Bli HMS Verneingeniør

Læringsutbytte

Ved å fullføre HMS Verneingeniørskolen blir du uteksaminert som HMS Verneingeniør. Dette innebærer at du skal kunne jobbe med HMS på strategisk og operativt nivå i alle bransjer både i private og offentlige virksomheter, samt i virksomheter som leverer HMS-tjenester

Kunnskap

Etter fullført utdannelse skal du ha:

 • Kunnskap om krav til systematisk HMS-arbeid (HMS-internkontroll) og hvordan dette arbeid skal forankres på strategisk nivå i virksomheter
 • Kunnskap om alle relevante HMS-aktører, deres myndighet, ansvar og oppgaver
 • God rolleforståelse for aktører i HMS-arbeidet
 • Kunnskap om hvilke HMS-forhold som må omfattes av det systematiske HMS-arbeidet
 • Kunnskap om HMS-økonomi
 • Kunnskap om sykefraværsarbeid og helsefremmende arbeidsplasser
 • Forståelse for risikovurdering som verktøy i risikostyring og i det systematisk HMS-arbeid
 • Kunnskap om organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø samt metoder for ivaretagelse og utvikling av dette
 • Kunne kartlegge, vurdere og foreslå tiltak når det gjelder ergonomiske, fysiske og kjemiske arbeidsmiljøfaktorer
 • Kunnskap til å kunne bistå virksomheter med å ivareta ulike inneklimautfordringer i arbeidsmiljøet
 • Kunnskap om biologiske arbeidsmiljøfaktorer og smittevern
 • Kunnskap om forurensningskilder og påvirkning på ytre miljø og hvordan ytre miljø skal ivaretas som en del av det systematiske HMS-arbeidet
 • Kunnskap om metoder for systematisk overvåking av det systematiske HMS-arbeidet
 • Kunnskap om revisjonsprosessen og internrevisjoner
 • Kunnskap om internasjonale standarder for styring av arbeidsmiljø og ytre miljø
 • Kunnskap om alt relevant HMS-regelverk
 • Kunnskap om hva som kjennetegner en god HMS-kultur

Ferdigheter

Etter fullført utdannelse skal du kunne:

 • Bistå bedrifter med oppbygging, drift, vedlikehold og forbedring av HMS-systemet som en del av virksomhetsstyringen
 • Bistå bedrifter med å innføre og drifte ledelsessystemer for arbeidsmiljø og ytre miljø i tråd med internasjonale standarder
 • Ha en helhetlig forståelse for HMS-forhold i virksomheter og samordne HMS-aktiviteter og tiltak innen systematisk HMS-arbeid
 • Selv eller i samarbeid med fag spesialister identifisere behov og risikoforhold, kartlegge HMS-faktorer, samt kunne foreslå kostnadseffektive, risikoreduserende og forebyggende tiltak
 • Bidra til å utvikle en god HMS-kultur
 • Formidle kunnskap om systematisk HMS-arbeid og faktorer i arbeidsmiljøet som kan påvirke forholdene samt faktorer som ha betydning for ytre miljø
 • Gi opplæring til arbeidsgivere og arbeidstakere om helse, arbeidsmiljø, sikkerhet, ytre miljø og avfallshåndtering
 • Til enhver tid være oppdatert på gjeldende HMS-regelverk
 • Veilede arbeidsgivere og arbeidstakere i systematisk HMS-arbeid og HMS-regelverk
 • Planlegge, gjennomføre og følge opp internrevisjoner
 • Definere og utforske HMS-faglige problemstillinger og komme frem til etterprøvbare konklusjoner som er basert på tilgjengelig faglitteratur og egne resultater

Generell kompetanse

Etter fullført utdannelse skal du ha kompetanse til å:

 • Implementere og videreutvikle systematiske HMS-arbeid (Internkontroll) i alle typer virksomheter
 • Formidle kunnskap om HMS-faglige arbeidsmetoder og risiko i forhold til arbeidsmiljø og ytre miljø, både muntlig og skriftlig til ulike aktører
 • Bistå virksomheter med å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og verne det ytre miljø mot forurensning
 • Foreslå tiltak og løsninger som er kunnskapsbasert og i tråd med gjeldene HMS-regelverk
 • Bidra til at virksomheter realiserer sine HMS-mål og jobber kontinuerlig med å forbedre sine HMS-prestasjoner og utvikler en god HMS-kultur
 • Skriftlig fremstille og dokumentere resultater av eget arbeid
 • Tolke og forstå faglitteratur og rapporter fra fag-spesialister