Bli HMS -og bærekraftsleder

Følgende kurs i HMS Verneingeniørskolen danner grunnlaget for å bli uteksaminert som HMS- og bærekraftsleder:

Modulene må gjennomføres i løpet av 3 år.

Du kan bygge på med flere kurs og bli uteksaminert som HMS Verneingeniør i løpet av det påfølgende året.  Dersom du trenger en pause før du tar disse kursene, er det bare å ta kontakt, så blir vi enige om en plan for ditt videre utdanningsløp.

Læringsutbytte

En HMS- og bærekraftsleder fra HMS Verneingeniørskolen har solid og helhetlig kompetanse til å lede det systematiske HMS-arbeidet, og bidra til å integrere arbeid med bærekraftig utvikling i bedriftens HMS-internkontrollsystem.

En HMS- og bærekraftsleder skal også kunne veilede arbeidsgivere og arbeidstakere i det systematiske HMS-arbeidet og lede etablering, implementering og oppfølging av ledelsessystemer for arbeidsmiljø og ytre miljø i henhold til internasjonale standarder.

Det samlede læringsutbyttet er basert på de kunnskaper, ferdigheter og kompetanse du tilegner deg ved å fullføre de 8 obligatoriske modulene.

Generell kompetanse

Etter fullført utdanning skal du ha kompetanse til å:

 • Implementere og videreutvikle det systematiske HMS-arbeidet (Internkontroll) i alle typer virksomheter, og koordinere HMS-arbeidet i praksis
 • Bistå virksomheter med å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, verne det ytre miljø mot forurensning og å integrere bærekraftig utvikling i HMS-internkontrollsystemet
 • Bidra til at virksomheter realiserer sine HMS-mål og jobber kontinuerlig med å forbedre sine HMS-prestasjoner og utvikler en god HMS-kultur
 • Legge til rette for at HMS-arbeidet utføres i praksis, og å følge opp at HMS-forholdene er forsvarlige i daglig drift
 • Dokumentere resultater av eget arbeid og utarbeide bedriftens HMS-dokumentasjon i tråd med HMS-regelverket

Kunnskap

Etter fullført utdanning skal du ha:

 • Kunnskap om krav til systematisk HMS-arbeid (HMS-internkontroll) og hvordan dette arbeid skal forankres på strategisk nivå i virksomheter
 • Hvordan systematisk HMS-arbeid kan bidra til et bærekraftig arbeidsliv
 • Å integrere FNs bærekraftsmål i det systematiske HMS-arbeidet
 • Kunnskap om alle relevante HMS-aktører, samt deres myndighet, ansvar og oppgaver
 • Kunnskap om hvilke HMS-forhold som må omfattes av det systematiske HMS-arbeidet
 • Kjennskap til HMS-økonomi
 • Metoder og verktøy for systematisk arbeid med oppfølging og forebygging av sykefravær
 • Forståelse for risikovurdering som verktøy i risikostyring og i det systematisk HMS-arbeid, inkludert beredskap og granskning av uønskede hendelser
 • Kunnskap om forurensningskilder og påvirkning på ytre miljø og hvordan ytre miljø skal ivaretas som en del av det systematiske HMS-arbeidet
 • Kunnskap om metoder for systematisk overvåking av det systematiske HMS-arbeidet
 • Kunnskap om revisjonsprosessen og internrevisjoner
 • Kunnskap om relevant HMS-regelverk
 • Kunnskap om hva som kjennetegner god HMS-kultur
 • Vite hvordan systematisk HMS-arbeid kan bidra til bedre miljøprestasjon og bærekraftig utvikling
 • Ha kjennskap til avfallshierarkiet, energikilder og energibruk
 • Kjennskap til begrepene sirkulærøkonomi, klimautfordringer og tap av biologisk mangfold
 • Prinsipper for organisering og ledelse av HMS-arbeidet
 • Kravene som gjelder for organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø i lovverket
 • Hva som kjennetegner bærekraftige og helsefremmende arbeidsplasser samt helsefremmende ledelse
 • Hvilke faktorer i arbeidsmiljøet som påvirker det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet
 • Risikofaktorer i forhold til organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø
 • Hvordan en kan kartlegge det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet
 • Anerkjente metoder for ivaretakelse og videreutvikling av det organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø
 • Hvilke faktorer som er viktige ved utvikling av god sikkerhetskultur
 • Kjennskap til viktigheten av å inkludere etiske retningslinjer i HMS-arbeidet, og modell for etiske beslutninger

