Lise-Lotte Solum - NSB

Lise-Lotte Solum har verv som sentralt Hovedverneombud i NSB a/s og bakgrunn som overkonduktør. NSB er Norges største transportkonsern, som driver med både buss, person og godstransport. Lise-Lotte er HVO for morselskapet, med ca 3500 ansatte.

Prosjektoppgavens tittel, ” Bygg en bro-fra sikkerhetskultur til HMS kultur i NSB a/s”, sier noe om at det ofte er utfordrende for bedrifter med sterk sikkerhetskultur å innføre det helhetlige HMS begrepet. Konklusjonen i oppgaven er at man ikke vil greie å få en optimal sikkerhetskultur uten også å implementere den mer helhetlige HMS tankegangen.

Studiet for å bli HMS verneingeniør har gitt meg verdifull dybdekompetanse på alle områder innen HMS. I forhold til vervet er det uvurderlig, da jeg får brukt alt det jeg har tilegnet meg av kunnskap i det daglige. De mange og gode diskusjonene i timene har gitt viktige innput i forhold til å tenke nytt om mange tema, man har så lett for å tro at ens egen verden er alles verden, men slik er det jo ikke!