniørskolen?
Enkelte moduler er av så høy kvalitet at det er helt opplagt at jeg har fått stort utbytte av å delta: jeg kan nevne for eksempel «støykurset» og «kurset om ytre miljø». 
HMS er omfattende og variert og ved å fullføre hele utdanningen blir man mer allsidig. Det er som regel noe man har jobbet mindre med og som er mindre kjent.
Å arbeide med et prosjekt i et år ga meg også mulighet til å fordype meg i en problemstilling som er høyaktuell i mitt arbeidd.

I hvilken grad tror du andre bedriftsleger og andre yrkesgrupper som jobber i bedriftshelsetjenester kan ha nytte av skolen?
Det kan være nyttig for alle yrkesgrupper, spesielt hvis man er en del av en BHT som mangler yrkeshygieniker kompetanse.
Jobber man på et sted hvor det er yrkeshygieniker, anbefaler jeg at bedriftslege og yrkeshygieniker tar et kurs sammen på et tema som er viktig for virksomheten de er knyttet til: Det er en optimal måte for å utvikle tverrfaglig kompetanse på.