Ferdigheter

Etter fullført utdanning skal du kunne:

 • Bistå bedrifter med oppbygging, drift, vedlikehold og forbedring av HMS-systemet som en del av virksomhetsstyringen
 • Ha en helhetlig forståelse for HMS-forhold i virksomheter og samordne HMS-aktiviteter og tiltak innen systematisk HMS-arbeid og bærekraftig utvikling
 • Selv eller i samarbeid med fagspesialister identifisere behov og risikoforhold, kartlegge HMS-faktorer, samt kunne foreslå kostnadseffektive, risikoreduserende og forebyggende tiltak
 • Bidra til å utvikle en god HMS-kultur
 • Formidle kunnskap om systematisk HMS-arbeid til andre
 • Være oppdatert på gjeldende HMS-regelverk til enhver tid
 • Ha god rolleforståelse om aktører i HMS-arbeidet
 • Veilede arbeidsgivere og arbeidstakere i systematisk HMS-arbeid og HMS-regelverk
 • Planlegge, gjennomføre og følge opp internrevisjoner
 • Bistå virksomheter med å iverksette systemer for forsvarlig håndtering av kjemikalier med bærekraftperspektiv
 • Bygge opp og drifte stoffkartotek i virksomheter
 • Risikovurdere kjemikalier og gjennomføre substitusjonsvurderinger
 • Initiere, lede og utføre kartlegging og grunnleggende målinger av det kjemiske arbeidsmiljøet
 • Tolke resultater fra kartlegging og målinger opp mot grenseverdier
 • Iverksette tiltak for å begrense og forebygge eksponering
 • Vurdere og velge riktig personlig verneutstyr
 • Veilede virksomheter i forbindelse med å utarbeide program for helseovervåking
 • Definere og utforske problemstillinger knyttet til HMS-ledelse og bærekraftig utvikling og å komme frem til etterprøvbare konklusjoner som er basert på tilgjengelig faglitteratur og egne resultater
 • Bidra til å utarbeide, iverksette og følge opp etterlevelsen av etiske retningslinjer
 • Planlegge, legge til rette for og gjennomføre risikovurderinger av organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø, samt bidra til at relevante risikoreduserende tiltak blir implementert
 • Bidra til god dialog med bedriftens interessenter med fokus på bærekraftig utvikling
 • Bygge opp et system for bærekraftig kjemikaliehåndtering og drifte stoffkartotek i virksomheter
 • Risikovurdere kjemikalier og gjennomføre substitusjonsvurderinger
 • Kunne initiere, lede og utføre kartlegging og grunnleggende målinger av det kjemiske arbeidsmiljøet
 • Kunne tolke resultater fra kartlegging og målinger opp mot grenseverdier
 • Iverksette tiltak for å begrense og forebygge eksponering
 • Vurdere og velge riktig personlig verneutstyr
 • Veilede virksomheter i forbindelse med å utarbeide program for helseovervåking
 • Formidle kunnskap om kjemisk helsefare og bærekraftig kjemikaliehåndtering, til ulike aktører i virksomheter
 • Bidra til å utvikle et helsefremmende og bærekraftig arbeidsmiljø ved å formidle hvilke faktorer som påvirker det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet, og hvordan anerkjente metoder kan benyttes for å styrke arbeidet