Koneturvallisuusosaajien pätevöitymisohjelmaan sisältyvien osaamistasojen kuvaukset

Taso 1: Koneturvallisuuskortti

Koneturvallisuuskortin suorittanut:

 • Osaa tunnistaa ja ottaa työssään huomioon lainsäädännön asettamia koneiden turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia.
 • Osaa esittää koneturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä ja etsiä vastauksia perustason kysymyksiin.
 • Tietää, mistä löytää lisätietoa koneiden turvallisuusvaatimuksista ja niiden soveltamisesta käytäntöön.
 • Tuntee koneiden ja osittain valmiiden koneiden markkinoille saattamiseen liittyvät menettelytavat (Valmistajan koneturvallisuuskortti).
 • Tuntee työpaikan koneturvallisuuden hallintaan liittyvien eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet (Työpaikan koneturvallisuuskortti).

Taso 2: Akkreditoitu koneturvallisuusasiantuntija

Osaamistason 1 taitojen lisäksi akkreditoidun koneturvallisuusasiantuntijan pätevyyden suorittanut:

 • Tuntee koneiden riskien arviointiin liittyvät lainsäädännön velvoitteet koneiden valmistajille ja työnantajille.
 • Tuntee erilaisia koneiden riskien arvioinnin menettelytapoja ja osaa tunnistaa koneiden riskejä.
 • Osaa arvioida koneen riskien suuruuksia eri menetelmillä.
 • Ymmärtää koneen riskien arvioinnin merkityksen koneen turvallistamisessa.
 • Osaa esittää koneturvallisuuteen liittyviä haastavampia kysymyksiä ja tietää, mistä etsiä vastauksia näihin.
 • Valinnaisesta koulutuksesta riippuen tuntee yksityiskohtaisemmin jonkin koneturvallisuuden osa-alueen.

Taso 3: Akkreditoitu koneturvallisuusmestari

Osaamistasojen 1 ja 2 taitojen lisäksi akkreditoidun koneturvallisuusmestarin pätevyyden suorittanut:

 • Osaa opastaa ja neuvoa muita koneturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.
 • Osaa tulkita lainsäädännön ja standardien vaatimuksia eri koneturvallisuuden osa-alueilla.
 • Tuntee valinnaisista koulutuksista riippuen syvällisemmin ja laaja-alaisemmin eri koneturvallisuuden osa-alueita ja osaa soveltaa oppimaansa käytäntöön työskennellessään koneturvallisuuteen liittyvien tehtävien parissa.